Janly muzeý

Janly muzeý

Aş­ga­ba­dyň gü­nor­ta-gün­ba­tar ta­ra­pyn­da dag ete­gi­niň gö­zel kün­je­gi bo­lan Gök­de­re­de ýur­du­myz­da il­kin­ji zoo­lo­gi­ýa top­lu­my­nyň — Jan­ly te­bi­ga­tyň mil­li mu­ze­ýi ga­py­la­ry­ny giň­den aç­dy.
Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bi­len gur­lan bu top­l...

Dowamy »

3 0
Bilim, Gurban93 tarapyndan 42 minutes ago

Gutlag

Hormatly ,,Talyplar komyñ,, admini we agzalary, sizi yetip gelen Gurban bayramy bilen tuys yurekden gutlayaryn. Size durmushda jan saglyk,mashgalañyzda agzybirlik, ishiñizde ustunlik, magsat-myrada tarap baryan yoluñyzda rowanlyk hem-da rowachlyk we showlulykdyr amat dileg edyarin. Gurban sadakalaryñyz kabul bolsun.

Dowamy »

30 2
Edebiýat, garayolly68 tarapyndan 17 hours ago

Uzak gurrunler dowamy 6

16.Ünsimizi biraz wagt bölýäris we men size häzir ine şu gyzykly hekaýamy aýdyp berýärin.Köne döwürde meniň bir daýym bolan.Ol örän uly baý we söwdagar bolup bazarda özi söwda eder eken we bazara baryp ähli arzan zatlary sypyryp alyp soňra bu alan zatlaryny başga bir ýurtlara eltip birnäçe esse baha goýup satar eken .Ine ol bu gezek hem ýat ýurtla...

Dowamy »

63 2
Edebiýat, beyik yazyjy tarapyndan 1 day ago

Goşgy

Söýgime
Sen gaşlaň astynda gözleriň süzüp
Diýýärsiň: ,,Ömrümiň ýazy, ezizim,
Men soňky deme çen seni söýerin,
Ýöne sen hem meni baky söýermiň?''

Ýeri nämä gerek beýle sowallar?
Gözler saklamaýar aşygyň syryn.
Seň ýüregiň baky söýüp başarsa
Meň ýüregmem gara daş däl ahyryn.

Dowamy »

24 0
Edebiýat, marokka tarapyndan 1 day ago

Uzak gurrunler dowamy 5

14.Orazgeldiýew jaýyna geçip oturýar.Içki pikiriňi bildirmeli däl.Goý prezident hem meniň nähili adamdygymy, meniň durmuşdan näme tama edýändigimi bilmesin.Ol aşaga depdere sereden,ýazan bolup oturýar,edil ikilikçi okuwçynyň mugallyma öziniň sapaga taýynlanyp gelmedigini bildirmejek boluşy ýaly.Birden prezident oňa degişli meseläniň üstinden düşýär...

Dowamy »

97 1
Bilim, beyik yazyjy tarapyndan 2 days ago

Gelejek

Hormotly agzalar we agza däller ýetip gelen gurbanlyklaryñyz ýejetäk bolon beýik Alla kabul eýlesin.

Dowamy »

47 2
Täzelikler, telpekli tarapyndan 2 days ago

Sen beýik

Sen jedel edýärsiň men beýik diýip,
Misli lälik çaga,
Tekepbir gende.
Herimiz bir ýanna münýäs tereziň:
Seň münen tarapyň galýar belende
Meň münen tarapym gaçýar aşaga,
Dogrudan,
sen menden beýik ekeniň.

Dowamy »

55 1
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 2 days ago

GÖZDAŇDY

Gözdaňdy oýnuny oýnaýar ýaşlar
Tutan oglan posa alýar muzduna.
Tutup bir-biregi ogşaýar ýaşlar
Biz bu oýny oýnapdyrys mugtuna

Gözi daňlan aýlanyp ýör arada
Ol derleýär
ol sermeýär howany:
«Jadyly gyz, nirede sen
nirede?»
Nirede sen, onuň söýýän juwany?

Dowamy »

52 1
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 2 days ago

Şiraly Nurmyratdan

Ähli kişi düşünmese bir zada
Bir kişi bar zady bilýän bolmaly
Ýurduň içi agy bolsa durşuna
Hool ýokarda biri gülýän bolmaly

Dowamy »

62 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 2 days ago

Şiraly Nurmyratdan

Häkimiýet nyrh kesdi,geçmedim sana
Ýürejigmi çöwrüp başa geýdiler
Öz öýümde döndürdiler myhmana
Myhmanhana bardym ýer ýok diýdiler

Dowamy »

59 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 2 days ago

Azym Işan

@messibet: Aşgabatda Griboýedow koçesi bilen Günbatara barýakaň Gogol köcä ýetmäkäň çep tarabyňdaky gabrystanlyga Azym işan öwülýäsi diýýäler. Ýöne işan agaň jesedi aslynda ol ýerde dälmikä, soň öz ata-babasynyň mekanyna alyp gidipdirler diýdiňiz welin?

Menem öz bilenlermi ýazaýyn diýdim. Edil şu wagtam şol öwlüýä gözüme dü...

Dowamy »

142 6
Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 3 days ago

Uzak gurrunler dowamy 3

Göz öňüne getiriň.1990-nji ýyllarda ady birnäçe gezek tutulan Gurbansoltan eje etrabynyň Agzybirlik daýhan birleşiginiň müňdende geçýän gara maly, üç müňe golaý goýun-geçisi,5 müň towugy,50 aty we düýesi bardy.Häzirki döwzrde bu daýhan birleşigiň jandarynyň sany 50 başdan geçýänine ynam ýok.Onsoň özüňiz oýlanyp görüň, biz halkyň aladasyny edýäs diý...

Dowamy »

141 1
Täzelikler, beyik yazyjy tarapyndan 4 days ago

Turkmen milli oyunlar

Salam dostlar,

Turkmenin milli chagalar oyunlary bar. Gaty gyzykly oyunlar. Meselem: ashyk, para, ayterek-günterek w.sh.m.

Hazir chagalar uchin yorute oyun meydanchalar gurulyar. Onki dowurde beyle meydanchalar bolmasa-da chagalar yanky milli oyunlar bn wagtlaryny gyzykly gechiripdirler.

Indiki tm chaga...

Dowamy »

37 0
Tehnologiýa, turkmen-talyp tarapyndan 4 days ago

Azym Işanyň keç ykbaly

Baýram Meläýew

Aşgabat türmesiniň ýanyndaky rus öwlüýäsiniň bir çetinde ýeke-täk musulman adamsynyň mazary ýatyr. Onuň daş-töweregi syrylyp-süpürilen, daşyndan köp aýlanylýany bildirip dur. Bu kimiň mazaryka? Ony Aşgabatda ýaşaýanlardan sorasaň: “Ol gurbany boldugym Azym işanyň mazarydyr” diýerler.
– Ol bu ýere – rus öwlüýäsin...

Dowamy »

111 2
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 4 days ago

5 ýaşly çaga dogany üçin ölüme razy bolupdyr

Bir lukmanyň başdan geçirenleri :
Birnäçe ýyl öň Stanford Hassahanasynda höwes bilen işleýärdim. Şol wagtlar, örän az duş gelýän bir kesele duçar bolan Liza atly bir gyzy agyr ýagdaýda tanadym. Gowulaşmasy üçin diňe bir ýol bardy, bäş ýaşyndaky oglan jigisinden gan almalydy. Oglan jigisi hem şol keseliň hötdesinden gelipdi we bedeninde...

Dowamy »

85 0
Edebiýat, SiziňÝalyBiri tarapyndan 4 days ago

...

....
....
.....
......
.......
...

Dowamy »

68 1
Täzelikler, !!!...тигр...!!! tarapyndan 4 days ago

Ýaryma çenli

Nazarlar kaknyşyp, büdürän gözel,
Ýetdi sabrym ýigrimi birime çenli.
Agşam gursagyma sygmady gazal,
Orta goýdum ýog-u baryma çenli.

Ýeser alartsaň-da humaý gözüňi,
Göreçleriň aldamady gözümi.
Düýnki saňa diýen “A gyz” sözümi,
Kem-kem üýtgederin “ýaryma” çenli.

Iki ädim aramyzyň...

Dowamy »

50 1
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 4 days ago

Ata sözleri 4

1)Söýgi 7 sekunt, höwes 7minut, puşmanlyk bolsa bir ömür boýy dowam eder(Arap atasözleri)

2)Bagtlylyk herkimiň durmuşundan bir gezek geçer.(Awustraliýa ata sözleri)

3)Ýalançynyň öýi ýandy hiçkim ynanmady.(Azerbeýjan ata sözleri )

4)Ýakyn goňşi daş(uzak) garyndaşdan gowydyr.(Azerbeýjan ata sözleri )
...

Dowamy »

76 2
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 5 days ago

Uzak gurrunler dowamy 2

-1Türkmenistanyň oba hojalygynda birjikde öňe gidişlik ýok,eger bir zady öňe gidişlik diýseňiz bu görkezjek zadyňyz daşary ýurtdan göz üçin kopiýa edilip alynan 2.Türkmenistanda ýeri medenileşdirmegiň özbaşdak ylymy usuly işlenip düzülmedi 3.Türkmenistanyň daýhanlary sowatsyz, olar ýerde işlänlerinde çem gelen eşitmiş bilimleri ulanýarlar.4.Türkmen...

Dowamy »

131 2
Täzelikler, beyik yazyjy tarapyndan 5 days ago

Dünýädäki iň uly kebelek

Tizaniýa Agrippina kebelegi

Bu kebelekler Günorta Amerika yklymyndaky Breziliýada we Peruda ýaşaýar. Ol dünýäde bar bolan kebelekleriň içinde iň ulusy hasaplanýar.
Tizaniýalar ganatyny ýaýanlarynda kompýuter monitoryny ýapyp bilýär.

Dowamy »

69 4
Bilim, Gurban93 tarapyndan 6 days ago