Essalamu akeykum agalar, iniler we uyalar sag aman otyrmysyñyz..... men sizden bir zatlar hakda soramakçydym yagny arañyzda dashary yurtlarda okap ýören talyplaram köp bolsa gerek,garaz gepiñ tümmek yeri shu gün parada otyrakak okuw barada gürrüñ çykanda türkmen oglanlaryñ biri predpodawatele sheyle diydi: (ähli yerini yazyp oturjak däl) "- türkmenler dashary yurda okuw üçin däl diñe diplom üçin gelyärler,diplom bolsa boldy ishe geçip bolyar,okamak bilmek hökman däl" hormatly talyplar siz nähili pikirde siz bir topar pul çykaryp diñe gaty kagyz alyp gitmek üçin geldiñizmi ya-da okap öwrenip geljekde watanymyzy ösen derejä yetirmek üçin? eliñde içi yokary bahalardan doly diplom bolny bilen kelläñde hiç zat bolmasa, nädip watany ösdürjek. hormatly dashary yurtda okayan doganlar diplom üçin geldiñizmi yada ylym bilim üçin. gymmatly wagtyñyzy sarp edip okanyñyz üçin sag boluñ!!! -

Köneler, pawel tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir