Bagyshla, Mayam!

kalbymyň töründe orun alan şol gözeli ýatlamaýan günüm barmyka? söýgi hakda söhbet edilse ýa-da goshgy diňlesem, söýüşýänleri görsem biygtyýar ýadyma şol gözel düşýär. ana onson yatlamalar yumagyny çözläberýän çözläberýän,,,,, onun yzyna düşdügimçede ýüregim gysyp başlaýar.
Alla jan, name uçhin bir shaherde yashayanam bolsak, shol gozel yol...

Dowamy »

2518 80
Köneler, 10 years ago


Umytlar

ine taze 2010 njy yylam yetip gelyar,, kimde nahili indiki yyla bolan umytlary arzuwlary bar,,,,,,, sholar barada aydaysanyz,, ozunize ya bolmasa biri-birinize name arzuw edyaniz indiki yylda ( nuuuu konechno kak obychno tostda aydylyan bagt, saglyk, agzybirlik, abraydan bashga

Dowamy »

1282 14
Köneler, 10 years ago


Statuslar

odnoklassnikde, facebookda, msn, agentde, skypede we sh.m. yerlerde kimde nahili status dur???? anuka ya bolmsa prosto nahili status goyup bolarka,,,, nachinayem!!!!!!!!!!!!!

Dowamy »

5938 36
Köneler, 10 years ago


Soragnamalar

salamlar talyplar!!!!!!! menin size hayyshtym bar !!! birden turkmen yokary okuw jaylaryna girish soragnamalary tamsanyz shu forumda goyaysanyz!!!! men universitede baryp gordum yone koneleri 2006-njy yylynkyny satyarlar..... onunden sag bolun (mana esasan inlis dilinkiler, taryhdan we ruhnamadan gerek)

Dowamy »

19277 49
Köneler, 12 years ago


Love again.....

Günler ömrüň eleginde elenip dur. Däli söýýän ýürekler yzyna alyslarda galan söçgüli ýarlarynyň ýanyna gaýdasy gelýärler. Ýöne sen ol günlere şähereden çykyp gidip soň gaýdyp gelşiň ýaly olara gaýdyp bilmersiň. her kimiň geçmişindem bir ahmyry bar, men de bar ýöne seniň ruhuň seniň didaryň maňa güýç berýar, täzeden direltýär.

Deňizd...

Dowamy »

1900 20
Köneler, 12 years ago


Shagyzydan

hemmäňize salam bu ýene de men ( entäk ýatdan çykaran daldirsiniz diyip umyt edýärin) men şu ýerde bir ýazgy açasym gelýär................birazajyk boş wagtynyz bolsa ozuniz barada bir zat ýazsanyz... çyn adynyz nirede okaýarsynyz ozuniz nireli umuman bir iki soz .... wiii indi duşuşyk nirede bolýaray???????

Dowamy »

1355 4
Köneler, 12 years ago


Poeziýa diýen zat nämekä???

Siziň köpüňiz goşgy düzýärsiňiz.... gynansam-da men siziň araňyza goşulyp bilemok..... ýöne her gezek siziň goşgyňyzy (1je bent bolanda –da) okamda onuň aňyrsyndaky ýatan manysyny agtaryp tapjak bolýaryn..... siz poeziyanyň nämedigini bilýäňizmi ???.... şu gün tňtänden Gurbannazar Ezizowyň şu goşgyzyna duşdym soň bilemok näme üçin size ony ýazmaga...

Dowamy »

1400 5
Köneler, 12 years ago


Poeziýa diýen zat nämekä???

Siziň köpüňiz goşgy düzýärsiňiz.... gynansam-da men siziň araňyza goşulyp bilemok..... ýöne her gezek siziň goşgyňyzy (1je bent bolanda –da) okamda onuň aňyrsyndaky ýatan manysyny agtaryp tapjak bolýaryn..... siz poeziyanyň nämedigini bilýäňizmi ???.... şu gün tňtänden Gurbannazar Ezizowyň şu goşgyzyna duşdym soň bilemok näme üçin size ony ýazmaga...

Dowamy »

1243 3
Köneler, 12 years ago


Geljegim üçin maslahat

salam talyplar.com yň talyplary!!! men sizden maslahat sorasym gelýär. Meniň bir joramyň bir tanşy bir oglan bilen söýüşýär. ol oglanam ondan uly bolup ol gyzdan gizlemän beýleki gyzlar bilenem aç açan söýüşip ýör.ol gyz bolsa ilki söwüşen bolýar soň ýene de ýaraşýar. indi siziň pikiriňçe şol gyzyň edişi dogrymy?
meň pikirimçe gyzam öz nam...

Dowamy »

2802 49
Köneler, 12 years ago


meniň ýalana garaýşym

* * *
Söýgi-dälilikdir.Däliniň bolsa
Dürs çykanmyş müň gepinden bir gepi
Alda meni näçe isleseň alda,
Ýöne bildirmesin ýalanyň sepi.

Sen meni aldama! Ýöne aldaýsaň –
Juda, juda, juda oňaryp alda!
Başyňy dik tutup, gözlerime bakyp,
Ýalbaryp, ýalbaryp, ýalbaryp alda
...

Dowamy »

2740 67
Köneler, 12 years ago