Adalatsyz jeza /hekaya/ 1-nji bölüm

«Nähili adalatsyz dünýä, käbiri günäleri bilen ýokarlanýar, käbiri ýagşylygy bilen ýitirýär «»!...

Gyzyl güller... olar nähili owadan. Gyzyl gülleriň beýleki güllerden tapawutly, aýratynlyklary bolşy ýaly.
Zeýnep hem , türkmen gyzyna mahsus bolan edep-ekramlylygy, ruhy-ahlak gymmatlyklaryny özünde jemlap , öz deň duşlarynyň a...

Dowamy »

28 1
Edebiýat, 5 hours ago


73 belgili tussaghana

Bu aýdýanlarym gaty bir öňrägem däldi, men bir döwür Hytaýda bir marşalyň hususy lukmany bolup işledim. Marşal meni gowy görýärdi, men onuň iň ynamdar adamlarynyň birine öwrülipdim. Men daşary ýurtlam bolsam, karargähiň içinde islendik ýere arkaýyn girip-çykyp bilýärdim. Ýurtda syýasy ýagdaýlaram barha çylşyrymlaşýardy. Şeýle-de bolsa men ýurduň sy...

Dowamy »

184 2
Bilim, 2 days ago


ŞEÝTANYŇ NALYŞY

ŞEÝTANYÑ NALYŞY

Akylyndan aşa düşen bu ynsan,
Ynjan ynsabyna diýýärmi şeýtan?!
Orazguly Annaýew.

Eý Hudaý!
Niçiksi zamana boldy,
Eýýäm geçip gidäýdimi on bir aý?!
Kim bet işin taşlap imana geldi,...

Dowamy »

134 2
Edebiýat, 2 days ago


Erkek ruhly jenaýatkär

ERKEK RUHLY JENAÝATKÄR

Taryhda esasan erkekler iň agyr jenaýatlary edýär diýip düşünýän bolsaňyz gaty ýalňyşýarsyñyz. Sizi ABŞ-nyň erkek ruhly zenan jenaýatkäri bilen tanyşdyrmakçy.

1956-nji ýylyň fewral aýynyň 29-ynda Miçigan ştatynyñ Roçester şäherçesinde doguldy. Ejesi heniz 15 yaşyndaka bir oguldan soň, köp wagt ge...

Dowamy »

210 8
Bilim, 4 days ago


Gijeki pikir!

Gijeki pikir
Bu gije-de, senden aýry ýerde men,
Gara gözleň süzüläýse birdenem,
Ukydanam, ähli özgelerdenem,
Rugsat berseň, biraz seni güýmäýin!

Arzuw edýän saňa Dünýäň gowusyn,
Laýyk saňa, çünki özüň gowusyň,
Aladadan gyzgyn başyň sowasyn,
Gaýgyň alyp, gara daga çüýläýin!

Dowamy »

78 5
Edebiýat, 5 days ago


Robot- Android / fantastiki hekaya

Robat-Android / fantastiki hekaýa
ROBAT-ANDROID

Işden gelemsoň, öýümiň ýakynyndaky seýilgähe baryp oturmagy gowy görýän. Seýilgähdäki agaçlara seredip, olarda öz dilinde "jürküldeşýän" guşlaryň sesini eşitmekden çäksiz lezzet alýan. Bu günem adatdakylarym ýaly işden geldim-de, eşiklerimi çalşyrynyp, seýilgähe gitdim. Boş otur...

Dowamy »

114 5
Bilim, 5 days ago


Omruzaya

Gaty gynançly! Ýuliýa, Aybahar, Sumsule esasanam Ýuliýa gynandym. erkeklereňki hezilay nira barsa aşyk bolup otyr Mehdi daýymyza 😆😆 oglanlar nm un köp yurekli bolyarka ?

Dowamy »

355 32
Sorag-jogap, 1 week ago


Selbi / hekaýa

hekaýa
SELBI

Maýmyn diýilse, hökman garagolja çagalar göz öňüňe gelýär.
Bu bir tarapdan şeýle-de. Maýmynlaryň käbir görnüşleri diýseň şadyýan bolýar. Uzynly gün biri-biri bilen kowalaşyp, kapasalaryndaky hiňňildikleriň birisinden beýlekisine böküşip, darbazçy ýaly geň aşyr atyşyp, bir ýerde oturmaýarlar. Ömürlerini «oý...

Dowamy »

104 1
Edebiýat, 1 week ago


Мдэ

Я стою на сцене и не могу понять, какую роль играю: маска на лице, душевная боль и слезы на глазах, усталая душа… Пытаюсь убежать от лжи, но занавес открывается, и я снова играю, изображая счастливые и идеальные роли. У всех у нас есть маска: для искренности, для нежности, для лицемерия, для благодарности. Редко мы бываем без нее. Мы живем в мире м...

Dowamy »

54 1
Sorag-jogap, 1 week ago


Tireparazlyk

Tireparazlyk

Musulmançylyk tireparazlygy, milletparazlygy ýatyrypdyr, hiç kime beýlekiniň depesinden seretmäge rugsat bermändir. Beýleki birinden üstün bolmagyň ýoly hökmünde takwalygy görkezipdir; ýagny Ýaradandan kim näçe köp gorkýan bolsa, şonça takwaly, şonça beýlekiden üstün hasaplanypdyr. Hezreti Pygamber (s.a.w.) döwründe muňa...

Dowamy »

117 2
Edebiýat, 1 week ago


30 günde beýniňiziň güýjüni 2-3 gezek artdyrmak bolýar

Her kim has çalt we akylly beýniniň maglumatlary has çalt işlemegini we has gowy ýadynyň bolmagyny isleýär. Iň ýagty akyllaryň ortaça adama garanyňda beýni güýji ýok. Diňe has netijeli ulanýarlar. Beýniňiziň saglygy gündelik endikleriňiziň önümidir. Beýniňizi optimizirlemek üçin etmeli zadyňyz, gündelik işleriňize ownuk düzedişler girizmek.
...

Dowamy »

304 9
Bilim, 4 weeks ago


Gylygyň fiziologik esaslary

Ýokary nerw işiniň umumy tipi we gylyk. Gylygyň fiziologik döreýşiniň esasy şerti haçan-da gylyk nerw ulgamynyň umumy tipiniň häsiýetleri bilen deňeşdirilende ýüze çykýar.
Köp sanly psihologik derňewlerde nerw ulgamynyň häsiýetleri gapma-garşylykda bolan adamlaryň şol bir ýagdaýda, işe birmeňzeş oňyn gatnaşygy bolan şertde olaryň hereket usu...

Dowamy »

163 2
Bilim, 1 month ago


ЖДИ МЕНЯ

Жди меня, и я вернусь
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Вс...

Dowamy »

206 11
Sorag-jogap, 1 month ago


Talant, onuň gurluşy we döreýşi

Talantyň taryhy - jemgyýetçilik tebigaty. Ukyplaryň ýokary derejede ösüşi talant diýip atlandyrylýar. Adama haýsy-da bolsa bir çylşyrymly işi üstünlikli, özbaşdak we özboluşly ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän ukyplaryň toplumyna talant diýilýär.
Ukyplar ýaly talant hem ussatlyga, döredijilik üstünligine ýetmek üçin diňe bir mümkinçilik bo...

Dowamy »

188 8
Bilim, 1 month ago


Syrdaşlyk

Iki gowy görüşýän (syrdaş) adamynyň öz aralarynda içki syrlaryny, duýgularyny, pikirlerini, etsem-goýsamlaryny bölüşmegine, paýlaşmagyna syrdaş gatnaşyk diýilýär. Syrdaş gatnaşykda begenç, goldaw, lezzet, dostluk we ş.m. duýgular peýda bolýar. Şu ýagdaýy uzak wagta çekdirmek uly meseleleriň biridir. Birek-biregiň gylyk-häsiýetini öwrenip, uýgunlaşy...

Dowamy »

255 20
Bilim, 1 month ago


Nusgalyk Milýoner 

Hughie Edinson Londanda yaşayan yagdaýy gowy görnüşli adamlardan biridi. Onuñ buýra goñur saçlary, acyk gök gözli şeylede, gelşikli yũzi bardy. Yöne onuñ kanbir puly yokdy,gazanjy kyndy. Ol indi wagtlayyn işlerden yadapdy.
Wagtynda çay satyşlarynda, içgi satyşlarynda işlapdi,yone gowy netijeleri bolmandy.
Hughie bir gyzy söyyãdi,Laura...

Dowamy »

246 7
Bilim, 1 month ago


Žýul Wern we Türkmenistan

Žýul Wern dünýä edebiýatynda ylmy-fantastiki žanrda ýazylan meşhur romanlaryň awtory hökmünde giňden tanalýar. Onuň «Howa şarynda bäş hepde gezelenç», «On bäş ýaşly kapitan», «Kapitan Grantyň çagalary», «Syrly ada» ýaly romanlary dünýä derejesinde meşhur eserlere öwrüldi.
Ýaşlykdan başlap köp okamaklygy, ylmy açyşlardyr ylmy-teh- niki ösüşle...

Dowamy »

168 2
Edebiýat, 1 month ago


Ninjiñ çaýhanasy / hekaýa

NINJIŇ ÇAÝHANASY

Edaradaky işlerimi taşlap, özüme çaýhana açyndym. Bizde «Gyrmyldan gyr aşar» diýen nakyl bar. Meniň hem adymyň «ýuwaş» diýen manysy bar, şonuň üçinem çaýhanama «Ninjiň çaýhanasy» diýip at goýdum. Çaýhananyň içi ýyljak hemem gelşiklidi, oturgyçlaryň, stollaryň, bulgurlaryň, hatda diwarlarynyň reňki-de kofeniň reňkind...

Dowamy »

105 0
Edebiýat, 1 month ago


Lukmanym meniñ / hekaýa

LUKMANYM MENIÑ...

Aşgabada dañdan gelen otludan düşdüm. Tanyş-bilşim ýok. Dogry, obadaş oglanlarymyñ okaýanlary bolmaly. Olaryñ ýekesiniñem adresini almandyryn. Onsoñ gös-göni oba hojalyk institutyna gidibermelidim. Sähel mahaldan okuw başlanýar. Ýatakhana edinmäge ýetişmedim. Muña atam günäkär. Ýogsam, iki gün öñinçä gaýdyp kwartir...

Dowamy »

203 1
Edebiýat, 1 month ago


Lukman / hekaýa

LUKMAN

Men iş wagtymy soňlap öýe gaýtjak bolup durkam, ilkinji perzendini dünýä inderip bilmän urnup-urnup ysgyn-mydary gaçan gelni hassahana getirdiler. Gelniň öňem bir derdi bar bolmaga çemeli onuň gymyldamaga-da mejaly bolman sus bolup ýatyrdy. Oňa tyg çekmäge-de dözer ýaly däldi. Çaga uludy. Ony çalam – çaş bolup ýatan enäniň göw...

Dowamy »

247 7
Edebiýat, 1 month ago


Beýnä peýdaly iýmitler

Beýnä peýdaly iýmitler
ABŞ-nyň Aýowa uniwersitetiniň alymlarynyň geçiren barlagynda adamyň ömrüniň dowamynda iýýän iýmitiniň garrylyk döwründe akyl ukybyna täsir edip biljekdigini anykladylar.
Barlaga 46 ýaşdan 77 ýaş aralygynda 1787 adam gatnaşdy.
Şeýlelik bilen, ilkinji nobatda, peýniriň akyl ukyplaryny goramaga kömek edýändi...

Dowamy »

161 1
Bilim, 1 month ago


Agronom gyz / hekaýa

Okuwyny üstünlikli tamamlap, agronomlyk hünärine eýe bolan Güljanyň begenjinden ýaňa aýagy ýere degmeýän ýalydy. Ol ýokary okuw mekdebini tamamlap, öýlerine barýardy...
Güljan uçar menzilinden çykanynda, özüne garaşyp duran ata-enesini görüp, has-da begendi. Olar bilen mähirli salamlaşdy. Annagül daýza gyzyny bagryna basyp, maňlaýyndan öpdi....

Dowamy »

157 2
Edebiýat, 1 month ago


Beyik söýgiñ hatyrasyna gurlan bina

Beyik söýgiñ hatyrasyna gurlan bina
Hidistandaky Täçmahal kümmeti haçan we kim tarapyndan guruldy?

Täçmahal örän owadan binalaryň biridir.Göreni haýrana goýan bu kümmetiň düýbi 1630-njy ýylda Babyr imperiýasynyň Teýmirogullary dinasiýasynyň 5-nji hökümdary Şah Jahan tarapyndan tutulýar.Kümmet Agra şäherinde, Ýamuna derýasynyň...

Dowamy »

131 2
Bilim, 1 month ago


Odyn ammary (Hekaýa)

Gyşlar hemişe sowukdy biziň şäherçede. Emma, hiç bir gyşyň, şol ýylky ýaly sowuk geleni, ýadyma düşenok. Başdan geçirenlerimiň täsiri sebäpli bolup biler, iň sowuk gyş bolarak galmyş aklymda. Köp däl, on bäş ýaşymdadym. Okuwdan soňra daýymyň odyn ammarynda işlärdim. Üç odyn ammary bardy şäherçede, üçüside biri-birine tirkeşdi. Kadyr daýymyň ammary...

Dowamy »

116 3
Edebiýat, 1 month ago


Russiýanyň medeniýet merkezi – Sankt-Peterburg.

Russiýanyň medeniýet merkezi – Sankt-Peterburg
Sankt-Peterburg şäheri Russiýanyň demirgazyk-günbatarynda, Fin aýlagynyň kenarynda we Newa derýasynyň boýunda ýerleşýär, Leningrad sebiti bilen goňşy, şeýle hem Finlýandiýa we Estoniýa bilen deňiz arkaly serhetleri bar.
Sankt-Peterburg bir milliondan gowrak ilaty bolan dünýäniň iň demirga...

Dowamy »

98 1
Bilim, 1 month ago