Buny bilyanizmi

Namaz okamagyň hökümi
Namaz yslamdan öňki dinlerde
hem emr edilipdir. Namaz
hijretden 18 aý ozal, magraj
gijesinde, bäş wagt görnüşinde
farz buýrulýar. Magrajdan öň
hem Resulullah (a.s.) we
mü ’minler namaz okapdyr. Ýöne
olar namazy iki wagtyna –
ertirine we agşamyna
okapdyrlar....

Dowamy »

741 8
Köneler, 10 years ago


Allahyn jennet bagy

Jennet
«Jennet» sözi – bag-bakja, köşk
diýen manyny berýär.
Jennet – akyla, hyýala sygmajak
maddy we ruhy nygmatlar bilen
bezelen, mü ’minleriň ebedi
ýaşajak ahyret ýurdudyr. Allah
Tagala jennetde her mü’mini
iman derejesine, amalyna görä
belli-belli mertebelere göterer.
Kurany K...

Dowamy »

810 6
Köneler, 10 years ago


Kapyrlan dosty hakynda

Șeýtan
Göz bilen görülmeýän, ýöne
bardygy anyk bolan, azgynlyk
we erbetlikde çenden aşa giden,
tekepbir, asy, ynsany
azaşdyrmaga çalyşýan jyna
şeýtan ady berilýär.
Kurany Kerimde ilkinji şeýtanyň
Iblisdigi aýdylýar. Iblis Rabbine
garşy gidip, Onuň buýrugyna
boýun egmedik azaşan j...

Dowamy »

800 8
Köneler, 10 years ago


Jynlar hakda jynlara iman

Jynlar
«Jyn» sözi – örtülgi, ýapyk, gizlin
manylary berýär. Bu sözden
döreýän ençeme söz bar. Olaryň
käbirleri:
Jenan – gije diýmekdir. Gije
garaňkylygy bilen ähli zady
örtýändigi üçin bu at berlipdir.
«Garaňky düşende (Ibrahim) bir
ýyldyz gördi», (En‘am, 76). Bu
aýatdaky «jenne»...

Dowamy »

1007 10
Köneler, 10 years ago


Jynlar melekler ruhlar sheytan hakda gysgaja maglumat

Melek, ruh, jyn we şeýtan
Bu mahluklaryň barlygy Kurany
Kerimiň we Pygamberimiziň
beýanlary bilen subut edilýär.
Kurany Kerimiň Allahyň
kelamydygyny subut edýän ähli
deliller, hezreti Muhammediň
(s.a.w.) pygamberligini tassyk
edýän ähli deliller şol bir wagtda
melegiň, ruhuň, jynyň we

Dowamy »

975 5
Köneler, 10 years ago


Allaha iman

Allaha iman
Allaha iman – Allah Tagalanyň
barlygyna, ýeke-täkligine
ynanmak hem-de Ony sypatlary
we gözel atlary bilen doly
tanamakdyr. Allaha iman ähli
dinleriň esasydyr. Allaha
ynanmak, Oňa daýanmak we
ybadat etmek mätäçligi ynsanyň
ýaradylyşynda bardyr. Allahyň
barlygynyň deli...

Dowamy »

734 5
Köneler, 10 years ago


Eti halal we haram jandarlar

Eti halal haýwanlar
1. Sygyr, goýun, geçi, düýe,
towşan , towuk, gaz, ördek,
hindiguşy ýaly öý
haýwanlarynyň we guşlarynyň
eti halaldyr.
Hapa iýýän (jellale) towuk,
sygyr, goýun ýaly haýwanlaryň
arassalanmak möhleti
geçmezden damagyny çalmak
bolmaýar. Olaryň halallanmagy
ü...

Dowamy »

1304 16
Köneler, 10 years ago


Haram sayylyan iymitler

Yslamda haram kylynan iýmitler
Kurany Kerimde dört sany
iýmitiň haramdygy aýdylýar.
«Ol (Allah) size diňe meýtäni
(maslygy), damak gany, doňuz
etini we Allahdan özgäniň adyna
kesilen haýwanyň etini haram
kylandyr...», (Bakara, 173).
1. Meýte (maslyk). Kuranyň
iýilmegini haram kylan

Dowamy »

1059 7
Köneler, 10 years ago


Ine sorag jogap berin

diyse allaha ne jogap berjek

Bu dunya geldin ne amal kyldyn
Diyse ALLAHYNA ne jogap berjek
Indi huzuryma ne yuzne geldin
Diyse ALLAHYNA ne jogap berjek!

Iki yol gorkezdim, hem akyl berdim
Yoluna sechmage erkine goydum
Rehmetimi zyndyn, zuluma galdyn
Diyse ALLAHYNA ne jogap berj...

Dowamy »

770 3
Köneler, 10 years ago


Sen kim

1. Robbin kim? ALLA
2. Seni kim yaratdy? ALLA
3. Kimin guly sen? ALLAN guly men
4. Nireden gelip nira baryarsyn? Alladan gelip ALLAHA baryarin
5. Sen name uchin yaradyldyn? ALLAHA gulluk etmek uchin
6. Sen musulmanmy? Alhamdulillah musulman
7. Shayatyn barmy? Hawa, La ilaha illallah, Muhammedin resulullah

Dowamy »

986 11
Köneler, 10 years ago


Wahabilar

1. Wahhabiligin düybüni tutujy Muhammed bin Abdulwahhab (XVIII asyrda yaşap geçen) bolup, bu taze ‘dini akym’ Arabystanda dörapdir. ‘Wahhabilik’ ady hem bu ‘taze akymyn’ düybüni tutan adamyn adyndan gelip çykyar.


2. Wahhabiligin döremegi we şu günki Saud Arabystanynyn we gonşularynyn territoriyasynda yayramagy üçin Beyik Brit...

Dowamy »

1006 15
Köneler, 10 years ago


Musulmancylykda salamyn edebi

esselamu aleykum !!! salamyn aslydyr.bu sozin arap dilinde bolmagyna garamazdan alla taala ilki adam aleyhisselamy yaradanda " esselamu aleykum" diyip salam bermegini buyyrdy.has kamilleshdirmek uchin bolsa " esselamu alleykum we rahmetullo" has kamili "esselamu aleykum we rahmetullohi we berakatuhu" diymekdir.onyn manysy : size salamatlyk bolsyn,...

Dowamy »

1044 13
Köneler, 10 years ago