“Sizi dünýä beren ol Enä tagzym!’’

Mähriban Siz! Gahryman Siz Arkadag!
Sizi dünýä beren Ol Enä tagzym!
Perişde dek nurana Siz Arkadag!
Sizi dünýä beren Ol Enä tagzym!

Siz dünýä inende gün gülüp bakan.
Bulutlar syrylyp dünýä nur saçan.
,,Il ogly bol’’ diýip ak pata beren.
Sizi dünýä beren Ol Enä tagzym!

Mährin...

Dowamy »

3 0
Bilim, 12 tarapyndan 26 minutes ago

Продукция частного предприятия

Частное предприятие «Ýunus Atabeg» было основано членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Нураддином Сатимовым 10 лет тому назад. За это время оно стало успешным и широко известна потребителям своей высококачественной продукцией. Предприятие расположено в городе Дашогуз, по адресу улиц Рухнама 13 «а». Оно производит различную...

Dowamy »

1 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 48 minutes ago

Увлекательные соревнования

Состоялись соревнования по волейболу, организованные Дашогузским велаятским отделением молодёжной физкультурно-спортивной организации «Туркменистан» и велаятским комитетом Демократической партии Туркменистана. В них приняли участие команды Туркменского сельскохозяйственного института, управления полиции Дашогузского велаята и сборные команды этрап...

Dowamy »

1 0
Sport, 12 tarapyndan 49 minutes ago

ERJELLERE ÝEŇIŞLI SEPGIT

Tejen şäherindäki 350 orunlyk sport mekdebinde sportuň basgetbol görnüşi boýunça Ahal welaýatynyň açyk birinjiligini almak ugrunda bäsleşik geçirildi. Oňa welaýatyň Ak bugdaý, Kaka, Sarahs, Babadaýhan, Tejen etraplarynyň we Tejen şäheriniň orta mekdeplerinde okaýan oglan-gyzlardan düzülen toparlar gatnaşdylar. Ýaryş welaýatyň çäginde mekdep okuwçyl...

Dowamy »

0 0
Bilim, 12 tarapyndan 51 minutes ago

Halta hem syçanlar

Görüp unly haltany,
Durdy syçan sygyryp.
Çagyrdy ol jorasyn,
''Tiz gel!'' diýip gygyryp.

Iki bolup haltanyñ
Daşyna geçdi olar.
Ilki münüp üstüne,
Soñ ýene düşdi.

Murty syh-syh pişige
Gözleri düşdi olañ.
Zyk etdirmän pişige
Ýetdirmän gaçdy olar.
Girdi...

Dowamy »

6 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 hours ago

Bir ýyl (A. Atabaýew)

Bir ýyl

(Poema)

Ýanwar

Ýanwar geldi, başlandy
Ýene-de bir täze ýyl.
Daşarda howa sowuk,
Içerde howa maýyl.

Ak garyñ aşagynda
Gök ýolkany şaýladyk.
Ak don Aýaz babany
Oñ daşynda aýladyk.

Hem bile el tutuşyp,
Halka gurap, tans e...

Dowamy »

2 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 3 hours ago

@Panturkist, agzanyñ ''Ynanmak we bilmek?'' atly mowzugyna jogap

Şu ýerde, ýagny şu blokda ( http://talyplar.com/posts/28327) biziñ @Panturkist, atly agzamyz şeýle diýýär '' Dine ynanýan bolsaňyz ýere gaçyp barýan uçardan halas bolmak üçin doga edersiňiz. Eger diniň hakykatdygyny bilsediňiz Jennede gitmek üçin doga ederdiňiz'' diýip bize düşündirýär.
ㅡ Hawa, diniñ hakykatdygyny bilenimiz üçin, ine mysa...

Dowamy »

147 13
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 21 hours ago

MMUZON MEDIA

Salam dostlar! https://mmuzon.ru saýtynyň YouTube kanaly döredildi, ýagny MMUZON MEIDA!
Indi siz https://mmuzon.ru saýtyna goýulan aýdymlary ýa-da wideo klipleri YouTube kanalymyza hem görüp bilersiňiz!
Şunuň bilen bile, saýtymyz MMUZON.RU-nyň şablonyny hem täzelidik, saýta girip baha berip bilersiňiz!

Saglykdan bolsun...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 day ago

Türkmenler we Kawkaz hem-de Zakawkazýe halklary (Aziýa we Ýewropanyñ aralygy) (Ö. Gündogdyýew)

Türkmenler we Kawkaz hem-de Zakawkazýe halklary
(Aziýa we Ýewropanyñ aralygy)

Biziñ derñeýän geografik çägimiz Aziýa we Ýewropa degişlidir. Emma Kawkaz we Zakawkaz halklarynyñ aýratyn etnopsihologiýasy, olaryñ ykballarynyñ meñzeşligi bu sebiti tutuşlygyna seretmäge iterdi. Bu ýerde türki dilli halklaryñ ata-babalary ㅡ skifler...

Dowamy »

45 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Gabanjañlyk

Gabanjaňlyk


Gabanjaňlyk – munuň özi haçan-da kimdir biriniň söýýändigine, wepadarlygyna, durky bilen berilendigine şübhelenmedir. Gabanjaňlyk hemme kişä mahsusdyr. Ýöne biri gizlin gabansa, beýlekisi aç-açan gabanýar. Biriniň gabanjaňlygy seresapdan çalaja bolsa, beýlekisiniňki gödekden namysa degiji bolýar. Gabanjaňlyk köple...

Dowamy »

70 0
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Dostluk we Söýgi

Men okuwcylarym bilen, olaryn ene-atalary bilen yakyndan tanyshmak ucin ene-atalar yygnagyny gecirmekligimi yuregime duwdim. Ine-de bu gun ene-atalar yygnagy.Tejribesiz bolanym ucinmi ya-da ilkinji gezek ene-atalar bilen dushushyp, yygnagy ozumin alyp barmalydygym ucinmi namemi birhili ozumde galagoplulyk, aljyrangylyk duydym.Men oz yanymdan yygnak...

Dowamy »

64 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Gürgenç (R. Sabyrow)

Gürgenç (taryhy roman)


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
ㅡ Taryh bir aýlanyp duran çarhypelek mysaly, onuň tigri halklaryň ykballaryna  nuram  ýagdyrypdyr,  garam.GÜRGENÇ (taryhy roman)

Mämünler döwri
I BAP

Ymgyr sähralaryň, çöl-b...

Dowamy »

31 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 day ago

Amerikany ilki bolup kim açypdyr? (A. Bekmyradow)

Amerikany ilki bolup kim açypdyr ýa-da
türkmennama giriş


Zehinli edebiýaçy alym Ahmet Bekmyradow özüniň gysga ömürinde är işini bitirip, öz halkynyň arasynda meşhurluga ýetdi. Onuň faktorlara baý, şüweleňli okalýan her bir makalasy diňe bir edebiýatçylary däl, eýsem ýönekeý okyjylarady-da özüne bendi edýärdi. Haýsydyr...

Dowamy »

93 6
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Bulut (A. Atabaýew)

Bulut,
Bulut,
Gara bulut,
Nä ýagañok ýagjak bolup?

Ýa birýana gyssanýañmy?
Ýa suwuñy gysganýañmy?


Ýyldyrym

Asmandaky çal bulutlar
Ýagyş baryn getiripdir.
Eýläk-beýläk ser salyp dur,
Göýä bir zat ýitiripdir.

Dowamy »

18 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Gyşda

Howlymyzda bir erik
Ösüp, burçy baglap dur.
Gije sowuk bolansoñ,
Çuw-ak burjy baglap dur.

Ertir irden Gün çykyp,
Gök asmana galansoñ,
Birazajyk ýylanyp,
Keýpi oñat bolansoñ,
Boýy ullakan erik
Begenjinden ýaş döküp,
Çyny bilen aglap dur.Dowamy »

16 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Gyşyñ güni (A. Atabaýew)

Gyşyñ güni

''Gyşyñ güni kyrk tüýsli.
Kyrkysy-da gylyksyz''
Ýöne welin, siz oña,
Diýmäweriñ gyzyksyz.

Gyşyñ gary bereket,
Dag, depe hem düz üçin.
Oýun, gülki, hereket,
Hem hezillik biz üçin.

Diýmäñ gyşa gyzyksyz,
Oýnaýas garda taýyp.
Howa tämiz, aras...

Dowamy »

13 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Adamzadyñ gelip çykyşy we ilkidurmuş jemgyýetiñ döreýşi

Adamzadyñ gelip çykyşy we ilkidurmuş jemgyýetiñ döreýşi


Alymlar adamyñ gelip çykyşy barada dürli çaklamalar getirýärler we olaryñ kä biri üç tapgyra bölýärler. Birinji tapgyr ewolýusiýada adamyñ nesil daragtyñ kökleri maýmynlardan gaýdýandygy çaklaýarlar. Müsürde maýmyndan öñ ýany parapiteka we oña ýakyn propliopiteka diýip b...

Dowamy »

54 4
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Hytaýda Han Imperiýasy b. e. öň III b. e. I asyrlarynda

Hytaýda Han Imperiýasy b. e. öň III b. e. I asyrlarynda1. Ilkinji han imperatorlarynyň içerki syýasaty.
Gao- szuyň yzagoýulmasyz işleriniň biri-de ýudyň ykdysadyýetini dikeltmeklik bolupdyr. Sin Şihuanyň alyp baran uruşlary, gozgalaňlar we sin häkimleriniň jeza beriji goşun bölümleriniň hereketi, ahyrynda bol...

Dowamy »

16 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Комек

Салам интернетде вифи болмасам пул ишлап болйамы? 64503558

Dowamy »

56 6
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 2 days ago

Inni bolsa futbol habarlary....

UEFA nyñ çempionlar ligasynyñ 2019-2020 yyl sezonynyñ gruppa oyunlaram tamamlandy. Inni bolsa so gruppalarda 1-nji 2nji yerleri eyelan klublañ arasynda bije cekisligiñ netijesinde 1/8 finalda kim-kim bilen dususjaklary belli boldy.
Sol oyunlaryñ raspisaniyasy:

18-nji fewralda:
Atletiko Madrid - Liverpul
Borussiy...

Dowamy »

53 1
Sport, Rakuten tarapyndan 2 days ago