Salam Gadyrly hemmeler! mena yene geňje soraglar bilen gelaydim. Men ol gun bir hekaya okadym shonda: Bir shagyzy bar. Ol ay jemally gozel gyz, ony goren adam ashyk bolupdyr. Yone ol gyz hich kime yuregini bermandir. Onun mushdaklary sheyle kan bolupdyr, we o gyzy almak uchin kellelerinden dynmaly bolupdyrlar, sebabi shagyzy olaryn onunde shert goyupdyr: "menin matallaryma jogap berip bilen adam menin yoldashym bolar, eger jogap berip bilmese onun kellesini keserler" diyipdir. Ine siz shazada diyeli, we shagyzyna ashyk bolupsynyz, onun matallaryna jogap berip bilersiniz? Jogap berip bilmedik shagyzyna oylenmezz diyayeli :) -Nahili birlik ika bolunip bilmez? -Haysy gosha zat uche owrulip bilmez? -Haysy uch zat dort bolup bilmez? -Haysy dort narse Magshar gunune chenli mudimidir? -Iymeyan, ichmeyan, hossarsyz bäş närse haysydyr? -Elsiz, ayaksyz zat name, namani oldurman nahara atmak bolar? -Hudayyn echilen haysy zadyndan gachyarlar? -Gummezin ashagyndan Yunusyn namaz okan metjidi nadir? Hapa yerden alynsa-da, iymage ygtyyar edilen iki zat namedir?

Köneler, Feya tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir