Manysyz yashamakdan yadadym

men olesim gelya!

Dowamy »

1227 21
Köneler, 7 years ago


Ashyk yuregin nalasy!(ozum duzdum)

Dinle Leylam sana diyjek sozlem bar,
Senin didaryna menin gozlem zar.
Bu gin dunye sensiz mana oran dar,
Senin suratyna garap boldum bikarar.

Yurejigim dar gursokda cydap bilman urunyar,
Bar sesime seni soyyan diyip gygyrasym gelya.
Hany ganatym bolsady ucyp yanyna gonasym gelya,
Senin elinde...

Dowamy »

766 11
Köneler, 8 years ago


Salam dostlar

салам достлар, уйалар ве доганлар ахли талыплар комын агзалары сизин маслахатыныз герек! Бир гыз бн оглан бир бирин чынйурекден соййалер емма олара пасгел берйан зат бар. Гыз адаглы емма ол адаглысыны халамаяр. Адаглысы дайзасынын оглы. Наме ун бейле едйалер мен пикримче бу затлар догры дал яш вагты адаглама надогры олар улаландан сон бир бирни хал...

Dowamy »

1084 42
Köneler, 8 years ago


Geliñ degsheliñ.

Ýatana dekanam degmezmish!
El hunari il gezer,
Talyp halky yol gezer!
Ir tur nyzama dur,
6 somsany artyk ur!
Ozge taze don geyse, Gutly bolsun diyerler, Talyp taze don geyse, Yazdyrdynmy diyerler!
Talyba müñ çärede azdyr!
Çagaly öy bazar, Talyply öy tozar.
Gazana yanashsan garasy yokar,

Dowamy »

1065 10
Köneler, 8 years ago


Ýalan töhmet!

salam dostlar men bir kiçijek bolan wakany aýdyp berjek. Men bir gyzy halaýardym biz 1ýyl bäri gepleşýärdik. Men daşary ýurda okuwa gaýtdym hat ýazyşyardyk internediñ üstü bilen emma ol gyz mana ynanmany başlady meni başga gyzlar bilen gürleşýär diýip oýlaýar. Indem meni ýaman atly edip meni günäkärläp ýör, özüme birzat ederin barynada sen günäkär...

Dowamy »

1359 37
Köneler, 8 years ago


Hemmelere salam!

Salam dostlar hem-de ähli talyplar.com-yň agzalary! Men köpzatlarňyza düşünmeýän täze agza boldym eger nädogry ýazaýsam meni ýazgarmañ!

Dowamy »

1094 25
Köneler, 8 years ago