::hezil günler::

Geçenlerde jübimde yol pulumyn yarysyna yetjek pulym bardy.. We uniwersitetdedim.. Gowy göryan oglanlarymyn biri gabat geldi.. "Yör stol tennis oynaly. . " diydi.. Köplenç stol tennisi şol oglan bilen oynayan.. Özem gowja oynaya.. Edil şo wagta öye nadip gaytjagymy alada edyadim diysem yalan bolmaz.. tanyş biri duş gelmezmika diyip içimi gepledip y...

Dowamy »

1479 7
Köneler, 11 years ago


::küysan zatlarymyz::

Salam hormatly talyplar we gadyrly talyplar we talyplar! :D Menem öz gezegimde taze bir sahypa açasym geldi , munça yazgyny görüp höweslendim. Garaz sizden bugünlerde küysan zatlarynyzy soramakçy.. Hany göreli bakaly kim kimleri ya da nameleri has köp küysapdirka..? Hemmamizin bilşi yaly köpümiz daşary yurtda we köp wagtdan bari arzuw edibem yetip...

Dowamy »

1288 15
Köneler, 12 years ago


:::kireyine kwartira::
Essalam hormatly agzalar we myhmanlar!

Şu wagt şeyle bir yadaw welin aydyp diye yaly dal.. bir hepdeden bari kireyine kwartira gözlap lütüm çykdy.. Gidyan tapyan telefonlaşyp zat edip tapyşyan.. hemme zatda düşünişyan sonunda naçe adam diyip sorayar.. 4-5 adam diyyan.. o nahili diyya .. siz maşgalaly dalmi diy...

Dowamy »

1303 3
Köneler, 12 years ago


Bugün 1-nji aprel

Salam talyplar! Bugün 1-nji aprel.. ya da da düşenog ow.. kimem bolsa birlerini gowy edip aldamaly ö za welin natsekkak? gowja barlaşdyralyn hany .. heziljek bir zatlar çykmazmyka.. :P

Dowamy »

1699 14
Köneler, 12 years ago


::kömek gerek ::

Salam hormatly agzalar! Sizden yaman sroçny kömek gerek! ? .. Opşom Bogaziçi universitetini gutaran ya da şu wagt sonky synp bolaymagam ahmal.. Çary Akmuhammedowyn bölümi birem fakulteti gerek.. şony bilyan bar bolsa yazsa öran onat bolar.. gayrat edip.. mesele bolsa şol oglan uniwersitet arkaly yewropa my bir yeri ga gidipdir.. yzyny son çyşarynda...

Dowamy »

1447 3
Köneler, 12 years ago


::çyrşaklar barada kelam agyz::

Salam talyplar! Onatçylykmy?! Umumy yaşayyş jayynda(opşy jzit/dormitory) yaşayanlara çyrşaklar zatlar kan gyzykly gelmezligi mümkin.. emma gyzlaryn bolsa ömürlerinin hemme pudaklarynda çyrşak yuwmak iki uçsuz.. gyz bolmanyma yene bir gezek şükür etsemem, menem hepde de bir gün diyen yaly çyrşak yuwmaly bolya.. düynem ellerim dondy hemme terelkeleri...

Dowamy »

1415 12
Köneler, 12 years ago


::galatasaray-fenerbahçe::2-1

Salam agzalar! Şu wagt gs - fb futbol maçy gutardy..
Daşary goh galamagal... birinji gol hakan şükür
ikinji gol gökhan gönül..
üçünjinem biri sypdyrdy ö za.. tupan turdy welin me na görüp bilman yladym.. daşaryk..
yaman erbet talpa bar şu wagt..
sizem gören eşenleriniz bar bolsa...

yaman erbet gyzga...

Dowamy »

2920 45
Köneler, 12 years ago


:.:toyy nirde nadip etmeli?:.:

Salam talyplar! Size bir sorag bilen yüzlenesim gelya.. Durmuş toyyny öz maşgala ojagynda etmek ya da toy salonynda etmek barada nameler aydyp bilersiniz.. Her ikisininem özüne göra hezil ya da amatsyz yagdaylary bardyr.. Meselem toy salonynda toy edilen wagty kim toy edya , toy eyesi kim.. biler yaly dal..toy eyesi hem myhman yaly baran bolup otur...

Dowamy »

1786 19
Köneler, 12 years ago


:..gyk da wak..:

Essalawmaleykim talyplar! Onatmy yagdaylar? Gowydyrsynyzlay .. İnternete dagyn giren bolsanyz.. Onda bolya la bir mydar.. Yany yazgylara syn edip gördüm welin yazmaga zat tapmayanlar ya da taze blog(sahypa) açyp bilman kösenyanlerin yazan commentlerine duş geldim.. we şu sahypany açayyn diydim.. Uzak wagtdan bari girmamizson, giribem yazmamyzson el...

Dowamy »

2414 83
Köneler, 12 years ago


::Dostuma hat!::

Salam dostum ! Nahili yagdaylar? Uzak wagtdan bari hat yazanok la.. ya gaty başagaymy... Hytayda internet bir barmy? Ya entagem kepderi ya ördek ya da gotan ya da pyşdyl zat bilen habarlaşyalarmy? Nadip yaşayaney o tayda .. nam bolsa iyyaler diyyaler welin dogrymy şol .. gymyldasa boldugy.. sana göz gyzdyranoklar dalmi? sen bir gymyldatman gez.. S...

Dowamy »

1538 8
Köneler, 12 years ago


::manlayy sakar ketjelere::

SAlawmaleykim gadyrly agzalar!:) Aranyzda manlayy sakar barmy?::) Name üçin sorayan diyseniz... Manlayy sakarlar yaman ketje bolyalar diyya..:) Gepin gysgasy gürrünümiz ketje nakys, kley, tomat , dotduk , dodalak, dünk , düdünk, düdüdüdünk.. (ay şo dünkden naçe yazsanam az la) ...ay mena kabir adamlara gabat gelyan welin aydara zat tapamok.. sizden...

Dowamy »

1652 22
Köneler, 12 years ago


::Şagirtlere pent!..::

SALAM ! Goşgy goyulyan yeri tapman tazesini açaydym welin gaty görmeşek yok.. Kerim AGan ömrüme pent atly goşgysyny remix etdik welin belki şagirtlere degişli öwüt nesihat bardyr... Ynha aşakda ... okap görün hany... göwnünizden tursa meninem eden zahmedim yerine düşdügi bolar...Şagirt ! Şagirtligin çyn boylan bolsa!
Gysyp yumup, yene gysyp...

Dowamy »

1574 9
Köneler, 12 years ago


: : . . nirden internete giryarsiniz . . : :

Salam talyplar ! Hemmaniz saglykmy? Natya?. Talyplyk keyp beryarmi?:) Neme diyjekdim.. Göryan welin köp zat yazylypdyr.. Munça zady nadip oylap tapyarsynyz.. bu bir...
İnternede köplenç nirde giryaniz .. ine bulam iki...
Men bir sanayyn hany gabat gelermika..
e-net cafe..mi
ya da öyde mii..
Y a da üç ayagyn üstü...

Dowamy »

1908 17
Köneler, 12 years ago