salam hormatly agzalar! bu gün hormatly agzamyz prettygirl agzanyň doglan güni! prettygirl ýaşyň uzyn bolsun, görjegiň gowluk bolsun iyjegiň süýjilik bolsun! durmuşyňam özüň ýaly owadan bolsun! Iň agyr ýüküň abraýyň bolsun! Saňa geljekde tapylmayan, tapylsada satylmaýan bagt arzuw edýàn. Mydama söýüp hem söýlip ýaşa! Sylap hem sylanyp yaşa! Söýeniňe bar! Her bir säher bilen dogýan gün saňa bagt, şatlyk, rowaçlyk getirsin! okuwda, maşgalada, durmuşda üstinlik, abray, rowaçlyk arzuw edýàn! Arzuwlaryna ýet! Uzak yaşa! kerim)

Köneler, phenomen2 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir