Filippinde ýylyň haýsy wagtyndadygyna anyk bilemok ýöne 5-nji guň Isa a.s-my ýatlap özlerini ýenčýärler tä gan čykynča.10-larča filippinler özlerini haja čüýletmage razy bolýarlar we čüýletýärler.haýsy pygamber oz ymmatynyň šeýle etmegini islardi.aslyndaha Isa a.s. haja čüýlenmedem. Allahym olara hidaýet etsindä.amanada hyýanat etmeklikden bašga zat däl bularyň iši.el aýak tutuš beden Allahyň adamlara beren amanady.amanada hyýanat edýänler dine gafyl ynsanlardyr.

Köneler, Eldarado tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir