ATGULAGYN ROWAYATY

Gadymy gurrunlere gora,atgulagyn dermanlyk hasiyeti yylanlar tarapyndan acylypdyr.Bir gun iki yylan yolun ortarasynda gune coyunyp yatan ekenler.Birdenka gaty calt tizlikde gelyan araba gornupdir.Meymiresip yatan yylanlan biri gelyan arabany gormandir.Arabanyn tekeri bolsa goni on ustinden basyp gecyar.Ikinji yylan bolsa ona komek etmak ucin derman...

Dowamy »

696 2
Köneler, 7 years ago


Yylda bir gezek gaytalanyan gun

Salam hormatly talyplar.comyn agzalary men su gun 19 ya6ym dolya

Dowamy »

988 20
Köneler, 7 years ago


Tany6lyk

Salam hormatly talyp com4ylar.Men talyplar.coma girmegi arzuw edyadim.Onler dine girip sizin gyzykly yazan zatlarnyzy okap bilyadim.Flameden on ba6ga adam oturyady indi men aldym indi flamede men oturarn nesip bolsa.Hormatly talyp.com4ylar gelin yakyndan tany6 bolalyn men agentde mobimeetde oturyan eger agentde oturyanynyz bolsa ya mobimeetde otury...

Dowamy »

929 16
Köneler, 7 years ago


Begenc

Men ahyry agza boldum

Dowamy »

621 5
Köneler, 7 years ago


Web Sayt

salam hormatly t.comyn agzalary,men bu temany acmagymyn sebabi mana sizden komek, aranyz web sayt duzup yoreniniz bar bolsa mana komek bermeginizi haysht edyan, habarlashmak ucin oz logynynyzy ya Idinizi yazayn, meki kevve_95@mail.ru Mobimeetda 9448070 komek edayin haysh

Dowamy »

691 9
Köneler, 7 years ago


Degi$me yone dine oglanlar okamaly

inni bir gun tokay haywanlary bolup maslahat edyamishler: tokayda bir cun cukur gazypdyrlar we $ol cukura kim gacsa,haywanlaryn hersi bir gezek etmelimi$,bu maslahaty tow$an e$tman galyamy$,onnan $ol gun gije tilki $ol cukura gacyarmy$,muny goren tow$an hiczatdan habarsyz bolup;- tilki dogan barde name i$leyan diyp sorayamy$,tilki bolsa munnan peyd...

Dowamy »

1262 5
Köneler, 7 years ago


Komek gerek haysht !!!

salam doslar we doganlar,mana komek,gerek,aranyzda sayt acyp yoren we dizayn uytgedip bilyaniniz yokmy,mana srocna dizayn gerek,sizden uly hay6t...ba$ynyz cykyan bolsa mana habar edayin,@mailinizi yazayn yada mana agentda druzba iberayin Kevve_95@mail.ru

Dowamy »

1055 9
Köneler, 7 years ago


Gyzyklanma ?

salam sayt agzalry aranyzda mobi meeda giryaniniz yokmy? Bar bolsa idinizi yazayn adamcylyk!

Dowamy »

668 3
Köneler, 7 years ago


Maslahat '' Harkovdan''

salam okyjylar! Men bu temany acmagymyn sebabi menem sentyanrda ukraina yagny harkova okuwa gitmeli nesip bolsa, i $otaynyn yagdayny sorayn diydim,aranyzda ukrainada okap yoren yada okan talyp yokmy,mana maslahat berseniz diyyan !

Dowamy »

816 9
Köneler, 7 years ago


Degi$me (-_-)

koreyaly alymlar birnace yyllap ishlap ogry tutyan roboty oylap tapyarlar,ol roboty ilki hytaya goyberenlerinde 1 sagatda 100 ogry,Son russiya goyberenlerinde 200 ogry, sonra hindistana goyberenlerinde 300e golay ogry tutyan eken,son bu roboty Turkmenistana goyberenlerinde 1 sagatdan robotyn ozu ogurlanyar!

Dowamy »

1485 26
Köneler, 7 years ago


MobiMeet

salam sayt agzalary,mobimeetda kime anketa gerek bolsa habar edayin,yyllyza yeten 4 padarkaly anketa IDI 9977799 , 40 man, habarla6mak un mail.ru da kevve_95@mail.ru

Dowamy »

836 11
Köneler, 7 years ago


Opera mini

Opera mini 2.jar yada opera mini 2.1.jar gerek nirden taparyn. Yada link goyayynda

Dowamy »

788 4
Köneler, 7 years ago


Bot nadip yakylya

salam gadyrly t.comyn agzalary.
doslar mana sizin komegniz gerek. Мobimeetde
nadip telefonda bot yakyp bolya
aydayynda. Yada mobimeetde id 8996633 suna drujba ugradayyn

Dowamy »

610 2
Köneler, 7 years ago


Komek gerek

Salam gadyrly t.comyn agzalary. Doslar mana sizin komegniz gerek. Mobimeet'a bilyansiniz. Sonda nadip telefonda bot yakyp bolya aydayynda.

Dowamy »

611 5
Köneler, 7 years ago


Degishmeler(+18esasan, gyzlargirmese gowy boljak)

0)birgun patysha we weziri jedel
edipdir haysymyz has uly diyp,
song bular gidip pikir sorashyk
gechireli diypdir we bashlapdyrlar
choldaki bir chopandan. patysha:-
hany ayt chopan it ulymy yada
duye?-duye-pishikmi yada pil?-pil
uly!-hany ayt onda patysha ulymy
yada wezir?-olar yaly haywany

Dowamy »

1391 7
Köneler, 7 years ago


Be degi6me (by flame...)

1) 1 adam pi$igini 15 km da$a
pyýada zyñyp gaýdypdyr. Öýüne
gelse pi$ik oturanmy$. Son ma
$ynly 20 km ileri 70km saga,45 km
cepe,33 km gaýra sürüp zynypdyr
pi$igi. Birazdan ayalyna jan edipdir.
Ayaly:alo, adamsy i$ik öýe
bardymy diyipdir. Ayaly: owwa
diyen, adamsy: derrew trupgany pi
$i...

Dowamy »

986 14
Köneler, 7 years ago


Okaman gecme

Salam hormatly agzalar! Bu gun siz
bn bir tasirli hekayalan
birini paylashmak isleyan.
Gadym zamanlarda bir adam gayry
obalaryn birine yola cykypdyr.
Yolun esasy bolumi colden gecmeli
eken. Yolagcy colun ici bn baryarka,
sheytan adam sypatyna girip,
yolagcymyza syrdash bolup
gidiberipd...

Dowamy »

865 13
Köneler, 7 years ago


& < bagtlybol>

gorsuniz yaly, duynki makestm bilen bagtlybol arasyndaky uru6a
shayat bolanynyz gaty kandir.
dogrusy, yanam gaytalap
gorkezdiler bu uru6y. kopler bu
ur6a "spartakdaky yaly
gladiatorlaryn urushdyrylyshyna"
menzetse, koplerem yonekey
"sport" gornushi oyun hokmunde
syn edyar. aytjak bolyanym,

Dowamy »

749 9
Köneler, 7 years ago


Nadip agza bolmaly

Salam t.comyn agzalary. Siz menin tema acyanymy kan goryan dalsiniz. Menin size bis soragym bar. Talyplar.com'a nadip agza bolmaly. Kime yuz tutmaly. Yada kim agza bolup bilyan bolsa gayrat edip men bilen habarlassynla. Mobimeetde id 8996633 mobile agentde meylis.gurdow@mail.ru. Okanynyz u.n kop kop sagbolun:-)

Dowamy »

1107 22
Köneler, 7 years ago


Opera mini

Taze i6leyan opera mini tapmaly. Kim bilyar

Dowamy »

588 2
Köneler, 7 years ago


Gayrat et!

Gadyrly t.comyn agzalary. Gayrat edin futbol hakda temany azrak acayynow. Onler gyzyklyja hekayalar, rowayatlar, gosgular yazmanyz badylay.

Dowamy »

925 17
Köneler, 7 years ago


Yene bet oglan

Sen dunyanin in owadan in sada in gormegey, in bet, in akylly oglanyn suratyny gorup duranyndan habaryn bamy

Dowamy »

2180 15
Köneler, 7 years ago


Bet sayt

Inede size niyetl@p yoren s@ydym tamam boldyGirin @gz@ bolun

Dowamy »

1006 14
Köneler, 7 years ago


Dine gulun

Bir gun makgush 10-njy etaždan ýykylýar. Asfaltyň üstüni görer ýaly bolanok, daş töwerek gan, bölek-bölek et. Gara gana boýalan makgusyn ýanyna ayyuzli ylgap gelýär. -makgush jan! Näme boldy! Ýagdaýlaň nähili? Makgush bolsa: -Öläýdim öýdýän!!!! ________________________________________ Uç sany öwünjeň daýhan ( vipboy, handsome, makestm) öwünýär: vip...

Dowamy »

756 7
Köneler, 7 years ago


Gelin Degi6elin

Gözüň näme üçin gök?
Ahmetjik
gözi gögeren synpdaşy Aýgüle ýüz­
lenýär:- Gözüňe näme boldy, göge­
ren ýaly?- Hiç zat bolanok. Sygyr
sagyp otyrkam guýrugyny bulady.
Olam gözüme degdi.- Sygryň guýru­
gy gözüňi şeýle gögerdäýdimi?-
Ýok-la. Guýrugyny oýnatmasyn di­
ýip kerpiç daňypdym...

Dowamy »

886 8
Köneler, 7 years ago