Salam gözel gyzlar we owadanja talyplar nähili ýagdaýlaryňyz meniň adym MAKSAT... Men beyik britaniýanyň London şäherinde okaýaryn ýagny,men hem siziž ýaly talyp,men sizden yekeje haýyşdym bar kyn görmän SöýGI BARADA nämedir bir zat aýytmagyňyzy sizden haýyşt edýärin...Jogabyňyzy şu belgä goýberip bilersiňiz!!! maksat.ch@hotmail.com

Köneler, maksat.ch tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir