Golaýda Stambulda täze açylan söwda mer­keziniň açylyşyna dünýäniň iň uzyn we iň gys­ga adamy gatnaşdy. Ginnesiň bütindünýä re­kordlar kitabyna “iň uzyn adamy” hökmünde adyny ýazdyrmagy başaran, boýy 246.5 santi­metre ýetýän türkiýeli Sultan Köse bilen 74 santimetr boýy bolan He Pingping açylyşa gat­naşanlaryň üns merkezinden düşmedi.Olar Türkiýäniň dürli künjeklerinde geçiriljek birnäçe medeni çärelere bilelikde gatnaşar­lar. Metbugat işgärlerine beýanat beren iki dost bilelikde çykyş etmegiň örän ýakymlydygy barasynda aýdyp geçdiler. Şeý­le hem Kösäniň eli we dabany hem iň uzun hasaplanýar. Onuň eli 27.5 santimetr, aýagy­nyň dabany bolsa 36.5 santimetre ýetýär. Onuň boýunyň şeýle uzyn bolmagy lukmançy­lykda “pituiter girantism” diýlip atlandyrylýar. Yzygiderli boýy ösýän Köse 2008-nji ýylda be­jergi alanyndan soňra boýunyň ösmegi gal­dy. Hytaýda ýaşaýan 21 ýaşly He Pingping bolsa lukmançylykda “primordial” diýlip atlandyrylýan hassalyk sebäpli boýy ösmeýär. Ol doglan wagty adamyň aýasyna sygjak derejede kiçi eken.

Köneler, Laplandiya tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir