Dante ve Islam

Dante ve İslam | D&RDante ve büyük eseri için, yüzyıllar boyunca sayısız kitap ve makale yazılmış, ancak içlerinden biri, yarattığı şaşkınlık ve hatta öfke dalgasıyla, hepsini geride bırakmıştır: Miguel Asin Palacios'un La Escatologia Musulmana en la Divina Comedia'sı ya da Türkçe çevirisinin başlığıyla: Dante ve İsl...

Dowamy »

81 0
Edebiýat, 1 week ago


Gözlerimizi ýuwmaly, başga hili görmeli!..

Gözlerimizi ýuwmaly, başga şekilde görmeli.


Pygamberimiz Hz Omara şeýle diýipdir:
- Men saňa hemmelerden söýgili bolmadygym müddetçe, iman edilenlerden hasaplanmarsyň. Aýatda-da:
- Iman Edenler Hudaýy has uly güýç bilen söýer. –diýilýär.
Bilşimiz ýaly yşk söziniň bir manysy, söýgide he...

Dowamy »

235 0
Edebiýat, 5 months ago


Täze ýol/ hekaýa

TÄZE ÝOL/ Hekaýa.


O:t. O:t... çar tarapyň o:t.

- Nirä? Nirä? Nirä?—bu sözleri haşşyldap, haşşyldap sarnap, eýläk-beýläk urunýardy. Ýene o:t. Belkem iki oduň arasynda galmagyň, tüýs janly görnüşi şudur. Eýýäm endamy gowrulyp başlapdy. Heniz o:da düşenine 1 minudam bolanok. Näme üçin bu ýere düşendigi hakda...

Dowamy »

260 3
Edebiýat, 5 months ago


Aramyzda milliard ýyllar...

Aramyzda milliard ýyllar...


Sen-ä menden,
Menem senden,
Juda alys mekanlarda ýaşaýas.
Şol bir söz hakynda,
Hereket hakda
Her birimiz
Özümiziň dogry hasaplap gelýän,
Pikirlermizi
Öňe sürýäs,
Jedelleşýäs... Geňleşýäs...
Düşinşemzok,
Misli bizi...

Dowamy »

279 4
Edebiýat, 5 months ago


Bölekler...


Gowy görýän, juda basdaşlarymy,
Çete kakyp geçýän ýoldaşlarymy.
Gaýnatmañ köpigni aýyran ýaly
Aýyrsadym käbir häsiýetlerimi.

***

Möý owadan kerep gurdy bir ýerde,
Oýnatgylar baryp ildi şol derde.
Her gören zynatyñ haýyrly däldir
Ajy iññe derman bolar köp derde.
<...

Dowamy »

450 0
Edebiýat, 8 months ago


Gözellik

GÖZELLIK


Şeýle tämiz güller bitýär ýazyna,
Şerap içen ýaly göçýär-de kelläň,
Özüňem aňşyrman, çöküp dyzyňa
Ysgaýaň ýolmaga milt edip bilmän.


Şeýle bir gyzlar bar, misli bir hyýal,
Baglara seýl eder şuglasyn saçyp,
Olara kilçerip lak atmaga däl,
Hatda galar...

Dowamy »

449 3
Edebiýat, 8 months ago


Syr saklamazlyk

Ymam Muhammet GAZALY

DILIÑ APATLARY
SYR SAKLAMAZLYK

Syry aýan etmek ezýet, zulum, tanyşlaryňa we dostlaryňyň hakyna garşy görkezilen gowşaklyk bolany üçin dinde gadagan edilendir. Pygmberimiz(S.A.W) şeýle diýipdir:
Biri gürriň edýärkä öwrilip töweregine seretse, onuň bu gürriňi, gürriňi diňleýäne amanat...

Dowamy »

523 0
Köneler, 8 months ago


Bu ýollarda gitmerin men azaşyp...

* * *

Bu ýollarda gitmerin men azaşyp,
Sebäp, bu ýol atalarmyñ ak ýoly.
Gije bolsun,
Gündiz bolsun, ýa öýle
Bu ýol ýagty saçýan nurlardan doly.

Bu ýol - ömrim, kalbymdaky ylhamym,
Bilim guşap, ýeñim çermäp haýdaýan.
Bu ýol - elmydama meniñ ganatym
Şöwir çekip gijelerde g...

Dowamy »

443 0
Köneler, 8 months ago


Ýüregimi ýuwsana!..

ÝÜREGIMI ÝUWSANA

Eje!
Gussalaryñ çañy basypdyr,
Eşiklem deý ýüregimi ýuwsana...
Ýadyñdamy?!
Ýadyñdadyr elbetde.
Çagajykkam
Ne tomsyñ jöwzasyn,
Ne gyşyñ garyn piñiñe-de alman,
Horaşaja külbämiziñ öñinde
(Nädip syganmyza häzirem haýran
Darajykdy, kiçijikdi öýmiz,

Dowamy »

490 1
Köneler, 8 months ago


Ýaşyl köýnekli gyz...

ÝAŞYL KÖÝNEKLI GYZ (Toýdan parçalar)


Gaýnap joşýan toý mekanynyň bir çüňkindäki stollaryň birindäki ýaşyl köýnekli gyz bütin toýuň tersine ýalydy. Köýnekçedigine garamazdan egnindäki keteniniň giňräk gadymy bilen häzirki zaman biçüwi garyp tikilenindenmi nämemi endamy bildirenokdy. Ýüzinde-gözinde geň, täsin ýasama ýylgyrşyň...

Dowamy »

383 3
Köneler, 8 months ago


Sözlenmedik sözler...

SÖZLENMEDIK SÖZLERIÑ SETIRE SYGDYRYLANLARY


— Robot ýaly ýöreýäñ, bu bolşuñ bilen, adamlaryñ ünsini öziñe çekip, gowy adam bolup bilmersiñ — diýýäñ! Eýsem señ şujagaz sözleñem, robot ýaly pikir edýändigiñi añlatmaýamy?!

* * * * * * *

— Üşäñokmy, daşary doñak... Öýkeniñi arassa howadan doldurasyñ...

Dowamy »

465 5
Köneler, 8 months ago