hemmamiz çaga boldyk, yöne köpümiz ulaldyk, emma kabirleri "ulalyp onarmadyk" diylişi yaly, hazir hem çaga yaly pikir edyar. olar kimler? Dinçiler. seredin çaga bilen dinçilerin menzeşligine: Ç-çagalar, D-dinçiler. Ç1: Çagalar kitabyndaky ahli zady soraglamazdan dogrydygyna, yaşalandygyna ynanyar. D1: Dinçiler hem öz mukaddes kitaplaryna sorag bermezden, sözme-söz doly ynanyar. Ç2: Çagalar Tarzanyn haywanlar bilen gepleşip bilyandigine ynanyar. D2: Dinçiler Süleyman pygamberin haywanlar bilen gepleşyandigine, hatda garynjalaryn sesini uzaklardan eşidip bilyandigine ynanyalar. Ç3: Çagalaryn dünyadaki haywanlaryn adam yalydygyna, we adamlaryn buyurmagy boyunça hereket edyandigine ynanyalar. D3: Dinçiler hem Nuh pygamberin ahli haywanlary çagyryp, gamide yaşandygyna ynanyalar. Ç4: Çagalaryn yerin tekizdigine, ayyn, yyldyzyn bolsa gijelerine lampa yaly yşyk beryandigine, owadanlyk goşyandygyna ynanyar. D4: Gurhanda edil şuna menzeş zatlar aydylyar. Ç5: Çagalar owadan perinin bardygyna, gije yatyrka yanyna gelip, yassygynyn aşagyna süyjijik-puljagaz goyup gityandigine ynanyar. D5: Dinçiler owadan-sexy hüyr-meleklerin bardygyna, ölenlerinde bile yassykda yatjakdygyna ynanyar. Ç6: Çagalar gorkunç arwahlara, döwlere ynanyar we olaryn krowatlarynyn aşagynda, şkafyn içinde gizlenyandigine ynanyar. D6: Dinçiler jynlara, şeytanlara ynanyar we olaryn musorlarda, banyada hapa yerlerde, dyrnagyn aşagynda gizlenyandigine ynanyalar. Ç7: Çagalar öran gowy syrly yerin bardygyna we şeylede bir gün yaşajakdygyna ynanyar. D7: Dinçilerem jennetde yaşajakdygyna. Ç8: Çagalar disneylande gitmek isleyaler we gidenlerinde öran şadyyan bolyalar, renkli üytgeşijek şapkalar, köynekler, maskalar dakyalar. D8: Dinçiler Mekga gityaler, yörite eşiklerini geyyaler, gyllaryny, saçlaryny syryalar we yzly-yzyna hatara durup özlerinden geçyaler, syrly yerleri gezyaler. Ç9: Çagalar döwün suradyny görse, tayajygy bilen uryandyr. D9: Dinçiler Hajda şeytanyn heykeline daş zynyalar. Ç10: Çagalar Süperman uçyar diyip ynanyar. D10: Dinçiler Pygamberin Burak aty bilen uçyandygyna ynanyar, jennedi görüpdir, perişdeleri görüpdir diyip ynanyalar. Ç11: Çagalar gowy çagalaryn süyjijik-kökejik bilen sowgatlanjakdygyna, yaman çagalaryn bolsa tayak iyjekdigine ynanyalar. D11: Dinçiler musulman bolanlaryn jennede girjekdigine, musulman bolmadyklaryn dowzahyn odynda yanjakdygyna ynanyalar. Yöne wagt geçdigiçe çagalar ulalyar, dinçiler ulalmayar.

Köneler, Erkin666 tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir