1. Hemme dünÿä ÿüzündäki adamlar seniñ daşgyn garyndaşyñ!
2. Dünÿä yüzündaki 1 -nji adam biziñ hemmamiziñ garry atamyz!
3. Haçan-da sen “öñe” diyeniñde dodagyñ öñe gitÿär, haçan-da “yza” diyeniñde yza gitÿär!
4. Näme üçin gyzlar ÿubka geÿÿär, oglanlar bolsa balak, şeÿle alsak, amatly tersine bolÿar!
5. Awtobusyñ gapysyny kim ÿapÿarka, haçan-da sürüjisi içinden duşende!
6. “Uzyn” sozi 4 harpdan ybarat, “gysga” sozi 5 harp!
7. Derman nädip bilÿärka meniñ nirimiñ agyryandygyny!
8. Eger on Mamontlar bolan bolsa, onda diymek Papontlar hem bolupdyrmyka?

Bilim, kondidant_98 tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir