Bulat Mansurow

farabi başga bir mowzukda gazak Timur Bekmambetowy agzap geçipdir. Menem türkmeniň önümi bolan Bulat Mansurowy ýatlasym geldi.
Ýaşuly 1937 ýylynyň 7-njy iýulynda Türkmenabatda dogulan [Chardzhou, TSSR, Soviet Union]. 1992 ýylynda Magtymguly adyndaky halkara baýragyna mynsayp bolýa. Baran ýurdynda düşüren kinosy halanan, gowy görülen. Türkmen...

Dowamy »

3049 5
Köneler, 15 years ago


Soňky suratlarymyz

Adaty bolan "Soňky suratlarymyz" blogynyň üçünji bölümini açýaryn.

Öňki bloglara sepler:
Soňky suratlarymyz - 1
Sonky suratlarymyz----2

Dermanyň surat goýmany öwretýan yazgysy

Dowamy »

15187 154
Köneler, 16 years ago


Toýa geliň ! (24/02/2008)

Salam oglanlar, gyzlar, dostlar, doganlar.

2008 baýdak aýynyň 24ine toýum bar (sagat 18:00da).
Baýramaly şäheri Bereket kafesinde.
Hemmäňizi garaşýan.

Sag boluň.
Toýda görüşeliň.
Myrat Sadyk.

Dowamy »

6516 82
Köneler, 16 years ago


Optimizm we Pessimizm

Optimizm - Durmuşa gowy tarapdan seretmek, hemme adamlar gowy görmek, bütün wakalar netijesini iň gowy ýagdaý diýip hasaplamak.
Pessimizm - Durmuşa we adamlara negatif tarapdan seretmek, hemme zatlar ýamanlyga tarap barýa diýip hasaplamak.
Ýarysyna çenli suw guýulan stakany görkezip, \"şu näme ?\" diýip soranlarynda, şeýleräk jogap be...

Dowamy »

2854 8
Köneler, 16 years ago


Party (hezillik)

Azyndan hepdede bir gezek hezillik etýän, has takygy hezillik etmäni gowy görýän. Hökmän ýüzläp adam bilen däl, 3-4 bilen hem bolsa dertlerden, okuwdan, işden uzak durup şatlanmany halaýan. Näme de bolsa intäk sallah, alan galaň özüňki.
Hemişe öňünden plan düzýan; nirede etmeli, kimleri çagyrmaly, näme bilen hyzmat etmeli, ...
Şu wagt...

Dowamy »

3077 26
Köneler, 16 years ago


Eldeki haýwanlar

Bize kakam öýde haýwan saklamana rugsat berenokdy, öýde diýdigim howlymyzda. Bir gezek iki ýaşlarynda goýun it getiripdik, ertir tursak daňylan ýerinde ýok. Nädip gaçdy intak hem bilemok belki gaçmaga kakam kömek edendir. Arzuwymda bir alabaý edinmek bar.

Dowamy »

4191 21
Köneler, 16 years ago


Könelerden ýatlama

Kerim Gurbannepesow.
Bir gün ýokary okuw jaýynda okaýan ýaşlar bilen söhbetdeşlik geçirende bir gyz şeýleräk sorag berýär.
- Kerim aga, söýgi näme ?
Kerim şahyr
- Wah gyzym, on sekiz ýaşyňda sen söýgini bilmeseň men nireden bileýin.

Dowamy »

3030 6
Köneler, 16 years ago


Kolleksiýa

On ýyldan gowyrak boldy pul kollektsiýa etýän. Şuwagt 500 töwerek kagyz pul [banknot] we 1000-den kän köpük [moneta] boldy.
Araňyzda gyzyklanýan bar bolsa habarlaşalyň.

Dünýa standartyna görä kagyz pul ýagdaýynyň derejenlendirme terminleri
UNC(uncirculated, 10)
Ellenmedik, eplenmedik, hiç hili ulanylmadyk ýagdaýd...

Dowamy »

3181 7
Köneler, 16 years ago


Kölege

Çagalykda köpümiziň güýmenjesi, eliň bilen bir şekiller edip kölegesini bir zatlara meňzetmek. Men şu wagtlar hem çagalary güýmejek bolsam birinji ulanýan ýolum şul. Käniräk şekiller görkezip ýany bilen sesi hem çykaryp bilseň adyň «Fokusnik» bolýa. Arasyndan betiräk çaga çykyp \"indi pil bolup görkez\" diýäýýä, şolar ýalakda oblom bolmaz ýalak ine...

Dowamy »

2869 33
Köneler, 16 years ago


Metro

Dünýäde ilkinji metronyň açylyşy 4 Sanjar 1880-de Londonda bolupdyr. Onyň uzynlygy 6 kilometr eken we birinji ýolagçysy (passažiri) Wales prinsi, geljekki Beýikbritanýa koroly Eduard VII bolupdyr. Onyň adyna «Metropolitan Railway» (paýtagt demirýoly) diýipdirler, uzyn ady gysgaldyp bäş harlpyja «metro» diýipdirler.
Metrony köplenç M harpy bi...

Dowamy »

5370 4
Köneler, 16 years ago


Rock For Darfur

Şu wagt Mattafix-yň täze çykan «Living Darfur» atly single-ini diňledim, gowja bolupdyr haladym. Bu aýdymy «Save Darfur», «Rock For Darfur» we «Darfur Now» ýaly guramalaryň edişi ýalak kömek etmek we kömek ýygnamak uçin ýazypdyr. Darfurda bolup geçýän urşy, gyrgynçylygy, kynçylygy dünýä eşitdirmek üçin Mattafix-yň seçen ýaly şeýleräk, sebäbi täze...

Dowamy »

3146 7
Köneler, 16 years ago


Garaşsyzlyk 27, näme planlaryňyz bar ?

Garaşsyzlyk baýramy ýetip gelýa, özem ruhgüni, köpümiz boş. Näme planlaryňyz bar ?

Menä şol güni şat bolup geçirmekçi. Şol gün janamyň gyz dogany çykýa, soň gezek maňa gelýä.

Dowamy »

3584 32
Köneler, 16 years ago


2007 Formula One season

Düýn Formula1-da sezonyň soňky ýaryşyny görüp bilmedim, gaty gyzykly bolupdyr ýöne meň üçin netije gyýnançly boldy. Hamilton qualifying rounda ikinji bolupdy, bazar gün arkaýyn birinji bolar diýip begenýädim. Hamiltonda tehniki näsazlyklar bolupdyr, 18nji ýere düşüpdir, dyzap dyzap zordan 7nji gutarypdyr. 7nji orna iki points berýäler, Hamiltona bo...

Dowamy »

3130 9
Köneler, 16 years ago


Döwlet sylaglary, orden


Mälim bolşy ýaly, Özbegistanyň Prezidentiniň Aşgabatda bolmagynyň birinji güni şanly wakalaryň ikisi — Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Yslam Karimowa Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen hormatly adyň dakylmagy we Gurbanguly Berdimuhamedowa Özbegistan Respublikasynyň «Buýuk hyzmatlary uçun» diýen ordeniň gowşurylmagy bilen şöhr...

Dowamy »

3823 5
Köneler, 16 years ago


Çyn bilen ýalanyň arasa näçe ?

Bir gün Soltan Söýüniň wezirlerleri Myrala berilýan aýratynlykdan nagilediklerini aýdypdyrlar. Wezirler üýşen wagty diýip Soltan Söýün şeýle sorapdyr \"Çyn bilen ýalanyň arasa näçe ?\". Biri jogap berýa \"Çyna hytaý bolýa, ýalanam günbatar bolýa, onda aralyk 3 aý ýol\". Ýene biri bir zat diýýa hiç göwne jaý jogap ýok diýýa. Birden gapydan Myraly gi...

Dowamy »

4670 23
Köneler, 16 years ago