sagatlar jañyny urup başlady, diýmek peýkamlary ýetipdir 12-ä täze ýylyñ gelenini buşlady, bulgurlaryñ sesi goşulyp gülkä. şu  şatlygyń, şu şowhunyñ  astynda, geliñ, bir azjyk serden geçeliñ! arzuwlaryñ gijesimiş aslynda, ak arzuwlary pişme deýin seçeliñ! ýagyşlary bilen garlary bilen. pasyllar parahat aýlanyp dursun! säher bilen işe rowan adamlar, ojagyna sag aman dolanyp gelsin. adamzat unutsyn erbet niýetin, diñe çaga basalaşyp oýnasyn. goý, gunça  gyzlaryñ bagtlary çüwsün, ýigitlerem hyrçyn dişläp galmasyn. belentden ýañlansyn bagşyñ aýdymy, çapyşykda çyn bedewler saýlansyn. goý, alawlap ýansyn ojagyñ ody, gelinlermiz gazygynda garrasyn! köne ýyldan kinämiz ýok hiç hili, täze ýyl ondanam şöhratly gelsin! müñlesin topraga oklan dänesi, her kim zähmetiniñ eşretin görsün! törde orny bolsun ak saçly enäñ, günlerimiz nabat- şeker atylan. dowamat bolmagyny  şu süýji günleñ töwirden soñ dileg etsin atalar!

Köneler, Merw92 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir