Dilya 87 doglan günùng bilen!

Dilya jorajan doglan günün gutly bolsun! $u durmu$da dine bagtly, $atlykly, begencli günleri görmegni arzuw edyan. Hic hachan Güler yüzun solmasyn! Ejene mahribanlarna wepaly bolup ya$a. Arzuwlaryn hasyl bolsun! Arzuw b.n öz joran oshga

Dowamy »

1272 32
Köneler, 9 years ago


Gyzlara degi$li

Salam gyzlar. Gelin tikin barada gurleselin. Her gezel dikine baslamazdan on men elim dal ase patmanzn eli diysen isin bahym bitya. Sizem bilyaninizi yazayyn.

Dowamy »

1742 33
Köneler, 9 years ago


Mening halayan hasiyetim

Hemme adamlaryng hasiyetleri bir mengze$ bolmayar. Olar biri birinden tapawutlanyar. Bir alym:"adamy halanynyzda tapawudy yok:gyz,oglan,dost, jora, uya, ata, ene, yaradyly$y yaly hem söyúng, olary gowy hasiyetli adama öwùrjek bolsangyz ol yenil dú$mez"diyip beleyär.

Dowamy »

1276 49
Köneler, 9 years ago


Berk bellang

Gam gussa- ömrùni iýer, Toba- gùnäni iýer, Ýalan söz- namysyny iýer,Sadaka- belany iýer, Açgözlúk imanyny iýer, Bahyllyk- aklyny iýer, GÖRIPLik - adamkärchiligini iýer, ICHGARaçylyk-abraýyny iýer, Nadanlyk- mertebæni iýer

Dowamy »

951 20
Köneler, 9 years ago


Hakyky dost

Dostluk.......... beh bu sözún anyrsynda uly many ýatyr. Hakyky dostun kyn gùnùnde tanalýar. Men öz dostlaryma öran sarpa goýýan, sylaýan, söýýän . Sebäbi olar meniñ hakyky dostlarym.

Dowamy »

1928 112
Köneler, 9 years ago


Poseluy-posa-oshshy

Men ozúm b.n tany$dyrasym gelýa men o$$y adym. Adamyn lakamy boýunça baha berjek bolman gaýrat edip. Özúmem gyzjagaz bes edin indi ùstúmden dú$mæni

Dowamy »

2129 150
Köneler, 9 years ago


Adwakatlaryn ishi

Adwakatlañ biri ogluny öz ugrunda okadypdyr we ona öz i$ini dowam etmegi tab$yrypdyr. Ol kakasyny 10ýyllap bitirip bilmedik i$ini 1hepdede bitiripdir. Kakasynyn öñùne $ol i$i ta$lapdyrda men sizin edip bilmedik i$inizi gaty ansat etdip diýipdir. Ol bolsa aý samsyk men seni okatdym ,jaý aldyk umuman $u zatlaryn hemmesi $o i$iñ ústi b.n bitirildi in...

Dowamy »

1296 48
Köneler, 9 years ago


Gawunyn peydasy

Lukman hekimin ogly keselläpdir. Ol öz ogluny bejerip bilmändir. Oglunyñ näme keselini bilmek maksady b.n ony kesip görúpdir. Ýùreginiñ ýanynda 1súñk döräpdir we ýùreginiñ klapanlaryny gysypdyr. $ol sùnki alyp lukman pyçagyna sap ýasapdyr. Bir gùnem gawun iýip pyçagyny $ona dùrtùp ýatyp galypdyr. Turup gørse sapy eräpdir. Lukman $onda öz oglvnyn de...

Dowamy »

942 10
Köneler, 9 years ago


Okap bolarmy

Bizde 1 mugallym 1 hepdän içinde Göroglyny okatdy ynanmarsynyz ýøne biz okadyk.elbetde kyn dù$di gijeler ýatmadyk. Yhlas b.n aglasan sokur gøzden ýa$ chykar diýleni elbetde yhlasymyza gøräde bahamyzy aldyk

Dowamy »

1059 12
Köneler, 9 years ago


Men aydayyn

Men ajygýan adamlar gijede naharam kyn tapmak ùstesinede tok ýok

Dowamy »

1358 60
Köneler, 9 years ago


Corek barada

Men ilki sözùmi chörekden ba$lasym gelýa. Chöregin mukaddesdigini her kim bilýa. Ýøne choregin gara ýeri hem bolýa. Shol gara ýerleri adama peýdaly diýip e$dipmidingiz

Dowamy »

832 8
Köneler, 9 years ago