ýylyñ tomusdygyna garamazdan howa bu gün salkyndy howada garaldy bulutlar geldi shu howada shu tragediya dünýä indi .....birnäçe ýyl mundan öñ gahyrman dünýä geldi günäsizje çagajyk bökjekläp,oýnap güldi hepdesaýyn,ýylsaýyn ulalýardy gahyrman wagt bolsa geçýärdi bedew at dek çapyp barýan ....wagt diýseñ tiz geçdi eyyam oglan ulaldy bilim sowat almak üçin orta mekdebe geldi okady gahyrman, okady ýene diýýärdi " ulalsam alym bolaryn ine" (alym bolmak nesibesi yok ekeni bagtynda bu dünýeden ötdi gitdi hez etmeli wagtynda) ýüregi akdy,ýamanlyk ýokdy,dostlaram köpdi diýseñ mähirlidi,pikiri päkdi,durmusham gülip bakdy gahyrman ulaldygyça bir zat ýetmeýän ýaly -howwa,ýetenokdy onuñ söýgili ýary okayardy gahyrman bir gün bagtym geler diyip -" elbetde shonda meniñ hemme zadym bolar" diyip üstinlikli okady ýokary bahalar aldy ine sheydip ahyr bir gün mekdebi tamamlady ýene yssy tomus geldi,synaglar tamamlandy ýigit uly güýç bilen ýokary okuwa taýýarlandy geldi synag tabshyrmaga yokary okuw jaýyna inistitutda okamak düshmändir oñ paýyna näçe ýyllyk yhlasy köýüp gitdi biderek shondan soñ nähilidir bir kemçilik tapdy ýürek ...gelsek söýgi temasyna düshdi söýgi dünýäsine çyn söýgisine satashy söýgi ody tutashdy gowy geçýärdi günleri bile geçirdiler ençeme gijedir-gündizleri sheydip gowy günler örän tiz geçdi ashyk-magshuklaryñ uzak aýralyk ýadyna düshdi ine aýralykly günem gelipdi ýigit aýralygyñ kyn düshjegini bilipdi aýralyk güni geldi bilmediler aýrylshyp ikiside gürlemän durdylar gujaklashyp söýgi ýüreken bolansoñ,diñe ýürek gepleshýär damak doly agydan,gözler ýashyny seçýär bu göz ýashlarynda uly söygi mähir bar "sensiz maña bu dünýä bolar indi örän dar" gyz gujaklap durushyna göýberesi gelmedi ýürekden gelen göz ýashlary ýigit saklap bilmedi gowy günleñ ahyry tamamlandy shu pursat ýüregiñ çalt urushyna hiç çydanok gursak uzak wagtlyk dälem bolsa aýralyk, aýralyk eken her wagt göriship durdylaram ýogsa shondada aýralyk kyn eken uzak wagtlyk aýralyk peýda bolupdy birden okamak üçin gahyrman tapdy okuw uzak yerden ýekän-ýekän hoshlashyp gitdi gahyrman sheydip nesip bolsa tiz arada gelerin gaydyp belki geler tiz arada,belki köp wagtlap gelmez "ýüzim gülsede janym,sensiz hiç ýürek gülmez" höwes edip okady,hünärini artdyrdy okap otyrka bir gün kelleden bir zat tutdy ....gahyrmandan habar yokday,aradan bir ýyl ötdi gyza bolsa unwerisitetde okamak bagty nesip etdi gahyrmanyñ sözlerini ýatlaýardy söýgülisi hem Alladan dileg etdi " hiç öçmesin söýgüsi " uniwersitetde günleri geçýärdi okuw bilen tanyshasy gelýärdi oglanlar gyzlar bilen ine bir gün sheyle boldy gahrymanyñ söýgülisine bir ýigit ashyk boldy baýam bolsa edeplidi,görmegeýdi ol oglan ýöne gyzyñ ýüreginde bardy gahryman oglan ýöne günler geshdigiçe oglan gyza öwrenishdi çyn ýürekden söýensoñ gyzyñ yzyna düshdi söýgülisi bilen köp wagtlap görishmänsoñlar garaz gyz ýadyndan çyarypdy gahyrmanyny biraz sheydip ýañky baý oglan gyz bilen dost bolup galdy wagtyñ geçmegi bilen dostlygy söýgä yazdy gahryman ýashasada gyzyñ ýüreginde kursyndaky shol oglan boldy gyzyñ gözinde ...üç ýyl geçdi aradan jokyrama tomus geldi shol gün gyza gahrymandan bir hatly bukja geldi haty örän begenip açyp okap bashlady hata ýalñysh düshinip ony ýyrtyp tashlady hatda sheyle sözler bardy: "bagyshla meni söýgülim bile bolup bilmers indi süýji geçen günlerimizi meni ýatdan çykar indi gutardy indi söýgümiz ol günler yzda galdy" gahrymanyñ bu hatyna gyz örän gaty gördi söýgülisine gahar edip,kursdashyna göwün berdi bu hatyny gahyrman asla-ha yazjak däldi, yazmasada bu haty gyz hiç zat biljek däldi ýöne shondada gyza hakykaty aytmady ýagdaýyny bilsede watanyny gaýtmady sebäp bardy gahrymanyñ bu haty ýazmagynda sebäp: kesel döräpdi gahrymanyñ мозгунда (beyni) lukmanlar barlap beynini,çaýkadylar kelläni "shunça wagtlap näme etdiñ,barlatmaga gelmäni" näbilsin gahryman bu keseliñ baryny lukman diydi: "etdik elimizde baryny" "eýýäm boljak bolupdyr,bir aý ömrüñ galypdyr" diyip lukman gynandy gahryman bolsa tiz ara ölip gitjegini añdy onsañ ine gahryman pikir edip oturdy shol haty yazmak pikirini kellesine getirdi gyz bolsa bu hata,ters düshünip gaty gördi sheydip kursdash yigidine razyçylygyny berdi yigit bolsa begenip,derrew öýüne geldi gelip ata-enesini gyza sawçy iberdi ...28 gün geçende gahryman,toýuñ habaryny bildi aýyñ 29 yna gyzyñ yanyna geldi ýigit gyzy görende gözleri ýashdan doldy gyz bolsa gahyrmanyñ gujagyna doldy gahyrman gujaklap durshyna hezil edip aglady näme üçin beyle edýänine gyz haýrana galdy gyza bakyp gahryman "aýyplashma söýgülim ömürlik söýýän seni,arman galdy 1 günim" gahryman diydi: "janym ertir meniñ soñky günim geldim soñky duralga,indi gelmeli ölüm" bu sözleri eshdensoñ gyzam aglap bashlady gahar edenine ökünip ahmyr edip bashlady gahyrman göwünlik berdi: "goý ezizim aglama ölemden soñ ezizm meni aglap yatlama gahyrmanyñ soñky sözi shundan ybarat boldy: (dialog) "janym sen hiç ýeke bolmarsyñ,meñ ruhum hemishe señ bilen bolar.eger meni göresiñ gelen pursadynda mylaýym açyk howaly säherde ya-da ýyldyzly gijelerde meydana çykda gözleriñi ýum,men shonda mylaýym öwüsýän shemal bolup seniñ saçlaryñdan sypalaryn hem-de al ýañaklaryñdan öperin,we pessaý öwüsýän ýel bolup seniñ gulaklaryña pyshyrdaryn"! shu sözleri aýdansoñ olar gaýym gujaklashdy gahryman bolsa gyzyñ gujagynda bu dünýä bilen hoshlashdy gyz bolsa aglap "janym ýeke goýmaryn sen bolmasañ bu dünýäde menem ýashap bilmerin" diyip gyzam äht etdi shol pursat awy içip öz janya kast etdi sheydip ashyk-magshuklar ikiside bir günde,ýagty jahandan gitdi. 24.03.2012 2:59 awtor: pawel

Köneler, pawel tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir