Sorag

Salam hemmäñize!
Indi "ertir com"a nädip girmelikä, öñki parol bolmaýamyka? Bilýäniñiz aýdaýsañyz

Dowamy »

786 13
Köneler, 8 years ago


Okasañyz ýene bir go$gy

Salam agzalar! Ýene menden size bir go$gy .Pikirleriñizi, tankytlaryñyzy ýazsañyz minnetdar bolardym.Hany bir okap gørûñ hany!

Karar bermek beýle kyndyr øýtmåndim
Oña akyl gerek, gaýrat, gûýç gerek.
Bûtin ømûr $oña bagly geljegim
Ýalñy$aýarmykam, ýa bormukam hak?!

$unça pikirlenýån, jogap tapmaýan<...

Dowamy »

673 7
Köneler, 8 years ago


Okasañyz ýene bir go$gy

Salam agzalar! Ýene menden size bir go$gy .Pikirleriñizi, tankytlaryñyzy ýazsañyz minnetdar bolardym.Hany bir okap gørûñ hany!

Karar bermek beýle kyndyr øýtmåndim
Oña akyl gerek, gaýrat, gûýç gerek.
Bûtin ømûr $oña bagly geljegim
Ýalñy$aýarmykam, ýa bormukam hak?!

$unça pikirlenýån, jogap tapmaýan<...

Dowamy »

588 3
Köneler, 8 years ago


Hany $unam bir okap gørûñ

Gûller seýilgåhi. Bågûl gaý$arýar.
Çigildem a$akda ýygrylyp otyr,
Oña gøzi dû$en diñe galamgår:
"Bu gûl gør nåhili sada ekeni".

Hemme synlaýardy diñe bågûli
Biri a$yk bolsa, biri gøwûnli.
Çigildemiñ bolsa ba$y egildi :
"Gøzellik her kime ýetmez ekeni".

Çigildem ynandy gadry bor...

Dowamy »

1272 23
Köneler, 8 years ago


Menem bir go$gujyk ýazyp gøreýin

¤¤¤¤¤
Men håzir birini gørmek îsleýån
Bilýån olam menî gøresi gelýår,
Onuñ b/n bolsam mydam $adyýan,
Sagat ýagtylyk deý øñe dyzaýar.

Men ýene-de ony gørmek isleýån
Ondan måhìr gelýår ilden ûýtge$ik.
Kåte gøwne degse bilge$leýinden
Bilseñ ýûrek øýkeleýår azajyk.

Dowamy »

864 7
Köneler, 8 years ago


Tyrk..tyrk...mümkinmidir?

Salam agzalar!menem-ä gelendirin,mümkinmikä .häli gelemde özüm b/n tany$dyrmandyryn.men öñ bärsini bilemokdym ,birden gözüm dü$dü-de geläýdim.özüm barada aýtsam $u wagt talyp,okuwymy gowy görýän,ashgabatda ýa$aýan.kitap okaýan ýeti$enimden,birem geñ görmäñ welin,futbolam görýän hezil edip.garaz,kabul etseñiz !

Dowamy »

1490 56
Köneler, 8 years ago


KÖMEK EDÄÝSEÑIZ?!

Hemmäñize SALAM!Haýy$,arañyzda Ashgabatda ýerle$ýän Hytaýlañ firmasynda i$leýän barmyka? Dosty,garynda$y i$leýänem bolsa.Maña kömek edip biljek barmyka?

Dowamy »

580 1
Köneler, 8 years ago