önler aydylypdy; din tiryekdir we gowşak adamlar üçin din hökmany zerurdyr, diylip. bu "din yaman zat bolsa-da, kabir kemakyllary kontrol etmekde gaty köp peydasy bolyar" manysyna gelyar. mysal 1, teroristler. teroristlerin köpüsi öz düşünjelerini dinden alyar. yagny taliban, el-kaide, hemmesi özlerine arassa musulman diyyarler. Yagny dinin beren gurhanyny okayalar, şolardan ayet saylap, yaş nesli aldap, öz erbet maksatlarynda ulanyarlar. Yagny dinin ahmiyedi gaty uly teroristlerde. Bir yerde okadym, talibanlaryn okuw yerlerinde, ilkinji 2-3 yyllap, dine hadys we gurhan okadylyan eken. ahli gyzlardan daşda saklayan ekenler, we ş.m. zatlar. yagny dini ulanyandyklary, güyçlerini dinden alyandyklary görnüp duran zat. Sonra ol yetişen teroristler gidyar, öz üstüne bomba goyyar, gityar, beslandaky yada başga yerdaki yaly, günasizler bilen bile adamlary öldüryarler. sebabi olaryn beyniçe, düşünjesine göra, olar ölseler, şehit bolyamyşlar, jennetde periler bilen bile boljaklarmyş. yagny gorkusyz bolyalar. dünyaden yüz öwüryaler. ine şu yerde dinin nahili tiryekdigi belli. geçen yyl aşgabatda 12-15 esgeri öldüren ajdaryn hem narkomandygyny yatladasym gelyar. seredip görseniz, terorist bilen narkoman menzeşdir. narkoman güyjüni tiryekden alyar, terorist dinden, esasan hem yslam dininden. mysal 2, goyunlaşdyrmak. adamlary goyunlaşdyrmakda hem dinin gaty uly peydasy bar. dine uyyanlaryn köpüsine seretsen, mollalara, özünden ulylara sylagy, yallakylygy yokary derejedir, önünde yatyalar, enilyaler, guyrugyny göteryaler, çayyny ylgap getiryaler. başlaryndaka körakyllyk bilen bagly bolyarlar. yene bir zat, olara erbet zat edilse, yagny hakyny iyseler, onda olara şuny öwredaymeli; "şükür et!" naçe erbet yagdaya gelaysinler, "mundanam erbedi bolup bilerdi" diyip şükür edip gezyaler. yagny akyly ulanmaly yerinde, akylsyzlygy saylap "şükür" diyilyar. hudaya ynanmayan adamlar gaty köp dünyade, köplenjem, yokarlarda başlyklar, alymlar dinsiz bolyar. pes, aşakdakylar köplenç dine uyyarlar, yeke-tak umytlary huday. mysal 3. yagşylyk adamkarçilik, arassalyk. bir dinçi yagşylyk etse, şony etmekdaki maksady, adamçylyk dal, ol dünyade aljak sowgady üçindir. yagny dinçilerin edyan yagşylyklary garşylykly yagşylyk. meselem ol birine sadaka beryan bolsa, yetimi doyuryan bolsa, onyn içindaki ses, jennedi pikirlenmekden, yagny "bu yerde sogap etsem, garşylygyny anyrda alaryn". emma dinsiz yagşylygy arassa we pak bolyar. sebabi ol jennede ynanmayar şona garamazdan hem yagşylyk edyar, söwdegare menzeş dinçiler yaly yagşylyk edenoklar. bir asylly, terbiyeli dinçi gyz, dinçi oglan görseniz, olarynam düşünjesi: "barde azajyk jydayyn, sonra jennetde keyp baryny ederis." Emma bir dinsiz terbiyeli, ahlakly bolsa, onyn ahlaklylygy, düşünjesinden, aklynyn yokarlygyndan, pakliginden, arassalygyndandyr. sebabi onyn bar elindaki ömrü 60-70 yyl, şona garamazdan dinsiz arassa, ahlakly, terbiyeli bolsa, onda ol size göra hem ing yokary adam dalmi? berekella diyilmeli adam dalmi? ine dostlar, doganlar, men sizin hemmanizin ilki bilen-a arassa, ahlakly, terbiyeli, yagşylyk söyer bolmagynyzy isleyan. ikinji bilenem, bu yagşylyklary, arassylygy, garşylyksyz etmeginizi isleyarin. doly okanynyz üçin sagbolyn.

Köneler, Erkin666 tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir