A sen şular hakda pikir edip gordiñmi? 2

1. Öÿümüzdäki yüz görülÿän aÿna, hemmesi ulanylan aÿnalar!
2. (Тачки) multifilm, gürlap bilÿän maşynlar, köçelerinde pyÿada geçelgeler bar, bellik: multifilimda hiçhili adam personaj ÿok!
3. Adam howany görmeÿär, ÿöne suwy görÿär, diÿmek balyk suwy görenok, ÿöne howany gorÿär!
4. Çilim (Nikotin) satÿan dükun, öz muşderilerini...

Dowamy »

278 5
Sorag-jogap, 4 days ago


A sen şular hakda pikir edip gordiñmi?

1. Hemme dünÿä ÿüzündäki adamlar seniñ daşgyn garyndaşyñ!
2. Dünÿä yüzündaki 1 -nji adam biziñ hemmamiziñ garry atamyz!
3. Haçan-da sen “öñe” diyeniñde dodagyñ öñe gitÿär, haçan-da “yza” diyeniñde yza gitÿär!
4. Näme üçin gyzlar ÿubka geÿÿär, oglanlar bolsa balak, şeÿle alsak, amatly tersine bolÿar!
5. Awtobusyñ gapysyn...

Dowamy »

373 14
Bilim, 1 week ago


Hiç haçan şu sözlerı google ÿazyjy bolma!

Hiç haçan şu sözlerı google ÿazyjy bolma!

Bu sözler ÿöne-möne sözler däldir!

1. ''ЫРКА'' şu sözi yazyp barlap görme.

2. ‘’крутящийся человек’’ bu söz hem şeÿle

3. ‘’333.333.333’’ şu kombinasiÿany hem ÿazmañ!

Galanany özuñiz görüñ, men size duÿdurandyrn!

Dowamy »

770 62
Sorag-jogap, 1 month ago


....

Şü Täsinlik barada öñ bilýärdiñizmi.? Dury suw bilen Läbik suw garyşmaýar. Bu Amazonka we Rio Negroda ýerleşýär. Braziliýa.

Dowamy »

239 5
Bilim, 1 month ago


Uky hakynda tasin maglumatlar

Alymlar adamlaryn name üçin kän uklayandygymyzy, name üçin sagatlar boyy ukynyn bize zerurdygyny hazirki güne çenli anyklap bilenoklar.

Durmuşymyzyn 1/3 uklap geçiryaris yagny 30 yaşynda bir adam önrünin 10yylyny uklap giçiryar.

Sowuk otagda yatyan bolsanyz gorkuly düyşleri köpürak görmeginize sebap bolup biler.
...

Dowamy »

270 4
Bilim, 1 month ago


Psihologiki usulda, nädip adamy diñletmeli

Psihologiki usulda, nädip adamy diñletmeli, ÿagny nädip sizi diñlär ÿaly etmeli?

Ilki bilen aÿtÿan zadyñyzy, berÿän maglumatyñyzy, dogry gulagyna aÿtmak gerek!

1. Sag gulagynda diñlese, ÿagny sag gulagyna aytsañyz, logiki pikirlerine täsir eder, pikirlenmä mejbur bolar!
2. Çep gulagynda diñlese, çep gula...

Dowamy »

352 6
Edebiýat, 1 month ago


Seni geñ galdyrjak hakykat!

1. Dünÿä ÿüzi boÿunça Fransuzlaryñ in köp ÿaşaÿan ÿeri, Fransiÿa döwletinde!
2. Geñ galaÿmaly, Kazakstan döwletinde 7 günden soñ 1 hepde geçÿär eken!
3. Hiç akla sygmajak zat, eger-de adam uklap yatan bolsa, ony baryp oÿarsan, onda ol oÿanÿar eken!

Dowamy »

444 19
Bilim, 1 month ago


Sorag? 3

1. Noldan başga ähli sanlaryñ türkmençe ady bar. Nola öz dilimizde näme diÿsek bolar?
2. Türkmen dilinde ÿazylan we iñ köp okalan kitap haÿsy?
3. Hytaÿ diwary nirede ÿerleşÿär?
4. Daşary ÿurda maşyn almana giden ilkinji Maryly kim?
5. Gyzlyk perdesi haÿwanlarda hem bolÿarmyka?
6. Näme üçin süÿtli çaÿ diñe Daşoguzd...

Dowamy »

528 30
Bilim, 1 month ago


Size sorag? 2

Näme üçin 7 nota, 7 gün, 7 arka, öliniñ 7si, 7-niñ syry nämedeka?

Dowamy »

281 3
Bilim, 1 month ago


Size sorag?

Rowayata gora Adam ata bilen How ene ilkinji adamzat bolupdyr! Olar durmush gurup kopelenen bolsa, olaryn chagalary kimler bilen durmush gurupdyrlar!

Dowamy »

340 16
Bilim, 1 month ago