Terrorist?

Salam talyplar,men bir zat pikir alyshasym gelya,yagny terroristler kimler? Name un terrorchylyk edyaler? Name un terrorchylygy musulmanlang ustune atyalar? Bu soraglaryng mende peyda bolmagynyng sebabi,arada 1 2 sany kino gordum shonda,musulmanlary terror hasaplap,olary gysyshlara sezewar etyaler,(kino:my name is khan)ya da mysal alaly,owganystan...

Dowamy »

1749 24
Köneler, 10 years ago


Hormatly prezidentimiz ishiniz ugruna...3 yllygynyz bn gutlayarys


salam dostlar,bu gun,den valantina diyip,presidentimizin ishe bashlanynyn 3 yyllygynam unutmalynda,in esasy bayram shu dami,ay garaz turkmen halky,turkmen yashlary bu gunde,bir ok da 2 towshan awlayarlar,bira ashyklan,birem presidentin guni....hemmanizi bu gosha bayram bn ap ak yuregimden gutlayan...presidentimiznem jany sag,we hemishe yure...

Dowamy »

883 7
Köneler, 10 years ago


Size mälimmi?Iň köp elektrigi özünde jemleýän tokly ýylan balygy Braziliýanyň we Gaýananyň derýala­rynda ýaşaýar. Uzynlygy 1,8 metre ýetýän bu balyk ýyrtyjy balyklaryň maşgalasyna degişli­dir.
Ýylan balygynyň bedeniniň tok çykarýan böle­gi jübüt synadan ybaratdyr. Tokly ýylan baly­gy öz awyny awlan wagty 650 wolta çenli elektrik toguny çy...

Dowamy »

949 6
Köneler, 10 years ago


10 yashyndaky zehinli chaga


Ýedi ýaşynda Singapurda orta mekdebiň himi­ýa synagyny tabşyran Aýnan Seleste Kawliý (häzir 10 ýaşynda) ýokary bilim almak üçin Malaýziýa göçüp bardy.Onuň maşgalasy Malaýziýanyň uçursyz zehin­li çagalaryň intellektual derejesiniň kämilleş­megi üçin ençeme işleri alyp barýandygy üçin bu ýurda gelendiklerini mälim etdiler. Aýnanyň ejesi Şahad...

Dowamy »

965 11
Köneler, 10 years ago


Spam name?salam adamlar,shu spam namay,nirden chykan we name un komplara iberilya,natanysh adamlardan shular yalak spam gelya,virusmy,name maksatlar bn iberilyaka habarlynyz yokmy aydynsana,spam name dushundirinsene??

Dowamy »

879 6
Köneler, 10 years ago


“LiveMocha”:Islendik dili aňsatlyk bilen öwreniňTäze dil öwrenmek täsin bir dünýä syýahata çykan ýalydyr. Ýöne täze dili her näçe öwren­mek islesegem, ol hemişe bize başardyp dur­maýar. Şol sebäpli hem www.livemocha.com saýty dil öwrenmek isle­ýänler üçin mugtuna ýardam berýän dünýä­niň iň uly Internet saýtydyr.Bu saýty ulanmak üçin ilki bilen onda hasaba alynmaly. Suratda görnüş...

Dowamy »

1327 14
Köneler, 10 years ago


Iň uzyn we iň gysgaGolaýda Stambulda täze açylan söwda mer­keziniň açylyşyna dünýäniň iň uzyn we iň gys­ga adamy gatnaşdy. Ginnesiň bütindünýä re­kordlar kitabyna “iň uzyn adamy” hökmünde adyny ýazdyrmagy başaran, boýy 246.5 santi­metre ýetýän türkiýeli Sultan Köse bilen 74 santimetr boýy bolan He Pingping açylyşa gat­naşanlaryň üns merkezinden düşmed...

Dowamy »

791 2
Köneler, 10 years ago


2009 ÝOKARY TEHNOLOGIÝANYŇ TÄZE GAZANANLA­RYBu ugurda-da ykdysady çökgünligiň bolandy­gyna garamazdan, 2009-njy ýylda ýokary teh­nologiýa pudagynda ençeme degerli wakalar bolup geçdi.

Bu wakalaryň käbiriniň wajyp bolmagy tehno­logiýa bolan garaýyşlarymyza düýpli täsir ýe­tirdi. Mysal üçin, bu ýyly “Windows 7” ulga­mynda täzeliklere garaşylan ýyl diýip hem at­l...

Dowamy »

815 3
Köneler, 10 years ago


Duyshler

salam dostlar,bu gunki mowzuk,duyshler barada,eger duysh yorup bilyan,bar bolsa has gowy,mysal un duyshunde plan gorsen plan bolya diyaler dogrymyka sholar,mysal un men duyshumde koprak uchyan,ozem bulutlardanam gechyan ka wagt,yagny shu yagdayda nahilika

Dowamy »

2124 21
Köneler, 10 years ago


Yene 14 sagatdan happy new year

Adamlar taze yyl gelya,yene 14 sagat 10 minutdan 2010

Dowamy »

860 10
Köneler, 10 years ago


51 sagat 35 mintudan 2010.happy new year

taze yyla sanlyja gun galdy,menem oz yashap yoren yerimin wagty boyuncha,hasapladym,yene 51 sagat 35 mintudan 2010..ura ura ura ura 2010 2010 2010 2010.....happy new year..

Dowamy »

3957 381
Köneler, 10 years ago


Kompyuterin anyrsyndaky adam

dostlar,kompyn anyrsyndaky adamy nadip tanap bolar on,gowumy erbetmi,nahilidigini..mysal un bir gyz bolsa shony nadip tanamaly,ya da ozuni nadip tanatmaly??

Dowamy »

1127 21
Köneler, 10 years ago


Pygamberimiziň keşbi

Allahyň Resuly Hezreti Muhammet (s.a.w.) ortadan ýokary boýy, ynsanlar arasynda halanylýan, göze ýakymly giň, açyk ýüzi bardy. Onuň bedeni bugdaýreňk, nuranady. Gaşlarynyň tapyşýan ýeri ýumralar galar durardy. Gözleri gara, gaşlarynyň arasy açygrak, gür sakgally, eginlek, elleri-aýaklary ýognasdan berdaşlydy. Çala goňras öwüsýän gara, tolkun atyp d...

Dowamy »

969 13
Köneler, 10 years ago


Turkmenistan we bilim
dostlar bilshiniz yaly,turkmenistanda hazir gunlerde bilime unsi guychlendirildi,we uly ishler alynyp barylyar,indi meni shu yerde has gyzyklandyryan zat,shu turkmenistanda haysy okuw jaylary,tapawudy yok uly kichi,mekdep,kollej,inst,ya univer tapawudy yok,haysy sy has guychli bilim beryaka,sizin pikirleriniz nahili,dine bir...

Dowamy »

2308 107
Köneler, 10 years ago


Православие в Туркменистане Патриаршее благочиние приходов Русской Православной Церкви в Туркменистане

no comment,dostlar soz tapmadym,sizin pikiriniz..


bizin muftuler din barada sayt achyp bilmezmi

Dowamy »

1079 15
Köneler, 10 years ago


......

ine size gowja sayt..biz oz dinimzi sheyle achyp bilemizokmy,yagny dowletin ayratyn dini sayty bolmazmy turkmende,yagny bizin muftilerimiz name edyaka..

girip gorun hany


Dowamy »

533 0
Köneler, 10 years ago


Bay boooow

bay boooow,adamlar barsini name edaydinizow,hanow besedelin hany,her zadyn cheni chaky barahow.beytmalinda,adminler az uns berya dp,agzynyza gelen zady yazmanda,sylaglyrak bolayynow,.bagyshla prikolmyrat dost,sana da chalaja degmeli bolya,senden na razy dal,yone shu hapa sozlerini azaltsan,bir hayysh senden,gayrat et dostum..adamlar sizem bir zadyn...

Dowamy »

1937 74
Köneler, 10 years ago


MATALLAR

dostlar gelin matallar aydyshalyn,yany men bir sayta girdim weli shu matallar bar eken we siz bn paylashayyn diydim,yone ozuma bulan jogabyny bilip bilmedim..
1.Agyl doly akja guzy,
Ertir tursam ýokja guzy.
2.Asty - garçhyn,
Üsti - garçyn,
Arasynda -
Gök - gögerçin.
3.
Agzy bar-da, dişi ýo...

Dowamy »

1823 6
Köneler, 10 years ago


Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisi işläp başladyTürkmen gazyny Hytaý Halk Respublikasyna akdyrjak gaz geçirijisi şu gün dabaraly ýagdaýda işe girizildi. Türkmenistandan Hytaýa 30 ýylyň dowamynda ýylda 40 milliard kubometr gaz akdyrmagy göz öňünde tutýan gaz geçirijisiniň işläp başlamagynyň region üçin ykdysady hem-de syýasy taýdan öwrülişikli pursat boljagyna garaşylýar.
T...

Dowamy »

1060 8
Köneler, 10 years ago


Din barada biraz sohbet

salam dostlar,gowjamysynyz,armanda,men bu gun unsunizi dine chekmek isleyan,munun sebabi tkmstanda da yagny,musulman halk bolan tkm halkymyzda,tkm adamlarynam bashga dinde digini,yagny islamdan bashga dini kabul edyandiklerini,eshitdim,has dogrusy,bir saytda bir oglanyn o yerde bashga dini one surup wagyz nesihat edyar... dostlar mena gaty shokda b...

Dowamy »

2262 44
Köneler, 10 years ago


“Dünýäniň iň güýçli adamlary”

“Forbes” žurnalynyň ygtyýarlylary sanawy taý­ýarlaýan wagtlarynda 4 sany garaýşy göz öňünde tutandyklaryny malim etdiler.

ABŞ-da çap edilýän “Forbes” žurnaly “dünýä­niň iň güýçli adamlarynyň” sanawyny mälim etdi.

Žurnalyň ilkinji sapar çap eden sanawyna gö­rä, dünýäniň iň güýçli adamy ABŞ-nyň prezi­denti Barak Obama h...

Dowamy »

1380 27
Köneler, 10 years ago


Kichijek mesele

salam dostlar,ine mubarek gurban bayramy dowam edya,men sizi,yurekden gutlayan,tkm halkymda ulydan bellap yorler,hingillikler gurulup toy dabara ginden dowam edya,indi shu yerde birje mesele bar,yagny hingillik uchmak,bolyamy,yagny hakykatdanam gunalerimiz dokulyami,ya guna gazanyasmy,eshidishime gora,yagny( bir pygamberi sheytanlar hingillik yasap...

Dowamy »

1450 26
Köneler, 10 years ago


Chykan gyzlarymyza,ishlemek gadaganmy....

salam dostlar,men bu gun bir nache tema achdym,sebabi barik az giryan ,her giremde kan gybatlara gabat gelyan,bu temam hem gybata hemem chekishma gabat gelse gerek...
yagny shu turkmenlerimizde shu ayal mashgalalaryn,hasam chykan gelin bolan yashlara ishlemeklerini islemeyarler,munda name erbetchilik ya gowuluk bar,ya baran ari gadagan edya...

Dowamy »

1446 17
Köneler, 10 years ago


Durmuşymyzdaky täsinlikler hakda hakykat

dostlar shuny okamaklygy maslahat beryan uzagyragam bolsa gyzyklyja

2300 ýyldan hem gowrak mundan ozal, grek filosofy Aristotel özüniň “Parva Naturalia” atly eserinde arzuw-hyýallar bilen duýgularyň ara­synda özara baglanyşygyň bardygyny
ýazyp geçipdir. Bu bolsa düýş bilen ynsanyň çuň duýgularynyň arasyndaky baglanyşygyň näçe...

Dowamy »

1005 5
Köneler, 10 years ago


4G ýolda

“Nokia N95”, “N96”, “N97” ýaly 3G-li telefonlara ýaňy-ýaňy öwrenişip başlapdyk welin, telefon öndürijiler eýýäm 4G tehnologiýaly jübi telefonlaryny öndürip başladylar.

Mysal üçin, “LG Electronics” şereketi “LTE” (4G) tehnologiýaly jübi telefonlaryny öňümizdäki ýylyň ilkinji çärýeginde satyp başlajakdygyny habar berdi. “Ericsson” şer...

Dowamy »

842 7
Köneler, 10 years ago