* * *

- Eger şu duran diwar dillenip, gürlese, pygamberdigime ynanarsyñyzmy?-diýdi.
- Elbetde ynanarys!-diýdiler.
Diwara gürle diýdi. Diwar:
- Bu ýalança ynanmañ, pygamber däldir! -diýdi.

* * *

Ýöne şübhesiz iñ erbet kesel adamdyr.

* * *

Iñ uly ýadygärlik adamdyr.

* * *

Ene dil şeýle bir zat welin, şol bir zady başga dilde gürläniñde ähli ysy, duýgusy, täsiri ýitip gidýärdi.

* * *

Ene dil - Ata Watandyr.

* * *

Köp işleýäne hormat goýulsady, ýylboýy meýdanlary süren öküzler soýulmazdy.

* * *

Düşinjek bolup dyrjaşma, durmuşdyr bi... Elmydama dözmedikleriñiz size dözer.

* * *

Adamyñ bedeninde operasiýa geçirjek bolsañ ony uklatmaly, ruhunda operasiýa geçirjek bolsañ oýandyrmaly.

Edebiýat, GaRa_TmyN tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir