sizin pikrinizçe; Din sylagsyzlygy bolanda name zat bolyar? derejeleri çyzyklary nahili bolmaly? Haysy çyzyklary bar? Haysy sözler rugsat berilyar, haysylar kabul edilmejek söwünç bolyar? Geling çyzyklary, limitleri el-ele, ayterek-günterek bileje oylanalyn, çyzalyn. Şol sanda din azatlygy diylen zat bar. bir dinsizin etmeli zady, dineje öz içine sygdyryp gezmegimi? yada bir dindar dineje öz dini bilen bolmalymy? yagny beylekilere pikirlerini aytmaly dalmi? dinsiz pikirlerini nadip paylaşyp biler? Dinsizin "din" sözüni agzyna almaga haky yokmy? Ejesiz yetim, eje hakynda gürlemeli dalmi? dinsiz dine garyşmasyn, dindaram dinsize garyşmasyn diyilyar. Dindaryn dini zat aytmagy eyyam dinsize garyşdygy bolyar ahyryn. Umumy pikirleri bileje kararlaşdyraly. Adminlerem kömekçi bolsa gowy bolardy. Şeylelik bilen sonky palanynjy kanuny, saydymyza goşup, kamilleşdirip bileris.

Köneler, Erkin666 tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir