Nejip: "Ynsanlara ynanmasañ ömriñde hiç bir zat eliñden gelmez" diýdi.

* * *

Şu dereje bedibagt bolan adam, aslynda bedibagtam däldir. Sebäbi bu ýerdäki adamlar öz tesellilerini bagyrlaryna basyp, umutlaryna sygynýarlar.

* * *

Ka: "Germaniýada juda ýalñyz ömür sürýärin" -diýdi. Ýarygijeler Frankfurtdaky jaýlaryñ üçeklerini synlaýarkam, bu dünýäniñ, ömrümüñ boş ýere däldigini duýýaryn. Içimden bolsa birtopar sesler eşidýärin"
- Nähili sesler?

Ka utanyp: "Belki-de garrap, ölimden gorkýandygym üçindir" -diýip, sözini dowam etdi "Ýazyjy bolanlygymda, özüm hakynda: "Gar Ka-ha Hudaýy ýatladýardy"-diýip ýazardym. Ýöne bu dogry bolarmy, bolmazmy ony bilemok. Garyñ sessizligi meni Birirbara ýakynlaşdyrýar"

Edebiýat, GaRa_TmyN tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir