Hantureniň ýazýan zatlaryny aňymyzda aýlajak bolup göreliň.Ýer tekiz disk şekilli(dvd-ä salynýan disk ýaly),gümmez şekilli(parhy ýok).Esasy zat ýer hiç ýere gozganman dur.Aý-gün,ýyldyzlar,älem-jahan ýeriň daşyndan aýlanýar.Ýerden birtopar emeli hemralar kosmosa uçuruldy."Ýalan"-diýip bolmajak hakykat.Gaty köp ýewropa,türk,rus kannallary emeli hemralaň üstünden alýar.Şonuň üsti bilen internedem işledip durlar we ş.m.Ýer duran bolsa,kosmos aýlanýan bolsa onda emeli hemralaram ýeriň daşyndan aýlanma hereket etmeli bolýar.Bu diýleni türk kanalyndan ýaňy bir Çukur serialy gyzyp başlan wagty,emeli hemra uçup gidip signal ýitdi diýleni.Çäre ýok,serial görjek bolsaň emeli hemra aý-gün bilen goşulup aýlanyp gelýänçä sabr etmeli bolýaň.Dogry gelen wagty görseň görüp ýetişeniň bolmasa ýeriň daşyndan aýlanyp gidip galsa etjek alajyň ýok.Ýöne gije-gündüz 24 sagat kanallar bökdençsiz işleýär.Türki haçan açsaň görkezip dur.Ýer duran ýagdaýynda emeli hemrany kosmosda bir ýere çüýläp goýaýmasaň,24 sagat signal tutdurmak kyn bolarýmasa.

Aslynda ýer togalak (top şekilli) bolup,grawitatsiýa sebäpli emeli hemralary hem özi bilen bile aýlaýar.Şol sebäpli emeli hemralar bizi gije-gündiz bökdençsiz signallar bilen üpjün edip bilýär.

Sorag-jogap, Dowsypat00 tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir