Ili dinlesen...

Biri owut berdi: "Agras bol" diyp,
Agras boldum bilman agraslyk chagin.
Biri diydi: "Beydip dommarlyp yorme,
Gulup oynap gezjek yetginjek chagyn."

Biri diydi: "Oz hakyna kayyl bol!"
Biri diydi: "Ach olersin beytsen"
Biri diydi: "Pulun guly bolmagyn!"
Biri diydi: "Pulun bilen beyik sen"

G...

Dowamy »

16 1
Edebiýat, soho tarapyndan 41 minutes ago

YekeTak.Ru - Türkmenistanyň erkin forum saýty!

Essalowmaleýkum hormatly Talyplar.Com agzalary!
Size YekeTak.Ru saýty hödürleýäris! Siz bu saýt arkaly öz dostlarňyz bilen tiz habarlaşyp bilersiňiz!
Mundan başgada pikirler bölüminde agzalar bilen açyk we onlaýyn söhbetdeşlik gurnap bilersiňiz!
Saýtyň forum bölüminde bolsa siz mowzuk açyp, teswir ýazyp, teswirlere plus we minu...

Dowamy »

30 1
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 7 hours ago

MakGregor Hamzat Çimaýewiň çagyryşyny kabul etdi — UFC-niň prezidenti

MakGregor Hamzat Çimaýewiň çagyryşyny kabul etdi — UFC-niň prezidenti
UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt irlandiýaly Konor MakGregoryň asly çeçen bolan şwesiýaly türgen Hamzat Çimaýewiň söweş çagyryşyny kabul eden twitine seslendi. Onuň sözlerine görä, irlandiýaly pälwan Çimaýewe garşy söweşmäge taýýardygyny hakykatdan-da açyk mälim edipdir. Bu ba...

Dowamy »

62 1
Sport, 12 tarapyndan 17 hours ago

Awtoulagyň akkumulýatorynyň möhletinden öň çökmeginiň dört sebäbi

Awtoulagyň akkumulýatorynyň möhletinden öň çökmeginiň dört sebäbi
"За рулем" ("Rul başynda") žurnalynyň hünärmeni Mihail Kolodoçkin awtoulagyň akkumulýator batareýasynyň (AKB) wagtyndan öň hatardan çykmagynyň dört sany esasy sebäbini aýtdy. Bu barada RIA Nowosti agentligi ýazýar.

Hünärmen awtoulag eýelerini täze batareýa satyn...

Dowamy »

56 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 17 hours ago

Kakasynyñ gyzyna ''Durmuş baradaky'' soraglary

KAKASYNYÑ GYZYNA ''DURMUŞ BARADAKY'' SORAGLARY


Kakasynyň gyzyna soraglary...

ㅡ Kaka, sag-aman turduňmy? Ertiriň haýrly bolsun. Ine çaý naharyňam getirdim, iýip gör. Süýji bolupdurmy baha ber. Agşam gowy ýatdyňmy!?
ㅡHowwa gyzym, ördük sagaman. Seňkem haýrly bolsun. Agşamam aý näme garraşanyň ukusudurda....

Dowamy »

106 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 17 hours ago

Hepdäniň jemi #6 3.08.2020ý

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 3-nji awgust hepdäniň duşanbe güni, bu gün saýtymyzda geçen hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
27-2-nji iýul/awgust aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @Etika agzamy...

Dowamy »

103 9
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 19 hours ago

Degişmeler 2

Gyzy:
- way kaka ylga ejem yuregi agyryp dem alyp bilman yatyr..
Kakasy:
- bol calt 03 e jan et..
Gyzy:
- dur birinji lentama yazayyn..:))
                         ***
Sögüşenimiz sebäpli 5 gün bäri aýalym bilen gürleşmän ýördüm. Şugün irden öýden çykmakam sms ýazýar: "Haýwan ýaraşmak üçin ýazýandyr...

