Gosgy

Kakamyrat Rejepow

MEN NIRÄ HOWLUGÝaN ?!
Ir säher. Men ýene ýol bilen barýan,
Gyssanmaç işleriň ýyndam atynda.
Şu pursat ýatladym, guýnan çaýymam
Galan eken öýde, saçak başynda.

Ine-de, duralga. Onuň çetinde,
Bir gözel dur, gözelleriň serweri.
Sagat soran bolup, ýol soran bolup...

Dowamy »

15 0
Edebiýat, Barsacy tarapyndan 14 hours ago

Gosgy

Bazar Guzubayew

SÖÝÜP ÝAŞAÝYN

Göwnüm hergiz özgäň göwnün ýykma sen,
Ilim – günüm maňa gaşyn çytmasyn,
Kalbym öýne giren üşäp çykmasyn,
Ýüregmiň mährinden çoýup ýaşaýyn.

Ýörän ýolum ýas üstünden düşmesin,
Her menzil dadaýyn toýuň pişmesin,
Çakylyklar mydam toýy buşlasyn,...

Dowamy »

9 0
Edebiýat, Barsacy tarapyndan 14 hours ago

Gosgular dunyasi

Şatlanýaryn.

Dünýede ýaşamak nähili hezil,
Her gelen gün şatlyk getirýär maňa.
Kalba aram berýär geçilen menzil,
Umytly garaşýan agarýan daňa.

Bir dostumň ogly boldy öňkiagşam,
Öten agşam biri äkitdi toýa.
Ine, şeýdip sumat bolýar gaýgy-gam,
Şatlygymdan ýaňa sygmaýan öýe.

Dowamy »

8 0
Edebiýat, Barsacy tarapyndan 14 hours ago

Gosgy.

Tirkesh Sadykow

-Men saňa dost bolupbilerin diňe-
Diýýäň:-haýyş- sen hem şu ýagdaýda gal!
Ezizim, açygyny aýdaýyn saňa,
Biziň aramyzda dostluk mümkin däl!

Nämä gerek bir-biregi aldamak,
Nämä derkar bize sözlemek ýalan!
Sen maňa dost bolup seretseň her çak,
Men bakaryn aşyk göz...

Dowamy »

9 0
Edebiýat, Barsacy tarapyndan 14 hours ago

Gosgy

Kakamyrat Rejepow
MAHAL-MAHAL
Mahal-mahal öz-özüme begenýän,
Ýaşap ýörenime il bile des-deň.
Bilýän, barlygyma begenýän kändir,
Bardyr gynanjaklar dünýeden gitsem.

Mahal-mahal öz-özümden utanýan,
Ýalňyşlarym ýada düşse birgiden.
Ýogsam, tejribesiz täleý ýolumda,
Şolar dälmi, ma...

Dowamy »

15 0
Edebiýat, Barsacy tarapyndan 14 hours ago

Andropowly günlerden pursatlar...

Andropowly günlerden pursatlar...

Dowamy »

74 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 1 day ago

Men biçäre; garynjaça bolup bilmedim

Esgerlik ýyllarymda uly aljyraññylyk bilen ylgaşlap ýören garynjalary gaty kän synladym.
Bir çöp göterip barýan garynja bilen güýmendim bir gezek; ýoluny kesdim, öñüne kesek goýdum. Ýarym sagatlap päsgelçilikleriñ üstünden, sagyndan, çepinden geçmäge jan edýärdi. Meni duýgulandyran ýeri; her sapar päsgelçilikden geçensoñ derrew ýarym metr g...

Dowamy »

66 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 day ago

Kärizler: suwy aýawly saklamagyň ýörelgeleri

Kärizler: suwy aýawly saklamagyň ýörelgeleri

Dag eteginiň baýyrlaryndan bakanyňda ýer üstündäki uzyn oýlara gözüň düşýär. Olar dag içindäki jülgelerden gözbaş alyp, gül-pürçük baglara barýar. Bular dag çeşmelerinden jülgä suw alynýan gadymy suwaryş desgasy bolan kärizler ulgamydyr. Şeýle usul bilen suw toplap, ony şäherlere we irriga...

Dowamy »

30 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 day ago

Çowdary unundan çörek taýýarlamagyň usullary we tehnologiýasy

Çowdary unundan çörek taýýarlamagyň usullary we tehnologiýasy

Däneli ekinleriň içinde bugdaýdan soň çowdary azyk ekini hasaplanýar. Agrotehniki çäreler talabalaýyk geçirilende, onuň ortaça hasyllylygy gektarda 25–30 sentnere çenli bolýar. Çowdarynyň çöregi düzüminde doly bahaly beloklaryň, witaminleriň barlygy hemde aýratyn gowy t...

Dowamy »

38 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 day ago

Gurban Berdiýew Lebap welaýatyna geldi

Gurban Berdiýew Lebap welaýatyna geldi

Şu gün meşhur tälimçi Gurban Berdiýew Lebap welaýatynyň adminstratiw merkezine - Türkmenabat şäherine geldi. Aşgabat - Türkmenabat howa gatnawy bilen welaýata gelen tälimçiniň sport jemgyýetçiliginiň wekilleri garşyladylar.
Bellenen meýilnama laýyklykda, Lebap welaýatynyň Sport we ýaşlar...

Dowamy »

88 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 day ago

Ikinji gezek baýrak aldy

Ikinji gezek baýrak aldy
Hytaýyň “Huawei” kompaniýasynyň “P30 Pro” smartfony Ýewropada ikinji gezek baýraga mynasyp boldy. Smartfon dünýäniň öňdebaryjy elektron enjamlary žurnallarynyň 55-si tarapyndan esaslandyrylan EISA-nyň sylagyna laýyk görüldi. EISA bu enjamyň ýagtylygyň az ýerinde iň dury surata düşürip bilýän smartfondygyny belleýär....

Dowamy »

51 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 day ago

5G-li ilkinji dron

5G-li ilkinji dron
Aragatnaşygyň 5-nji neslinden peýdalanýan smartfonlar entek täze peýda bolup başlady. Tehnologiýanyň bu soňky nesli diňe telefonlara niýetlenmän, esasan, “akylly” ulgamlarda hem peýdalanylýar. Hytaýyň “Suning” kompaniýasy 5G tehnologiýasyndan peýdalanýan drony synagdan geçirdi. Uzakdan dolandyrylýan kiçi howa ulagy sargyt...

Dowamy »

39 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 day ago

Akyş Saparow "Çyn söygi" Aydym

Sen ucmak isleseñ ganat bolardym,
Sen uçmah isleseñ jennet bolardym.
Sen gonmak isleseñ toprak bolardym,
Sen saýa küyseseñ yaprak bolardym.
Seniñ islegiñçe ýaşajak bolup,
Dunyañ ahli duzgunlerini bozardym.

Sen guyzi kuyseseñ saralyp solup,
Yapragny duşuren bag dek tozardym.
Sen gyşy kü...

Dowamy »

66 0
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 2 days ago

Ine saňa

Bir gün 3 sany alkaşlar balyk tutup durlar diýýär.
Olar balyk tutmakdan daşary ýanyndaky çüşelerini hem kem goýmaýardylar.
Soň olaryň 1-nji alkaşyň çeňňegine Tylla balyk düşüpdir we Tylla balyk onnan, dile dilegiňi diýip sorasa, ol alkaş 1 çemedan 1000$ diýipidir.
Ikinji alkaşykda derrew Tylla balyk düşüpdir. Tylla balyk alkaşd...

Dowamy »

149 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 days ago

Degişme

Gijäniñ bir wagty internet oýnap oturan ogly birden batly gygyrýar. Kakasy eşdip hasyrdap oglunyñ ýanyna barýar:
- Oglum,näme boldy? Nämä gygyrdyñ?
Ogly: - Kaka Maýagözel meni dobawit etdi-diýipdir.


Bir patsançik gygyryp aýdym aýdyp gelýä diýýä:
-Ahhh sen indi özgäňki, dodaklarym dillerim küýseýär seni......

Dowamy »

145 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 days ago

Degişmejik

Ogry bu gün ogurlykdan hiç zat düşmedigi üçin gije birahat bolup ýatmaýyn diýip, çep jübüsindäki 1manady sag eli bilen alyp, sag jübüsine goýup, onsoň rahat uklady.

Otagymy arassalaýşym hakda:
- Otagy arassalap başlaýaryn
- 6 ýyl mundan öň ýitiren zadymy tapýan, 5 sagatlap seredip durýan
- Ýatmana gitýän
<...

Dowamy »

125 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 2 days ago

Synag

synag
Durmuş meni goý synasa synasyn
Belki synaýandyr eklemek üçin.
"Perwedigär" gorar meni synagda,
göreşerin ýene berkemek üçin.

Dowamy »

70 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 days ago

Usuly-amaly okuw maslahaty geçirildi

Usuly-amaly okuw maslahaty geçirildi

Ak bugdaý etrabynyň bilim işgärleriniň 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 15,16,17-sine geçirilen usuly-amaly okuwlary Änew şäheriniň 16,28-nji orta mekdeplerinde we 15, 20-nji çagalar baglarynda "Bilim almak, hünär öwrenmek, durmuşa taýýar bolmak her bir ynsanýete uly bagtdyr" diýen şygar astynda guram...

Dowamy »

55 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 3 days ago

«Ýaňlan, Diýarym! —2019»

«Ýaňlan, Diýarym! —2019»

Ýakynda Änew şäherindäki Medeniýet öýüniň öňündäki meýdançada ýurdumyzyň höwesjeň aýdymçy ýaşlarynyň arasynda yglan edilen “Ýaňlan, Diýarym! —2019” telebäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäginde geçirilýän däbe öwr...

Dowamy »

60 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 3 days ago

Müsürde şalyk süren türkmenler

Müsürde şalyk süren türkmenler.
ww.kitapcy.ga-da:

http://www.kitapcy.ga/news/musurde_salyk_suren_turkmenler/2019-08-21-7820

Dowamy »

66 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 3 days ago