okan bolmagynyzam mumkin, yone paylashayyn diydim :) biri doktoryň ýanyna baryp arzyny aýdýar: -doktorjan,meniň dawleniýäm pese gaçýar,näme derman içerkäm? doktor:-hiç dermanam içme,altyn asyrdan nomer al,dawleniýäňi bolmalysy ýaly eder derrew... ******* -dünyäde dogulyan 5 çagan biri hytay. Türkmen aga: -bäşimjanam hytaymyka? ******* 2 sany çukça: -fontan calt akyaram welin ici hic dolanoklay? -howa yssy, bugaryp yetishyandirda. ********** oba mekdebinde inlis dili sapagy. mugallym: -iwanow inlisce "дверь" diymek name bor? -dwear - what eto da! ********* Roddomda bir blondinkaň ekiz chagasy bolyar welin, aglap otyr diýýa. medsestra ondan: -wi siz name ucin aglayanyz? -meň ärim 2-nji caga kimden diyip sorasa name diyeyin... ******** Ezizim, sen meň doglan gunume name sowgat etmekçi? - hol penjireden seret, garaja mercedes durmy? - way howwa.... - edil şol reňkde gara jorap alyp berjek. ******** Bir gaharjaň türkmen agaň ýalta gazak aýaly bar eken. Bir gun türkmen aga işden ýadap gelipdir. Aýaly çaý beripdir weli, ýaşuly çaýy käsä guýup guýman çäýnegi aýalyna aýlap salypdyr. Gazak aýal gaçyp barşyna gygyrýa diýýa: - Horoşo çto kaýnagan däldi, kaýnagan bolsa žakardy... ******** Ýyldyrym- bu fotoapparadyň wspyşkasy, ýagny Google ýerin suratyny alanda çykýan ýagtylyk ******** - ezizim hany dogruňy aýt, maňa çykmakaň naçe oglan bilen gurleşdiň? - diyip äri ayalyndan sorapdyr. Jogap ýok, öýkeländir diyip äri daş çykyp, 1 sagatdan gelip aýalyna: - henizem gaharlanýamyň? - ýok, sanaýan.... ******** Ýary gije požarna jaň gelýär. Gyzyň sesi: - bir oglan meň penjiräme, 3-nji etaža dyrmyşyp gelýär - siz 01-e dälde 02-ä, polisiýa jaň ediň! - samsyk, oňa merdiwan geregä... ******* 9-njy etaždan blondinka çalt gaýdarmy brýunetka? - brýunetka - näme uçin? - blondinka ilki ýoly bilmeli ****** - nädip blondikaň gözi ýanar ýaly edip bolar? - gulagyna çyra tutsaň (kelläň içi boş bolmalyda :) ******** - düýn men sizden NÄDIP MILLION GAZANMALY atly kitap satyn alypdym. - howwa onsoň ?! - o kitabyň ýarpy sahypasy ýoga, ýyrtylypdyr!!! - aý name 500 müňem az pul däl, okaber... ********* Девушка показывает парню только что наkрощенные ногти: -Красиво? -Да, прикольно! -1500 рублей!!! -!!! ЗА эту хрень?! ******** - näme uçin ralli ýaryşynda iki bolup sürýaler? - biri sürýär, beylekisi dowa okayar ******** biri çölden ýorap baryar. Öňunden guýy çykyar, ýaňky adam guya serdip: - SSUUUUUUUUWWW Guýydan yzyna ses: - NIRDEEEEEEEE???????

Köneler, magnit tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir