Ýönekeýje jogap

Illeri gedaý hasaplaýanyň ÖZI GEDAÝDYR...
Ile göwni ýetmeýäniň ÖZI DEREKSIZDIR...
Hemme zat adalatsyz diýýäniň ÖZINDE ADALAT ÝOKDYR...

GÖRIPÇILIK ETMÄŇ, ETSEŇIZEM ELIŇIZE BAÝDAK...

Dowamy »

775 8
Sorag-jogap, 2 years ago


Salam

Tüweleme dowam ediň. Yzymdan gep etmekden başga zat oňarmaýanlygyňyzy bilýädimem. Indä subut hem etdim🤗

Maşennigiň saýdy maşennigiň saýdy diýip öýkenimi çüýretmäň, gaýrat ediňde. Ondan saýt osüp barýar, götümiz ot alýar we seni ýamanlap halaýygy kowjak bolýas saýtlaryňdan diýip erkek ýaly boýun almany öwrenseňizläň.

Um...

Dowamy »

670 124
Täzelikler, 2 years ago