Bir gun bir uzak ýerden ýadap gelyan hoja nasreddin ependi "gel,bir salym dynch alaýyn-da,ýoly sonra dowam edeýin-le" diýip ol gyradaky baglyga sowulan we bir apet hoz agajynyn duýbunde gosh ýazdyran. Agajyn duýbunde arkan ýatyp,hozun apet gowresine,syrdam boýuna,selen shahalaryny synlap ýatyshyna,birden-de onun nazary hol beýik shahalaryn duzuminde zordan gorunýan hoz miwelerine(hozlara) dushen. "-yak he-eý,muny gor-le.nahili apet,belent agach,nahili syrdam boýy,uly shalary bar, emma munun miwesine bir seret,barmagyn bashy ýaly. Weý-weý-weý,gaty gelshiksiz,apet gowresine gelishmandir.aý, allatagala-da shun-a onarmandyr-la,mun ýaly apet agajyn miwesi,bolmanda,kadi ýaly bir bolaýmal-a. Aý,bor-da,bu zatlan haýsy birine ýanjak,sen,gel,ondan bir salym ýatyp, gozumin awysyny alaýyn-la"-diýip,ol oz oý-pikirlerini-de goýup,gozlerini ýumupdyr. Gechayse salym gechendir-da,ýatan kishi birdenka allanichigsi bolup,manlaýyny tutup,bokup turupdyr.naman namedigine-de only dushunman,gyra chykyp seretse,haki ýokardaky kichijik hozlaryn biri owsen shemala sapagyndan sypaga-da ashak gaýdyp,saýada uklap ýatan hojan edil iki gozunin arasyna patlaýsa nadersin? Bir eli b.n kellesini tutup,beýleki eli b.n-de manlaýyny sypashdyrýan hoja, bir salymdan naman namedigine goz ýetirenson: sen bulary kichijik edip oran dogry eden ekenin,allahym.eger kadi ýaly dagy bolan bolaýsa,bu meni ýere sokardy ahyry.men kutek anym,chakli dushunjan b.n kupur pikir edipdirin. Allahym,meni bagyshlaweri,men dolanyp gelip senin hakykadyna dil ýetirmen"diýip,toba edipdir. (okanyñyz u.n bolsa sag bolun!)

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir