Salam agzalar we myhmanlar! Soňky wagtlar şu maşgala degişli ýagdaýlar barada köpüräk gyzyklanyp başladym :D Aýratynam, "bal süýji, baldanam bala süýji" diýen ýagdaý :P Öňem Maşgala bagty üçin altyn kanunlar/ündewler ady bn aýratyn mowzuk açypdym. Garaz, ýokardaky ýagdaýlar boýunça giňişleýin pikir alyşsak gowy bolaýjak ýaly agzadyr myhmanlara! Elbetde, gowudan gowy we peýdaly pikirleriň ýazylmagy saýasynda. Men aşakda 1 hekaýany paýlaşjak siziň bn. Maşgalada çagalarymyza berilmeli übs barada. Ilkinji okamda, men-ä sesli aglamasamam, gözümden ýaşlar gelipdi we aglapdym. Sizem bu babatda öz paýhasly we peýdaly pikirleriňizi bildiräýseňiz! Sag boluň!

Köneler, ata tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir