salam talyplar. size öran ajayyp gowy habarym bar. mundan beylak men talyplar.com da yok. girjek dal, yazgy yazjak dal. hemmesini goybolsun etdim. name üçin? sebabi ilki bilen-a mana garşy gaty agyr sözler ulanylyar, hemmaniz yigrenyaniz meni. her-hili gepler edyaniz, in sonunda hem psih diyip goydynyz. bulam mana erbet tasir edyar, her yazylan zada hem jogap yetişdirjek bolup ayratyn bir alada giryarin. meni aranyzda azajygam bolsa kabul edip biljekler we goldayanlar bar, olaram name mensizem onup biljek derejede dünyagarayşy ging adamlar. men sessiz yuwaşjadan hem gidip bilerdim. hatda bu yazgyny hem "üns çekjek bolyar, seredin muna.." diymeginiz mumkin. yöne "erkin gaçyp gitdi" , "nirde ol?" yaly soraglar yüze çykmazlygy üçin yüzlenesim geldi. gepin gysgasy, gitmek bilen gowy karar alandygyma ynanyaryn, size hem gowy bolandyr, özara hezil edersiniz, belly tans hem arada oynamagy unytman. :) men bilen gürleşmek isleyanler bar bolsa mailimi goyup gityarin: erkin666@gmail.com hoş galyn milletim, eziz ildeşlerim, söygüli dostlarym. gidenin yzynda erbet geplemezlik dabi bardyr. sizem meni yagşylyk yatlawerin. saglygynyz.

Köneler, Erkin666 tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir