Her bir yaş yetkinjegin okamagyny isleyarin. Men bu yazgym bilen bütin Türkmen halkyna, Türkmenistanda okap yören Türkmen talyplara, daşary yurtlarda okap yören Türkmen talyplara, gysgajasy her bir damarynda Türkmen gany akyp durana seslenmek isleyarin. Türkmenistan rayaty ya da başga bir zat dal, bu yazgyny Türkmen bolsan oka ! Huday tarapyndan bize berilen kellani işledip, pikirlerini gowja açyp, kim bolandygymyz barada oylanmanyzy isleyarin. Men Türkmen! Buysanç duyyaryn, durmuşymyn sonuna çenli Türkmençilik bilen meşgul bolmaga razydyryn! Watanym, ilim, Türkmençilik için kellami çapsynlar. Men Türkmen bolup dogulanym üçin Hudaya mün şükür edyarin, sebabi Türkmen Beyik Milletdir. Yöne hazirki Türkmen yaşlaryny bir görün. Bulary görüp, Türkmen Milletinin nahili günlere düşeni barada oylanyp men öz özümi asasym gelyar, namys edyarin. Ine geleli Aşgabat ya da başga bir Türkmenistan Watanyyzyn uly şaherine, daşardaky yaşlar nirdaki yok orsça dilini gurlap bilyandigi üçin buysanç duyup, Türkmençe gurlap orsça bilmeyanin üstünden gülyarler, yagny orsça gurlemegi özüne bir üstünlük bilyarler, samsyk kellesizler. Heley gylykly saçyny ösdüren bolup Türkmençiligi masgara edip yören yaşlarymyza name diyjek? Namemiş - modamyş. Ya da daşary yurda okuwa gidip, gylygyny sypatyny üytgedip, saçyny eşegin götüne menzedip ortasyndan açan bolup Türkmen diyip aydyp bolmajak yaşlarymyza içim yanyar, gaharym gelyar. Mysal üçin türkiya gelip, nirdaki yok samsyk türklere menzejek bolup, olaryn dili bilen Türkmençani garym gatym edip, bok bulaşyk bir dil geplan bolup, ya da saçyny heley yaly uzadan bolup yören yetginjeklerin pikirleini üytgetmelidir. Geçen gezek bir yaş gördüm, türkiyede okap yören, iki yyldan bari öyüne gitman yören. Bir gezek öyüne jan etti, tentek öz ene-atasyna name diyjegini Türkmençe düşündürüp bilmani yarysyny türkçe, yarysyny hem Türkmençe düşündüjek bolup masgara boldy, olar hem düşünmani tazeden sorayarlar. Ine şunun yaly dine iyip syçyp yören we name üçin yaşayandygyny hem bilmeyan yaşlar hem bar. Beylekiler hem Türkmençiligi yatdan çykaryp nirdaki yok nurjylara goşulyar, namemiş o dünyasi üçin yaşayarmyş. Name o dünyani türklerin üstü bilen gazanmaly diyyan zat barmy. Nurjylaryn kim bolandygy hem belli, sizin yaly yenil kelleleri Türkmenistanyn başyna geçirip Türkmenistan watanymyzy elden gidirmektir, sebabi olar ştatlaryn adamydyr hemmesi. Geleli yene Watanymyzdaky yaşlara. Özüm Daşoguzly, Yomut! Daşoguzda yaşayaryn. Ata Watanymda, Daşoguz şaherimde iki Türkmen hem arasynda özbekje gepleşyar diysem name diyersiniz. Agşamlary Toy Jaylaryndan dine özbek aydymlary ne gözel Daşoguz şaherimin her yerine yanlanyp durandyr. gysgajasy Türkmenin yerinde nirdaki yok özbegin Türkmene yrsarap biljek güjü bar. özbek bar yerde Türkmenin sesi çykmaz menin Daşoguz şaherimde. Waka şunun yaly gadyrdan ildeşler, öran wajyp menin pikirimçe. Her Türkmen nadip öz milletini beyik etmegin yolyny oylananok, yöne kellesi pikiri başga zatdadyr. Menin tazeje maşynym bolsun, gyzlar bilen keyp sapa çekeyin, entayin, wagtymy keyipli geçireyin, pulum bolsun yene bir zadym bolsun, ine Türkmen yetginjeklerinin bütün pikirleri we etyan işleri. hiç kimin kellesine Türkmençilik, Milletçilik gelenok. Munun yaly bolsa onda biz name üçin yaşayas, biz namys edip ölmeli ahyryn ey adamlar! Düşünenzğkmy ya da. Namane buysanyp orsça gepleyan ey Türkmen! Menin pikirimçe Türkmenistandaky Türkmen bolmadyk rayatlara köp erkinlik berilmeli dal, yymryk aşagynda tutup gözünü gorkuzyp yaşatmaly, sebabi gözi gorkmadyk halk edenini eder. Türkmençilik yokarda bolmaly, hemme zat bizin üçin bolmaly. Türkmen Milletinin pikiri üytgedilmeli. Türkmenistan Türkmenler üçindir! Yatan yeri yagty bolsun bizin Beyik Baştutanymyz Saparmyrat Türkmenbaşymyz Türkmen halky üçin köp zat etti, ol hemme zady bilyardi, köp zat düşündürjek boldy, yöne köp adam ona düşünmedi. Türkmenler oyanyn! Kim biz jogap berin!

Köneler, Milletparaz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir