Türkmenistanyň biržasynda bir hepdede 21 mln 250 müň dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jemi bahasy ABŞ-nyň 21 million 250 müň dollaryndan gowrak bolan geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň we Owganystanyň telekeçileri “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen uçar kerosinini hem-de dizel ýangyjy,...

Dowamy »

12 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.
Maslahatyň barşynda welaýatlaryň häkimleri ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, hususan-da, gowaça meýdanlarynda bar bolan...

Dowamy »

76 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Serdar Berdimuhamedow TÜRKSOÝ guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Sultan Raýewi kabul etdi.
Prezident Serdar Berdimuhamedow Sultan Raýewi bu jogapkärli wezipä saýlanmagy bilen gutlap, alyp barýan işlerinde üstünlik arzuw etdi.
Duşuşygyň dowamynda däp bolan hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary boýun...

Dowamy »

58 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Braziliýa Şweýsariýany ýeňip, dünýä çempionatynyň pleý-off tapgyryna çykdy

Braziliýanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katarda geçirilýän dünýä çempionatynyň ikinji tapgyrynda Şweýsariýadan 1:0 hasabynda üstün çykdylar.
Dohada geçirilen duşuşykda braziliýalylara ýeňşi 83-nji minutda Kazemiro getirdi.
Bu ýeňiş Braziliýanyň ýaryşyň pleý-off tapgyryna çykmagyny üpjün etdi.
Braziliýa 6 utuk bilen G topar...

Dowamy »

125 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

DÇ-2022: Portugaliýa Urugwaýdan üstün çykyp, pleý-off tapgyryna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň ikinji duşuşygynda Portugaliýa Urugwaýdan üstün çykdy.
Lusailde geçirilen duşuşyk 2:0 hasabynda tamamlandy. Gollaryň ikisini hem Brunu Fernandeş geçirdi (54-nji minut, 90+1 pen.).
Portugaliýa 6 utuk bilen H toparda birinji orny eýeleýär. Ikinji ýerde Gana (3 u...

Dowamy »

85 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Dünýä çempionaty — 2022-niň 9-njy oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 9-njy oýun güni tamamlandy. 28-nji noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 2-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi.

G topar
El-Wakra, «Al-Janub» stadiony
Kamerun– Serbiýa – 3:3 (1:2)
Gollar: 1:0 – Kastelletto (29), 1:1 – Pawlowiç (45), 1:2 – Milinkowiç-Sawiç (45), 1:3 – Mitrowiç...

Dowamy »

81 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Arnold Şwarseneggeriň «Terminatordaky" motosikli auksionda satylýar

Amerikan filmlerinde ulanylan 400-den gowrak rekwizit zatlar Nýu-Ýorkdaky Heritage Auctions auksionynda goýuldy. Bu barada anna güni söwda öýüniň metbugat gullugy habar berdi.
Heritage Auctions-yň wise-prezidenti Jo Maddaleniň sözlerine görä, "agzalan auksion - taryhy filmleriň çagalykda bizi begendiren we häzirki zaman filmleriniň öňe gitmä...

Dowamy »

127 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Dünýädäki iň garry pişik Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Britaniýadan Flossi atly pişik dünýäde häzirki wagtda ýaşaýan iň garry pişik diýlip ykrar edildi. Häzir onuň ýaşy 26 ýyl we 316 gün. Bu barada moya-planeta.ru habar berýär.
Flossi 1995-nji ýylda Mersisaýdda doguldy. Ilkibaşda onuň öýi hem ýokdy we ol ýerli hassahananyň golaýyndaky pişikleriň “koloniýasynda” ýaşaýardy. Flossini köçeden bir iş...

Dowamy »

182 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Britaniýaly lukman we paralimpiýaçy Jon Makfoll maýyplygy bolan ilkinji astronawt bolar

Ýewropanyň kosmos agentligi (EKA) 17 sany täze astronawtyň adyny mälim etdi, olaryň arasynda britaniýaly lukman we paralimpiýaçy Jon Makfoll hem bar. EKA-nyň 41 ýaşly täze astronawty taryhda maýyplygy bolan ilkinji astronawt bolar. Bu barada Reuters agentligi habar berýär diýip, forbes.kz belleýär.
Jon Makfoll 19 ýaşynda motosikl heläkçiligi...

Dowamy »

229 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Germaniýa telefon öýjagazlary bilen hoşlaşýar

Germaniýanyň Deutsche Telekom tellekommunikasiýa kompaniýasy 142 ýyl ulanyşdan soň ýurtda taksofonlaryň ulanylyş döwrüniň tamamlanýandygyny mälim etdi.
Häzirki wagtda ýurtda 12 müň taksofon henizem işleýär, ýöne olarda nagt töleg ulgamy ýatyryldy we adamlar olary diňe telefon kartynyň kömegi bilen ulanyp bilýärler. Ýöne bu funksiýa hem 2023-...

Dowamy »

284 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Futbol boýunça dünýä çempionatynda Germaniýa Ispaniýa bilen deňme-deň oýnady

Katarda dünýä çempionaty — 2022-niň toparlaýyn tapgyrynyň ikinji duşuşygynda Germaniýanyň futbolçylary Ispaniýa bilen 1:1 hasap bilen deňme-deň oýnady.
El-Haurda geçirilen duşuşykda Ispaniýadan Alwaro Morata (62-nji minut), Germaniýadan Niklas Fýullkrug (83) tapawutlandy.
Ikinji oýundan soň, E toparda Ispaniýa birinji ýerde ýerleşdi (...

Dowamy »

247 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

HBS: Samsung Galaxy S23 hemra aragatnaşygyna eýe bolar

Samsung-yň Galaxy S23 flagman seriýasynyň smartfonlary hemra aragatnaşygyna birikmek funksiýasyna eýe bolar. Bu barada Etnews koreý neşiri habar berdi. iPhone 14-den tapawutlylykda, Galaxy S23-däki hemra aragatnaşygy maglumatlary diňe bir gyssagly ýagdaýda geçirmäge mümkinçilik bermän, "tekstli habarlary we şekilleri ýüzlerçe Kbit/s tizlikde" geçi...

Dowamy »

229 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Dünýä çempionaty — 2022-niň 8-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 8-nji oýun güni tamamlandy. 27-nji noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 2-nji tapgyrynyň 4 sany duşuşygy geçirildi.
E topar
Er-Raýan, «Ahmed bin Ali» stadiony
Ýaponiýa – Kosta-Rika 0:1 (0:0)
Gol: 0:1 – Fuller (81).
El-Haur, «Al-Baýt» stadiony
Ispaniýa – Germaniýa 1:1 (0:0)
...

Dowamy »

121 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligi ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Ahal welaýatynyň Tejen şäher häkimligini ýatyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.
Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetine Karard...

Dowamy »

51 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň ady üýtgedildi, käbir häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň adyny üýtgedip, ony Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrap häkimligi diýip atlandyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.
Şeýle hem resminama laýyklykda,...

Dowamy »

81 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Daşoguz welaýatynyň birnäçe häkimlikleri ýatyrylyp, Şabat etrap häkimligi döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrap häkimliginiň adyny üýtgedip, ony Daşoguz welaýatynyň Şabat etrap häkimligi diýip atlandyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.
Daşoguz welaýatynyň...

Dowamy »

84 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Lebap welaýatynyň Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, welaýatyň Farap we Döwletli etrap häkimliklerini ýatyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.
Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetine Karardan gelip çyký...

Dowamy »

70 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Mary welaýatynyň Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, welaýatyň Serhetabat we Oguzhan etrap häkimliklerini ýatyryldy hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.
Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetine Karardan gelip...

Dowamy »

82 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

«Ýylyň awtoulagy» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

«Ýylyň awtoulagy» (Car of the Year 2022) baýragynyň guramaçylary ýedi ýeňijini yglan etdiler. Şort-liste bäş sany elektromobil we içinden otlandyrylýan hereketlendirijili modeliň ikisi girdi.
Renault Austral bilen Peugeot 408, şeýle-de doly elektrikleşdirilen Jeep Avenger, Nissan Ariya, furgon Volkswagen ID. Buzz, Kia Niro we platformadaş S...

Dowamy »

54 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 5 days ago

Apple "Mançester Ýunaýtedi" satyn almak mümkinçiligini öwrenýär

Apple Inc. amerikan kompaniýasy Angliýanyň iň üstünlikli futbol klublarynyň biri bolan "Mançester Ýunaýtedi" satyn almak mümkinçiligini gözden geçirýär diýip, The Daily Star tabloidi ýazýar.
Neşiriň maglumatlaryna görä, kompaniýanyň baş ýerine ýetiriji müdiri Tim Kuk klub üçin 5,8 mlrd funt sterling (7 mlrd dollardan gowrak) tölemäge taýýar...

Dowamy »

58 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 5 days ago