Gamgyn Waka

9.synyp şu wagt sapakda oturyarys...yanymda dünya gözeli bir gyz otyr..... .......... ... ...yüzüne bakmana dözemok... onu na deje soyyandigimi bilenok... ol menim in yakın dostum... meni dine dost hökmünde göryar... name ücindir bilemok yöne... öz-özümden utanyaryn... 10.synyp öyde...mana jan edip, halaşyan oglany bln tersleşdigini...we yanynda bo...

Dowamy »

6 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 hour ago

Komek gerek

Salam talyplar gowymysyñyz

Indi siziñ mana komegiñiz gerek
Turkmen edebiyatynyn gornukli yazyjysy Ogulsenem Tañyyewa Hakynda bilesim gelyar omri we doredijiligini powestlerini cyn yurekden okayan ozi hakdada bilesim gelyar
Bilyan zadyñyz bar bolsa teswir yazyp galdyrmagynyzy hayys edyarin

Perhat Sabirow

Dowamy »

1 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 hour ago

Stupendiya hakda

Bu gün! Bu gün studente, Berilýär pul-stipendiya! Bu gün! Bu gün, gör, birgiden Çykyp boljak bergiden! Tamam okuw Hem kafedra! Kim teatr, Kim kafeda! Saç syrylyp, atyr kükäp, Alynýar tom-tom kitap! Bu gün, bu gün, gör inçeden Edilýär örän kyn jedel! Bu gün! Bu gün arzyly gün: Arzygülli Arzygülün Sonagülli Sonagülün Yene gülli, Yene gülün Kino ya pa...

Dowamy »

1 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 hour ago

ELYETER.COM - taze öwüşgine eýe boldy

Salam hormatly okyjylar ELYETER atly nahar dostawka edýän internet dükany we android programma täze öwüşgine eýe boldy - diýip TM HYZMAT karhanan wekili gürrüň berýär
Ol nähili öwüşgin? - diýen soraga anyk jogap almak kyn, ýöne belli bir netijä gelip bolýär. Soňky wagtda elýeteriň işgärleri täzelendi, eltip berme hyzmaty çaltlandyrmak üstünd...

Dowamy »

32 0
Täzelikler, Trikenok tarapyndan 10 hours ago

Komeginiz gerek

Men haysy saytdan oz islendik aydymlarymy gozlap tapyp alyp bilerkam???

Dowamy »

81 9
Sorag-jogap, (shyh)sho men tarapyndan 16 hours ago

YOU TUBE

Salam Talyplar
Yetip gelen 23-nji Fewral Bayramlaryñyz gutly bolsun Yigitlere Degişli

Kimde kim you tube giryan bolsa bilyandir hazirki wagta yapyldy name sebapden ony bilemok..You tube bilenem Hotspod Shield Psiphon We Psiphon Pro beyleki Vpn-ler yapyldy

Hazirki wagtda bir vpn bar you tube isledyan kime gerek b...

Dowamy »

123 3
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

"Eger bal iýesiň gelýän bolsa arynyň öýüni ýykma"

1931-nji ýylyň 7-nji maýynda köp şowhunlaryň şaýady bolan garry şäher — Nýu-Ýork şindize çenli görmedik, polisiýa tarapyndan gurlan gabawyň örän pajygaly tamamlanyşyny gördi. Birnäçe hepdäniň dowamynda yzarlap, ahyrsoňy Krouli «Iki Pistoletliniň» Uest-End-awende söýgülisiniň jaýyndadygyny bilip, daşyny gabanlaryndan soň, ol çykgynsyz ýagdaýda galdy...

Dowamy »

67 0
Bilim, Yeser tarapyndan 1 day ago

Meşhurlyga tarap iň gysga ýol (Deýl Karnegi)

Geçen ýylyň ýanwarynyň sowuk agşamlarynyň birinde iki ýarym müň adam Nýu-ýork «Pensilwaniýa» myhmanhanasynyň uly tans zalyna ýygnandy sekiziň ýarynda hemme ýerler eýelendi. Zala girmek isleýänler sekizde-de topar-topar bolup gelip durdular. Birsalymdan uly eýwan hyryn-dykyn boldy. Indi zala alma atsaň ýere gaçjak däldi. Uzyn gün işden aryp gelen ad...

Dowamy »

96 3
Bilim, Yeser tarapyndan 2 days ago

Aýrylşma kim günäkär?

Iki sanysy toý tutýar, maşgala gurýar. Soňam aýrylşýanlaryda köp bolýa. Şol maşgala bozulmalara kim günäkär? Bozulýan maşgalaryň 70-80%-i erkekler sebäpli dagaýar. Aýallaryňam günäli ýeri ýok diýemok, ýöne hut aýrylşmaly diýen derejä çenli baryp ýeten bolsa diýmek erkekjan günäkärdir.
Köplenç maşgala b...

Dowamy »

202 4
Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 2 days ago

TÜRKMEN AÝNASY DÜNÝÄ ÇYKÝAR

Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň çäginde ýerleşýän önümçilik kärhanalary özboluşly senagat ojagyny ýatladýar. Ösüşlere beslenýän şu şanly ýylymyzda ol ýerde açylyp, ulanylmaga berlen “Türkmen aýna önümleri” kärhanasy ýurdumyzyň senagat pudagynyň üstüni ýetirdi. Gürrüňi edilýän kärhanada bolanymyzda, önümçilik tehniki bölüminiň baş hünärmen...

Dowamy »

67 1
Täzelikler, yashalym tarapyndan 2 days ago

HÄSIÝETIMIZI ÜÝTGETMEK

Kiçiligimden bäri kellämde jogabyny tapmakda kynçylyk çeken soraglarymyň käbirleri “Adam häsiýetini nireden alýar? Nädip erbet ýa-da gowy häsiýetli bolýarlar? Erbet adamlar ol häsiýetleri öz islegleri bilen saýlaýarlarmy? Ony üýgetmek islemeýärlermi?” ýaly soraglardy. Bugün bu soraglary şuwagta çenli eden synlarymyň netijesinde; edinen tejribelerim...

Dowamy »

77 0
Täzelikler, ETIKA tarapyndan 2 days ago

Içi gara

-Ilki bilen hemmä salowmäleküm!!! Men siziň araňyza şu gün Daşoguz welaýatyndan goşuldym. Egerde şu mawzugymda kemçilik ya-da ýaňlyşlyk bolsa göz ýumup geçäýiň we bu meniň birinji mawzugym!!!
Içi gara diymek näme? Bu zat haçanda adam ozi eden ishlerden rahatlanman iliň eden ishlerini görip onuň eden/etjek işine päsgel berjek bolanda ya-da on...

Dowamy »

378 11
Sorag-jogap, Yaash tarapyndan 3 days ago

Şeyle boljakmyş

Ýene 10 ýyldan şeýle boljakmyş:
Gyz tarap oglana sawcy barjakmyş,
Hindileň şol däbi bize geljekmiş.
Begeniň oglanlar, gynanyň gyzlar.

Gyzlaryň yzyndan barmaly dälmiş,
Näzlerini çekip ýörmeli dälmiş,
Galyň diýlen zadam bermeli dälmiş,
Begeniň oglanlar, gynanyň gyzlar.

...

Dowamy »

197 6
Edebiýat, Nepes29 tarapyndan 3 days ago

Döwletjan Ýagšimyradow-the real champions ACA

Duyn Tutkmenabatly turgen Dowletjan ACA ilkinji cempiony boldy.
4minutda tehniki nokaut bilen polšaly K.Selinskini yendi.
Respect Dowletjan!!!

Dowamy »

207 4
Sport, Saparguly tarapyndan 5 days ago

NEBIS

Göwnüm Nýu Ýorkda uçýar,
Özüm bolsa obada.
Göwnüm BMW-de uçýar,
Emma özüm wolgada.
Göwnüm ýyldyzy islär,
Emma aýagym ýerde.
Göwnüm alymlyk islär,
ýöne zat ýok bu serde.

Göwnüm Ýewropa islär,
Emma göwräm Azýada.
Göwnüm dem almak islär,
Krymda,Antalýada.

Dowamy »

210 3
Edebiýat, Nepes29 tarapyndan 5 days ago

Moncler Herren Jacken : Amts Moncler Outlet Online Store - 2012 Neu Moncler Heißer Verkauf

[b][url=http://de.jackemoncleroutlet.org/]moncler Jacken[/url][/b]
[b][url=http://www.jackemoncleroutlet.org/de/]moncler Jacken[/url][/b]
Rabatt MonclerGünstige MonclerGünstige Moncler

Moncler Herren Jacken : Amts Moncler Outlet Online Store - 2012 Neu Moncler Heißer Verkauf

<...

Dowamy »

69 3
Bilim, madomayad tarapyndan 5 days ago

BMW Uhren: Replica Uhren Online-Shop Werks Ufedubai.com !

[b][url=http://www.watchhublot.cn/de/]Replik Schweizer Uhren aaa +[/url][/b]
[b][url=http://www.watchhublot.cn/de/]Replik Schweizer Uhren[/url][/b]
Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika | Uhren | Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika

BMW Uhren: Replica Uhren Online-Shop Werks Ufedubai.com !

Dowamy »

27 0
Tehnologiýa, madomayad tarapyndan 5 days ago

Beste Verkaufs-Hochzeits -Kleider 2013 , Günstige Best verkaufen Brautkleider, Best Buy Sell Online- Hochzeitskleider

[b]Kaufen Brautkleider[/b]
[b][url=http://www.classicwedding.net/de/]Kaufen Brautkleider[/url][/b]
Wedding Dress Factory Outlet
Wedding Dress Factory Outlet
Wedding Dress Factory Outlet


Beste Verkaufs-Hochzeits -Kleider 2013 , Günstige Best verkaufen Brautkleider, Best Buy Sell Online- Hochzeitskleider

Dowamy »

21 0
Bilim, madomayad tarapyndan 5 days ago

Replica Uhren | Swiss Fake Uhren Online-Verkauf

[b][url=http://www.swisstagwatch.top/de/]Replik Schweizer Uhren aaa +[/url][/b]
[b]Replik Schweizer Uhren[/b]
Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika
Uhren
Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika


Replica Uhren | Swiss Fake Uhren Online-Verkauf

Dowamy »

20 0
Sport, madomayad tarapyndan 5 days ago

Uhren

[b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Uhren[/url][/b] | [b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Uhren[/url][/b] | [b]Mechanisches Uhrwerk Schweizer Uhren Replika[/b]
[b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Replik Schweizer Uhren aaa +[/url][/b]
[b][url=http://www.anywatchesreplica.ac.cn/de/]Replik Schweizer Uhren[...

Dowamy »

25 0
Tehnologiýa, madomayad tarapyndan 5 days ago