Bir ýaşuly adam saç-sakgalyny aldyrmak uçin dellekhana girdi. Ol ýaşuly dellekçi bilen mazalyja gurruňe başlady. Birnäçe gurruňden soň gurruň Alla hakda gyzgyn alyp ugrady. - Bilýäňizmi, men siz aýtýal Allanyň barlygyna ynanmaýan - diýdi dellekçi. - O näme diýeniň? - Muňa akyl ýetirmek juda aňsat, delliller uçin ýöne daşaryk çykyp daş töwerege göz aýlamagyň özi ýeterlik. Siz duşundiriň eger hakykatdanam Alla bar bolsa nämä munça gaýgyly-dertli, kesel adamlar köp, Ene-atasyz, taşlap gidilen ýetimler bolarmydy? Alla bolanda adamlar bir-birine zulum etmezdiler, azap bermezdiler, janlaryna kast etmezdiler.... Alla bolanda şu zatlara rugsat berip seredip durjagyna ynanmaýan... Ýaşuly bir pursat oýlandy, jogap bermedi, gereksiz jedeliň dereksizligini bilip jogap bermedi. Dellekçi öz işini bitirensoň ýaşuly daşaryk çykdy. Ýoda bilen dellek hanaň öňunden geçip barýan adama gözi duşdi. Ol adamyň saçy uzyn bogulan, sakgalyda ösgun, butin eňegini gur tokaý ýaly gurşap alan. Ýaşuly dellekçiniň ýanyna gelip şeýle diýdi: - Men bu dunýäde dellekçi barlygyna ynanamok! - O nähili ýaşuly, ine men dellekçi. Öz gozuň bilen görýän zadyňa ynanaňokmy? - Ýok inim, dellekçi ýok. Dellekçi bolanda ýaňky adam beýle saç-sakgaly ösgun bolmazdy. - Aý ýaşuly, dellekçi bar. Emma ol meniň ýanyma gelmedää, ol ýuz tutmasa men näme edeýin! - Dogry! Hemme gep şondada. Alla bar emma adamlar onuň ýolundan ýöremeýärler, ýatlamaýarlar, ynanmaýarlar, bu adamlaryň öz islegi. Ine, dunýäde gaýgy-hasratlygyň hemde rahatsyzlygyň bolmagynyň sebäbide şu.

Köneler, pawel tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir