Ramazan ayynda başdan geçen wakalar...!!!

salam hormatly agzalar!
ramazan ayy yetip geldi öz bereketi bilen. ramazan ayynda agzaçara gidensiniz hemmaniz dosta- garyndaşa-yada sponsor dayylara. şonda başynyzdan geçiren tasin wakalar hakynda gürrin berayseniz diyyan. goy hemmamiz ramazan ayynyn şatlygyny paylaşalyn.
yazmagynyza garaşyas onna bizaaa ....!!!

Dowamy »

1584 5
Köneler, 11 years ago


Aglamak üçin gözden yaş my akmaly?


Aglamak için gözden akmaly my yaş?
Dodakly gülende, ynsan aglap bilmez mi?
Sövmek üçin bir gözelemi bakmaly?
Bodroy bir tende gözel bir ruh, kalbyny baglamaymy?
Hasrat; uzakda galmakmy?
Hasratyny çekenin yakyndaka hicran duyulmayarmy?
Ogyrlyk; mal-mülk almakmy?
şatlyk ogurlamak, ogyrlyk bolma...

Dowamy »

1418 17
Köneler, 11 years ago


üytgeşik perspektiwa ...

ynha talyplar size kiçijek bir hekaya:
belkem bilyansiniz yada ilkinji gezek okayansyňyz, tapawudy yok yöne gowja hekaya.

iki sany şlyapa öndüryan karhana taze satyş bölümine işe alan iki sany işgärini Afrika, raport bermeleri üçin ugradypdyrlar:
olaryn birinjisi merkeze şu haty iberipdir:
-bärde hiç kim şlyapa...

Dowamy »

1074 9
Köneler, 11 years ago


Tm de akupunktur hakynda maglumat gerek ... gayrat edin!!!

salam gadyrly agzalar!!!

men size birje hayyş bilen yüzlenyan!
tr bir tanyş dayzam tm gelip akupunktur belgesi (sertifikat) almak isleyar. Almak üçin azerbeyjan yada turkmenistanda akupuntur we massajçy bolyp işlemeli diyyar.
We men den maglumat sorady ...
indi menem sizden sorayan gayrat edip akupunktr we mass...

Dowamy »

1021 3
Köneler, 11 years ago


Coca-cola içyanler, we içman duryp bilmeyanler üçin

bugün facebook da gezip yörkam gabat geldi şu surat, köpimiz eşidendiris, coca-cola yazgysny terden okasan yada ayna goyup okasan la mekka la muhammed (haşa) diyen yazgy çykyar diyip ...
ine menem şol surady barik goyyayn diydim ...
indi bir coca-cola almalyn !!!

Dowamy »

1828 43
Köneler, 11 years ago


Meylisgul122 bilen tanyşlyk we söhbetdeşlik ...

Talyplar koma ine yene bir taze we tasin agza geldi
lakamy meylisgul122 gelin şul dostymyz bilen tanyşlyk geçirelin elbetde garşy bolmasa ...

name diyyan meylisgul122?

bolya diysen soraglarymyzy setirlap yelmaberjek biza...

Dowamy »

1526 26
Köneler, 11 years ago


Ynsan ynanjyna göra yaşayar ...

Salam hormatly agzalar
bu hayyrly juma güni size öz başymdan geçen bir wakany aydyp bermemkçi mümkin bolsa (görkyanam barik tema açmaga mena, şu "bidereklik" diyen temadan son yazmaga. inşallah biderek daldirda :D)
bu waka bizin üniversitedimizde bolyp geçdi. men bir dostym bilen yagyşly bir gün awtobusa yetişjek bolyp gyssanyp barya...

Dowamy »

1614 23
Köneler, 11 years ago


Tasin agzamyz missx bilen söhbetdeşlik ...

salam talyplar.com agzalary
we salam missx
taze gelen agzamyz, taze geldi yöne hiich hem taze yaly görünenok esen tanysh yaly tüeleme ... adyny ha kynrak bolsada tapdyk indi hem çzü hakkynda bir söhbetdeşlik geçirmekçi, eger makullayan bolsa :P:P

hany soraberin soraglarynyzy

ms.missx floor is yours :D

Dowamy »

6773 334
Köneler, 11 years ago


Hyýal etmek ... !!!

Bile bile aldanmak my hyýal etmek? ya da umyt gapysynyň jadyly açary my?
Her birimizin eye bolyp biljegi, onsyz yaşap bilmejegi bir dilber mi? yada ylham sarayynyn asylly presesi mi hyýal?
könüllerimizde yatan bir gaplan my yada boş wagtymyzyn dereksiz, boş zady my yada?
hakykatyn tasin kölegesi mi, yada zehinimizdaki yalançy b...

Dowamy »

1803 30
Köneler, 11 years ago


Ey Alla sayt-ymyza türkmen gyzlary ýolla....

HER ÝANAÝarsyzlykdan ýaman iş ýok,
Göz salyp gezsem her ýana.
Ýa, ýaradan, bir ýar bergil,
Köp muşakgat degdi jana.Bir ýar bergil etli-ganly,
Köňli giň, göwsi meýdanly,
Dil bilen, akly kemally,
Ýüzi hem bolsun görkana.


...

Dowamy »

2425 67
Köneler, 11 years ago


Agajan arabyn gyzyn bereyin =)

Urdumuşlap gitdi kıbla tarapa
Jan dostum, başlıgın gızın ıralı
Gonşı golamları etdi şıpana
Jan dostum, başlıgın gızın ıralı

Gerre tapan wagtı demine çeker
Tapmadık wagtları gözlege çıkar
Towar satyan bendan bogazna çöker
Jan dostum, başlıgın gızın uralı

Erkek yalı, dinlegin men...

Dowamy »

1751 43
Köneler, 11 years ago


Goşgy, goşgylar, ve şahyr...

Elim açdım ey biribar
Bir halım bilen islarin
Namıslıja özüne berk
Şadıyan gözel islarin

Ejesi bermese nadeli?
Galınsız kime gideli?
Jaylıja hem prawalı
Bir maşın süren islarin

Öye aylıgın getiren
Çagalara edep beren
Arine podderjka bolan
Bir işli senem isl...

Dowamy »

1752 6
Köneler, 11 years ago


aýdyşyk...

Gyz-1
Çuňňur guýa daş atsaň, Çümer gider, eje jan... Ýat illere gyz berseň, Ýiter gider, eje jan…
Oglan-1
çunnur guya daş atsan, sesi geler ejejan, yat illere gyz bersen, meydi geler ejejan.... (ol sözün yerine gepi geler diysenem bolarlay)
oglan-2
al asmana guş atsan, uçar gider dayzajan; gyzyn mana bermesen, gaç...

Dowamy »

3358 106
Köneler, 11 years ago