ýaponiýanyň paýtagty To­ kionyň demirgazyk-gündo­ garynda ýerleşýän Sumida sebitinde dünýäniň iň uly minarasy bina edildi. Dün­ ýäniň iň uly minarasy hök­ münde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen “Tokio skay tri” (“Tokionyň as­ man agajy”) minarasynyň beýikligi 634 metre ýet­ ýär. Ol bu ugruň öňki rekords­ meni Hytaýyň Guançjou şä­ herindäki beýikligi 610 metre ýetýän minarany öňürtmegi başardy. Ýerli gazetler bu beýikligiň (634 metr) tötänleýin alynman­ dygyny, bu sanyň ýapon di­ linde “Musasu” (öňki dö­ würlerde bu at bilen Tokio­ nyň demirgazyk-günorta sebiti atlandyrylypdyr) di­ ýen ady aňladýandygyny ýazýarlar. Umumylykda 65 milliard iýen (812 million dollar) möçberinde serişde goýberilen minaranyň gur­ luşygynyň 2008-nji ýylda başlanandygyny ýatladýa­ rys. “Asman agajy” esasa­ nam sanly tehnologiýanyň signallaryny geçirmekde, mobil aragatnaşygyny ýo­ kary derejä ýetirmekde, na­ wigasiýa ulgamyny kämil­ leşdirmekde ulanylar. Mun­ dan başga-da onda söwda merkezleri, sport zallary hem-de dynç alyş toplumy ýerleşdirilipdir. Resmi açy­ lyşy 22-nji maýda geçiril­ jek minaranyň 350 metrlik belentliginde daş-töwere­ gi synlamak üçin niýetle­ nen ýörite meýdança gur­ nalypdyr. Ýeri gelende aýt­ sak, dünýäniň iň beýik bi­ nasy BAE-niň Dubaý şähe­ rindäki “Burj Khalifa” gök­ diräni hasaplanylýar. 2010-njy ýylda bina edilen bu gökdiräniň beýikligi 828 metre barabardyr.

Köneler, Multyk tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir