ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde 6-njy ap­relde “Halkara awtoulag sergisi” öz işine başlady. Şol sergide uçýan aw­toulaglar halk köpçüligine görkezildi. “Terrafugia Transition” şereketiniň öndüren iki orunlyk uçýan awtoulagy ­bu ýere gelen myhmanlaryň ünsüni özüne çekdi. Sagatda 165 kilometr tizlik bilen hereket edýän bu ulag ada­ty awtoulag ýangyjy bilen hereket ed­ýär. Şereketiň baş dolandyryjysy Karl Ditirih birnäçe ýyldan soňra uçýan awtoulagy kämilleşdirmek we ony halk köpçüligine hödürlemek arzuw­larynyň hasyl bolandygyny belleýär. Täze ýasalan awtoulagyň bahasynyň 297 müň dollardygyny ýatladýan baş hünärmen häzirden bu ulagy satyn almaga isleg bildirýän müşderileriniň bardygyny aýdýar. Ditirih awtoula­gyň ilkinji uçuş synaglarynyň ýerden 420 metr beýiklikde üstünlikli geçen­digini we bu synaglaryň 2012-nji ýy­lyň ahyryna çenli dowam etjekdigini nygtaýar. Bu ulagyň geljek ýyl satuwa çykarylmagy maksat edinilýär. HER HILI HOWA ŞERTLERINDE... Uçýan awtoulag her hili howa şertle­rine çydamly edilip ýasalypdyr. Müş­derileriň aglabasy bu ulagy dynç al­mak maksady bilen satyn almak isle­ýärler. ÝEWROPANYŇ ELEKTRIKLI UÇÝAN AWTOULAGY “Terrafugia Transition” şereketiniňki­den başga-da uçýan awtoulaglar bar. Gollandiýanyň “PAL-V Europe NV” şe­reketi “PAL-V” atly uçýan awtoulagy­ny halk köpçüligine görkezdi. Şereke­tiň hünärmenleri bu täze ulag görnü­şiniň synaglarynyň üstünlikli geçendi­gini mälim edýärler. Iki orunlyk bo­lan bu ulagyň esasy aýratynlyklary­nyň biri bolsa elektrik energiýasy ar­kaly hereket etmegidir.Üç tekerli bu ulagy göreniňde, dikuçar ýadyňa düş­ýär. Sebäbi, ol ulagda ganat ýerine perrik bar. Şereketiň wekilleri bu ulag üçin ýörite infrastrukturanyň bolmagynyň hökman däldigini mälim edýärler. Bu ulagy adaty gara ýolla­rynda sürmek mümkin. Howa şertleri­niň ýagdaýyna görä 350 we 500 ki­lomtre çenli ýol geçip bilýär. Hünär­menler bu ulagyň geçirilen synaglar­da sagatda 180 kilometr tizlige ýeten­digini aýdýarlar. Adaty awtoulag ýan­gyjy bilen hem hereket edýän bu ula­gyň energiýa çeşmeleri bilen hereket edýän görnüşleriniň hem öndürilme­gi maksat edinilýär. Ulag 165 metr be­ýiklikden uçup bilýär. Bu ulagyň sürü­jilik şahadatnamasyny amak üçin 20-30 sagatlyk sapak almaly bolýar. 1300 metre çenli belentlikden uçup bilýän bu ulagyň adaty uçarlara päs­gelçilik döretmejekdigi bellenilýär. ILKINJISI SATUWA ÇYKARYLDY ABŞ-daky “Courtesy Aircraft” şereketi dünýäde ilkinji bolup ýasalan “Aerocar” atly howada uçýan awtou­lagy satuwa çykardy. Bu awtoulagyň dizaýnyny inžener Molton Teýlor ba­ryp-ha 1949-njy ýylda tamamlapdy. Onuň bahasy bolsa 1,3 million dollar­dyr. Şol wagtlar bu ulagdan diňe 6 sa­nysy ýasalypdyr. Häzire çenli bu ula­gy almaga isleg bildirýänleriň sany 500-e ýetipdir. Diňe iki orunlyk bolan bu uçýan awtoulagyň tizligi sagatda 176 kilometre ýetýär. Ýasalanyna 63 ýyl bolan bu ulagyň ganatynyň uzyn­lygy 9,2 metre deň bolup, onuň ýer­däki tizligi sagatda 96 kilometre ýet­ýär.

Köneler, pawel tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir