Talyplyk durmushumyn sonuna geldim

salam hormatly talyplar ve beyleki agzalar menem indi talyplyk durmushumyn sonyna geldim indi durmush yoluna gadam basmaly nesip bolsa öz saylan hünarimde watana il günimize hyzmat etmeli sebabi watanyn puluna okadym bilim aldym shol alan bilimlarimam halkymyz bilen paylashmana öz yurduma dolanyan allajan yol berse sizede name durmushda ishde,uly u...

Dowamy »

1549 1
Köneler, murad-001 tarapyndan 15 years ago

Düşnüksiz sözler we olaryň terjimesi

Salam saýtyň hormatly agzalary! Hemmäňize jan saglygyny we işiňizde üstünlikler arzuw edýän! Meniň şu ýazgyny ýazmagyma saýtymyzda gabat gelýän käbir düşnüksiz sözler sebäp boldy. saýtyň agzalarynyň köpüsi şol sözleri okap düşünenoklar. Şol sözlerden men size käbirini mysal getireýin:

LOL
Shadyyanja | 2008-06-16 21:31:20
...

Dowamy »

7804 77
Köneler, milliyetçi tarapyndan 15 years ago

Türkmenbaşyň goşgylary, Türkçe

Saparmyrat Türkmenbaşyň goşgularynyň türkçesini diňläp gördüňizmi?! Çyndanam ýaşulyň ruhyňy göterýän goşgylary barlaý, birem türk dili biziň dilimize garaňda ýumşagyrak bolansoň goşgylara gowy gelişipdir. diňläň, lesset alyň!
______________________________________________
Ruhunuz tuğ deyin yücede olsun (Ruhuňyz tug deýin belentde bol...

Dowamy »

3800 12
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 15 years ago

Bushluk FP jurnalynyn anketasynyn netijesi

hormatly agzalar gecen gunlerde foreign policy jurnaly dunyanin 100 entelektual tanymal adamlaryny saylapdy yagny may ayinda we gecen hepde hem sol 100 adamdan 20 adam saylandy olaryn icinde birinjisi kimdir oydyaniz turkiyeli bilim adamy we din alymy M Fethullah Gulen birinji yere cykdy oran tolgundurjy we begendirji habar bu yagday babatda bu...

Dowamy »

2199 9
Köneler, jankaka tarapyndan 15 years ago

DarkRoom Posse Topary Hakkynda

S: DarkRoom Posse Kim ?
J: DarkRoom Posse Toparyn Ady. Topary guran hem Zumerchas.
S: Bu toparda kimler bar ?
J: Turkmenistanly Rapchilerden:
1. ZumerChas (Blood)
2. Rude (Blood)
3. Crip-T (Crip)
4. Bagur (Blood)
5. Shayna (Neutral)
Dasharyurtdan Rapchiler:
1. Keelo (Canada...

Dowamy »

4250 54
Köneler, Crip-T AKA Rush tarapyndan 15 years ago

Anketa

hormatly talyplar.com-yň hojaýynlary!
her ýazgyň ýanynda 1 anketa açar ýaly edip bolanokmaý! her ýazgyda ýazgy bilen baglanyşykly bir anketa bolsa agza köpçülginiň nähili pikirdedigini bilmek üçin gowy bolardy! nähili garaýaňyz?!

Dowamy »

1964 2
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 15 years ago

Uslybyň ähmiýedi

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

mowzuk boýunça peýdaly bir rowaýat ýadyma düşdi, men hem täze mowzuk açyp, siziň bn paýlaşaýyn diýdim:

Bir wagtlar bir ülkäniň padyşasy düýş görüpdir. Düýşünde dişleriniň birinden başga ählisiniň düşenini görüpdir. Şol ýekeje dişiniň hem özüdigine göz ýetiripdir. Ýorgudy üçi...

Dowamy »

2019 5
Köneler, ata tarapyndan 15 years ago

ýazgynyň ady:

salam hemmanize.
menem sizin yazyan zatlarynyzy uzakdan bolmasa-da ep-esli dashrakdan myhman bolup gidyan kate-kate. yone asla tore gechemmok. name uchin?! dogrusy ozumem bilemmok. yone web site'ynyz nejis/erbet dal. yone shu yazyan zatlarynyzyn nama we kime peydasy bar?! shu site doredeli bari el bilen tutar yaly ya bolmasa goze gornup dura...

Dowamy »

2367 16
Köneler, nabelli tarapyndan 15 years ago

"Gyzyl sakkal" oyny

gadyrly talyp yashlar! siz hany aydyn, bizin gozel Ashgabadymyzyn teatrlaryna gidip bir gordunumi? size gorkezyan oyunlary yarayarmy? men size bu sowal bermegimin sebabi men dyn4 guni oz joram b/n Pushkinskiy teatra gitdim. we olaryn talyplarynyn goyan sahnasyny gordum. olar 10 aylyk kursy gutoryp oz diplom isini bu sahnany goyup goradylar.
...

Dowamy »

2312 16
Köneler, Moonflower tarapyndan 15 years ago

Teklip

salam gadyrly Agzalar.size bir teklibim bar.bizin Talyplar.com sahypamyz oran yurek gysgync.Gelin azajyk uytgesmeler girizelin.menin pikirimce ilki bilen azajyk sahypamyzy owadanlamaly.yenede name etsek gowy bolar .gelin su yerde her kim oz pikirini yazsyn .sonra hemmamiz in gowy pikirleri jemlap,talyplar.comdan azajyp uytgetmeklerini hayyst edip g...

Dowamy »

2613 36
Köneler, Arzyshka tarapyndan 15 years ago

Salam

salam talyplar comdaky talyplar men shu gun taze girdim shu gunden bashlap menenem talyplar comyn agzasy

Dowamy »

1315 6
Köneler, eyjejik tarapyndan 15 years ago

Türkmen gyzyn ayylganç ölümi

hemmamizin bilşimiz yaly türkiye respublikasyna hergün yüzlerçe türkmenistan rayatymyz gelyar.bularyn %90 göterimi-de işlap pul gazanmak we maşgalasynyn,çagalarynyn eklenjini gazanmak üçin gelyarler.bularyn kabirleri emellerine ulaşyp pul gazanmagy başaryarlar.kabirleri bolsa dürli duzaklara düşip,gaty kyn günlere sezewar bolyarlar.bu duzaklaryn na...

Dowamy »

9959 21
Köneler, euro2008 tarapyndan 15 years ago

seni haladym!

salam agalar, iniler, dogan gardaslar!
bu internet sahypasyna tazeden bari girip basladym. gownumden turdy. agzalaryn hemmesini gutlasym we berekella diyesim gelyar.
kellame bir pikir geldi. ucup gitmaka siz bilen paylasmagy makul gordum. bu sahypanyn okuyyjy we yazyjylary hakynda gysgacyn maglumat yerlesdirilse nahili bolar? bile...

Dowamy »

2014 7
Köneler, ombudsman1984 tarapyndan 15 years ago

Poems by me!!

hi for everybody! i wonna represent to u the poems by me. hope u'll like and write to me ur opinions. anyway enjoy it."solitude"

rain is falling down
like my tears now
won't u find me?
won't u miss me?
it's so cold at nights
because the lonelyness is around
bc...

Dowamy »

2494 40
Köneler, Moonflower tarapyndan 15 years ago

"Omurzaya" yyldyz

Ady size ýaramazlygy mümkin. ýone serediň yzyndan ýyldyz sözi bardyr. Meniň bir joram bir ýigidi halayar. Ol ýigit daşyndan şeyle mylaýym, gelşikli, ok ýürekli, ol menin jorama söz diýende-de dogurlanyp diýmändir, ýöne özüniň gowy görýändigini aýdypdyr başga sözler bilen. Joram bolsa hamana oňa üns bermeýänlige salypdyr, emma ol ony sylaýaram, hal...

Dowamy »

2561 32
Köneler, Jeren tarapyndan 15 years ago

Pikirlendirýän zehin soraglary

adamy pikirlenmäge mejbur etjek zehin soraglary bilýän bolsaňyz, geliň şu ýere ýazalyň!
ilki men birini ýazaýyn;

surtda, iki sany otly, biri aşgabatdan mara barýar, beýlekisi marydan aşgabada. ýöne ikisem bir otlyýoldan barýarlar. ol iki otlyny bolşy ýaly edip ýerlerini üýtgetmeli, ýagny ol iki otly biri birine ýol berip, ýoll...

Dowamy »

21856 25
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 15 years ago

Asgabadyn gozelligi

Dostlor siz su Asgabatdaky Turk ve sono menzes firmalarda gurulyan binalary haysi firma gowy hilli guryar sizin pikriniz...

Dowamy »

1469 4
Köneler, serjon_tm tarapyndan 15 years ago

Türkmen çaga aýdymlary

ruslar "детские песни" diýip albom çykardylar, öňüräk çykdy. ol ýerde biziňem bilýän aýdymlarymyz bar, çaga filmlerinde, multfilmlerdäki aýdymlar bar. ol aýdymlary diňleýän welin çagalyk ýyllarym ýadyma düşüp gitýär. ýöne ol aýdymlar rusçada. aslynda bizede çagalar bagynda we mekdebiň ilkinji ýyllarynda türkmençe çaga aýdymlar öwretýärdiler. ýöne s...

Dowamy »

3075 0
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 15 years ago

Telewidinya ve radio

salam hormatly talyplar ve beyleki agzalar televidinyany osturmek ve olanmak hakynda nahili dushunjelerniz bar aslynda onl radiyo yaylimlaryny hususulashdyrsak nahili bolarka adamlan an dushunjeleri osmazmi reklamalar bolmaszmy belyeki dovletlen televidnyalary yaly govy programmalar bolmazmy her byr edeln ishde biduzgunchilik azalmazmy?

Dowamy »

1792 2
Köneler, murad-001 tarapyndan 15 years ago

Oykunme

bir millete oykunen/menzemek isleyan sol milletdendir...
Hazir tmde gapylar car tarapa acylyar tv,inet... usti bilen
Sol gapydy giren zat suzilip gecilmese uzagyndan netijesi gatygymmada dusaymese
Tehnalogiya, bilim...kabul edilip
dili,ahlagy....dasarda galmaly
.....
dowam etseniz

Dowamy »

1645 0
Köneler, agza tarapyndan 15 years ago