Bölekler...


Gowy görýän, juda basdaşlarymy,
Çete kakyp geçýän ýoldaşlarymy.
Gaýnatmañ köpigni aýyran ýaly
Aýyrsadym käbir häsiýetlerimi.

***

Möý owadan kerep gurdy bir ýerde,
Oýnatgylar baryp ildi şol derde.
Her gören zynatyñ haýyrly däldir
Ajy iññe derman bolar köp derde.
<...

Dowamy »

61 0
Edebiýat, 6 days ago


TÜRKMEN EDEBIÝATYNYŇ TÄZEDEN JANLANYŞY

TÜRKMEN EDEBIÝATYNYŇ TÄZEDEN JANLANYŞY


Salam, hormatly edebiýat muşdagy, mähriban okyjy, geljekki şahyr, geljekki ýazyjy, arasynda ýazyp- pozýan hemem ýazýanlaryny ile görkezmäge çekinýän adam!.. umuman şu mowzugy okap otyran ynsan. Geliň töweregimize göz aýlalyň. Dünýä ösýär. Ynsanlar kämilleşýär. Adamzadyň döredýänleri kämi...

Dowamy »

110 3
Täzelikler, 1 week ago


Name ucin?!..

NÄME ÜÇIN?!.

Eger şu ýerde yurekdes.ru sayt adminleri, moderleri bar bolsa @GaRa Tmyn agzany name sebapli banlanlaryny ýazsynlarla...
Şu ýerde aýtjak bolýan meselame gecmakam, bir zady bellasim gelyar. Eger internet keselinden dyndarmak ucin banlandy diyseler, indi bir aydyr ymykly internetde yazan, terjime edyan zatlarymy pay...

Dowamy »

265 25
Sorag-jogap, 1 week ago


Gözellik

GÖZELLIK


Şeýle tämiz güller bitýär ýazyna,
Şerap içen ýaly göçýär-de kelläň,
Özüňem aňşyrman, çöküp dyzyňa
Ysgaýaň ýolmaga milt edip bilmän.


Şeýle bir gyzlar bar, misli bir hyýal,
Baglara seýl eder şuglasyn saçyp,
Olara kilçerip lak atmaga däl,
Hatda galar...

Dowamy »

95 2
Edebiýat, 1 week ago


Terjimeler çemeninden

TERJIMELER ÇEMENINDEN

▶ KÖÇELERIÑ ŞASY WE YKMANDALYKDAN BAGT GÖZLÄN BUKOWSKIDEN AFORIZMLER

- Käte säher bilen ýerimden turamda oýlanýan: besdir indi diýýän, emme ýene şunuñ ýaly özüñi duýan pursatlarymy ýatlap içiñden hümürdeýän...

- Adamlary hiç ýigrenjek bolup duramok, olar diñe gözüme görünmeseler özü...

Dowamy »

123 2
Köneler, 2 weeks ago


Syr saklamazlyk

Ymam Muhammet GAZALY

DILIÑ APATLARY
SYR SAKLAMAZLYK

Syry aýan etmek ezýet, zulum, tanyşlaryňa we dostlaryňyň hakyna garşy görkezilen gowşaklyk bolany üçin dinde gadagan edilendir. Pygmberimiz(S.A.W) şeýle diýipdir:
Biri gürriň edýärkä öwrilip töweregine seretse, onuň bu gürriňi, gürriňi diňleýäne amanat...

Dowamy »

165 0
Köneler, 2 weeks ago


Bu ýollarda gitmerin men azaşyp...

* * *

Bu ýollarda gitmerin men azaşyp,
Sebäp, bu ýol atalarmyñ ak ýoly.
Gije bolsun,
Gündiz bolsun, ýa öýle
Bu ýol ýagty saçýan nurlardan doly.

Bu ýol - ömrim, kalbymdaky ylhamym,
Bilim guşap, ýeñim çermäp haýdaýan.
Bu ýol - elmydama meniñ ganatym
Şöwir çekip gijelerde g...

Dowamy »

93 0
Köneler, 2 weeks ago


Ýüregimi ýuwsana!..

ÝÜREGIMI ÝUWSANA

Eje!
Gussalaryñ çañy basypdyr,
Eşiklem deý ýüregimi ýuwsana...
Ýadyñdamy?!
Ýadyñdadyr elbetde.
Çagajykkam
Ne tomsyñ jöwzasyn,
Ne gyşyñ garyn piñiñe-de alman,
Horaşaja külbämiziñ öñinde
(Nädip syganmyza häzirem haýran
Darajykdy, kiçijikdi öýmiz,

Dowamy »

174 1
Köneler, 2 weeks ago


Ýaşyl köýnekli gyz...

ÝAŞYL KÖÝNEKLI GYZ (Toýdan parçalar)


Gaýnap joşýan toý mekanynyň bir çüňkindäki stollaryň birindäki ýaşyl köýnekli gyz bütin toýuň tersine ýalydy. Köýnekçedigine garamazdan egnindäki keteniniň giňräk gadymy bilen häzirki zaman biçüwi garyp tikilenindenmi nämemi endamy bildirenokdy. Ýüzinde-gözinde geň, täsin ýasama ýylgyrşyň...

Dowamy »

109 3
Köneler, 2 weeks ago


Sözlenmedik sözler...

SÖZLENMEDIK SÖZLERIÑ SETIRE SYGDYRYLANLARY


— Robot ýaly ýöreýäñ, bu bolşuñ bilen, adamlaryñ ünsini öziñe çekip, gowy adam bolup bilmersiñ — diýýäñ! Eýsem señ şujagaz sözleñem, robot ýaly pikir edýändigiñi añlatmaýamy?!

* * * * * * *

— Üşäñokmy, daşary doñak... Öýkeniñi arassa howadan doldurasyñ...

Dowamy »

123 5
Köneler, 2 weeks ago