Dowamy »

117 0
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 19 hours ago

Gülmek ömürden (Bellik - Gyzlara okamagy maslahat beremok)

Bir yaş oglan öz daşary yurtda okayan söýgülisiniň doglan gününe sowgat etmek isleyar. Sowgat saylamak üçin ol oglan söygülisinin uyasy bilen maslahatlaşmak kararyna gelyar. Olar uly uniwermaga gidyarler. Ol yerde bir sagat aylananyndan son, ellik satyn alyp sowgat etmek kararyna gelyar, gyzyn uyasy bolsa pursatdan peydalanyp özüne türsik saylanyar...

Dowamy »

138 5
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 20 hours ago

Ahyrzaman bolar

Eý ýaranlar, musulmanlar,
Bir gün ahyrzaman bolar,
Ölenden öň köp nyşanlar,
Ýeriň ýüzünde kän bolar.

Adalatsyz bolar hanlar,
Bihaýa bolar zenanlar,
Köp döküler nahak ganlar,
Iliň päli ýaman bolar.

Pisat iş köp bolar, az bolmaz
Bu öý ol öýe saz bolmaz,
Ýagmy...

Dowamy »

67 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 20 hours ago

NÄME ÜÇIN ULY ÝAŞLY ERKEKLER ÖZ HEREKETLERI ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK ÇEKMEÝÄRLER?

NÄME ÜÇIN ULY ÝAŞLY ERKEKLER ÖZ HEREKETLERI ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK ÇEKMEÝÄRLER?

O döwür men 17 ýaşymdadym. Gapy öndüriji kärhanasy bolan telekeçiniň elinde işlemäge başladym. Bu meniň aýlyk alyp işlän ilkinji işimdi. Iş wagty başlygym hiç hili üm-yşarat etmeýärdi ýa-da lak atmaýardy. Onsoňam ol öýlenendi, çagalary hem bardy. Ýöne kimi bu...

Dowamy »

127 1
Täzelikler, MrOKaS tarapyndan 1 day ago

Bagyşlawer, Mähre zar gyzlyk dünýäňe...

Bagyşlawer.

Ir säher "Ertiriň haýyr" diýmedim,
Hal-ahwalyň soramadym ýygydan.
Düşünýän, kän gezek igenensiňem
Bolmanyma "Hyýaldaky ýigidiň".

Gujak-gujak gül bermedim iller deý,
Doglan günüň ýatdan çykdy kä pille.
Meni "şahyr" diýip söýenem bolsaň,
Şahyrlarça wasp etmedim käkill...

Dowamy »

70 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 day ago

Dün­ýä­niň tä­ze 7 tä­sin­li­gi

Şweýsariýaly Bernard Werberiň başlangyjy bilen “Dünýäniň täze ýedi täsinligi” taslamasy gurnalyp, täze ýedi täsinlik anyklanyldy. Dünýäniň täze ýedi täsinliginiň sanawyna goşmak üçin teklip edilen köp sanly binalar we gözel ýerler saýlanyp, bäsleşigiň netijeleri Lissabonda mälim edilipdi. Gazetimiziň şu sanynda dünýäniň täze ýedi täsinligi bilen ta...

Dowamy »

171 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 day ago

COVID-19: NÄDIP DEZINFEKSIÝA ETMELI?

Okyjydan: Men öýümde hemme zady uksus bilen suw garyp arassalaýaryn. Wirus we içerdäki arassaçylyk barada aýdaýsaňyz.

Arassaçylyk

Bankomat ulanýan we haryt satyn alýan wagtyňdan başga wagtlarda ellik geýmek COVID-19-dan goramaýar we mikroblaryň ýaýramagynyň öňüni almaýar. Oňa-muňa gidip gelmeli bolanyňda, mikroblardan...

Dowamy »

129 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 day ago

NÄME ÜÇIN 2 ÝAŞDAN KIÇI ÇAGALARA MASKA GEÝMEK MASLAHAT BERILMEÝÄR?

COVID-19 keselinden goranmak üçin, köpçülik ýerlerinde hemme kişä maska geýmek BSGG tarapyndan maslahat berilýär. Biz BSGG-nyň websaýtyndan 2 ýaşdan kiçi çagalaryň maska geýmegi babatynda hiç hili maglumat tapyp bilmedik.

ABŞ-nyň Keselleri bejeriş-öňüni alyş merkezi (CDC) 2 ýaşdan kiçi çagalara maskanyň hiç bir görnüşini geýmegi masl...

Dowamy »

86 0
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 1 day ago

BIR GEZEK СOVID-19 BILEN KESELLÄP GUTULSAŇ, KESEL TÄZEDEN ÝOKUŞYP BILÝÄRMI?

BIR GEZEK СOVID-19 BILEN KESELLÄP GUTULSAŇ, KESEL TÄZEDEN ÝOKUŞYP BILÝÄRMI?

COVID-19-yň gaýtadan ýokaşmagy şu güne çenli keselden sagalan adamlarda entek doly tassyklanmady. Hususan-da, täzeden ýokuşmanyň bolup geçmeýändigini alymlar entek subut etmediler. Ýöne, endemik betakoronawirus bilen kesellän adamlarda ýokuşma başlanyndan 90...

Dowamy »

125 0
Täzelikler, MrOKaS tarapyndan 1 day ago

HLORY ÝA-DA NATRINIŇ GIPOHLORIDINI HOWA SEPMEK KORONAWIRUSY ÖLDÜRIP BILÝÄRMI?

HLORY ÝA-DA NATRINIŇ GIPOHLORIDINI HOWA SEPMEK KORONAWIRUSY ÖLDÜRIP BILÝÄRMI?

Türkmenistanda natriniň gipohloridi(agardyjy) we hlor dezinfisirleýji serişde hökmünde ulanylyp gelinýär. Bu baradahabarlarda şeýle diýilýär:

"Ýokançlyklardan goranmak üçin,howadan dezinfeksiýa işleri alnyp barylýar. Ýeňil motorly uçarlar köp...

Dowamy »

92 0
Täzelikler, MrOKaS tarapyndan 1 day ago

Towşan bilen Möjek

Bir gun towshan tokayda bashlyk bolya.Ol shol guni mojekgi urasy gelyamish.We ol taze kanun cykaryamysh -Hemme shapkada gezmeli diyip kanun cykaryar,we shol wagty mojegin yanyna baryp -Hany shapkan eshtmedinmi men taze kanun cykardym hemme shapkada gezmeli diyip. Sheydip mojegi urya.Ertesi yene taze kanun cykarya -Hemme shapkasyz gezmeli Yenede moj...

Dowamy »

154 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Salam eje! Bu ýene men - Ikinjiň...

Salam eje! Bu ýene men - Ikinjiň...

EJEME HAT. Salam eje! Bu ýene men - Ikinjiň. Öz aýdyşyň ýaly - ýaşajyk şahyr!

Oýlanyp - oýlanyp säher, ikindin,
Ýene-de galama ýapyşdym ahyr.
Ýagdaýlarym gowy, janymam sagat,

Özbaşdak ýaşaýyş düşüp dur egne.
Öýden gaýdyp gözüm ýetirdim magat,
...

Dowamy »

89 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 2 days ago

“Samsung”-dan ozup birinji boldy

“Samsung”-dan ozup birinji boldy
“Canalsy” atly şereketiň taýýarlan maglumatlaryna görä, “Huawei” kompaniýasy smartfon satuwynda “Samsung”-dan ozup birinji boldy. Bu barada taýýarlanan maglumatda 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde 55,8 million smartfon satan hytaý brendi bu ugurda dünýäde birinji orna çykdy. Degişli döwürde “Huawei”-iň koreýal...

Dowamy »

98 0
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 2 days ago

«Altyn asyr» operatory wideo jaň hyzmatyny ýola goýdy

«Altyn asyr» mobil operatory wideo jaň hyzmatyny hem ýola goýdy. Bu barada operatoryň resmi saýtynda habar berilýär.

«Wideoçagyryş ― bu bir wagtyň özünde gürrüňdeşlik we şekil, ol gürrüňdeşe diňe maglumat bermek bilen çäklenmän eýsem gülkini, duýgyny hem berip bilýär» diýip TMCELL resmi saýtynda ýazýar.

Wideoçagyryşy a...

Dowamy »

188 2
Täzelikler, Arslanalayew tarapyndan 2 days ago