Marks: "din tiryekdir" diyipdir. Siz nahili pikir edyaniz? Din adamyn gözüni yapyar we görkezilen yoldan başga yolyn yalnyşdygyna ynandyryarmy? Dine öz dinindakilerin dogry yoldadygyna, galanlaryn kapyrdygyna ynandyryar.. radikal bolmak, zerurmy? kate yoldan çykyp, betçilik etmek, durmuşda has gowy, keypliş, gyzykly bolmazmy? Dünya birje gezek gelyan bolsak, lezzetini sürüp yaşamak gowy dalmi? Asyl dinin özi hem şu maksat bilen bar dalmi, yagny adamlaryn parahatçylygy, asudalygy, we ş.m. Emma seredip görsen, nirde din bar bolsa; şeylede uruş, garypçylyk, adalatsyzlyk... (iran, owganystan, izrael, palestin, pakistan, saud arabystan) Dinden uzakda duryan yewropa bolsa ing gowy yaşayan halklar bolup duryar..

Köneler, Erkin666 tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir