Salam

Salam gadyrdan dostlar doganlar iniler we uyalar.Sizlerden kicenrak bir sorag sorajalk. Dasary yurtlarda okayan talyp gyzlarymyz has gowy bilyandir. Sorag-

Gyzlar ucin dasary yurtda okamak ygtybarlymy?

PS-Dusunjanize hormat goyuljakdyr

Dowamy »

851 13
Köneler, 7 years ago


Talyp yaslarymyza..

Salam gadyrdan talyp yaslar.Men sizin ahlinizi tuys yuregimden yetip gelyan taze yyl bilen gutlayan,goy geljekgi yyl hemmamize esasanam okayan talyplara dusumli yyl bolsun.Goy sag-aman okuwlarynyzy gutaryp watanymyza,ene-atanyza,dogan-jigilerinze gowusyn,janynyz sag,sahdiniz acyk,basynyz tug kimin belentde bolsun.

saglygynyz...

Dowamy »

560 3
Köneler, 7 years ago


AYTAKOW?

Salam ildes doganlar seyle bir soragym bar gozel paytagtymyzyn esasy kocelerinden biri bolan AYTAkow kocesi bilinsi yaly birinin familyasyny goteryar.Gep name ucin goyulandygynda dal,onun bizin kopumizin kim bolandygy hakynda bir maglumatymyzyn bolmaysynda..


Hut sol sebapli sizlerden onyn kimligi barada gysgaca oz bilyanleri...

Dowamy »

1046 8
Köneler, 7 years ago


Facebook'a TKM-da nadip girmeli?

Salam gadyrdan doganlarym,jigilerim.Hemmenize isinizde we okuwnyzda ustunlukler dileyan.Goy hemmaniz atly abrayly uniwersitetlerde bilim alyp hem ozunize hemem Turkmenistanymyzzn in gerekli adamlary we peydaly adamlar bolmagyny arzuw etmek bilen "sizden" kicenrak komek sorayan

FACEBOOKA TURKMENISTANDA NADIP GIRMELI?

SA...

Dowamy »

927 10
Köneler, 8 years ago


Stajyerler

göryan weli hergün şol bir agzalar biri biribilen gürrün,gybat basyp otyrlar,menin yaly:).Galanam iş güç aladsy bolanson kan girenoklar öytyan.Mena stajda diysem barde şuwagt yazyanlaryn %100 stajda öytyan.Mysal üçin: tmheart,çiçek2,..
Staj nahili geçyar onson peydaly geçyarmi yada menin yaly internedin başyndan ayyrylman otyrmysynyz(nirde g...

Dowamy »

955 29
Köneler, 10 years ago


Ya Allam özün kömek edeweri!

Salam talyplar!Bugün men sizin bilen wzyatka(rüşwet) barada söz açmakçy.Bilyansiniz watanymyz ösya,gülleyar bir tarapdanam o diyenli ösmegine garamazdan kanbir azatlyk yok.Yagny diymek isleyanim öz güyjüne ne okuw bar ne de iş bu bolsa öz döwletimde ine gana yaşmagma pasgel beryar.Kawagt düşünyan weli men türkmen diyip guwanyp yörmanin hiç bir peyd...

Dowamy »

1275 18
Köneler, 10 years ago


Talyplary gulluga ugradyarlar(myş)

SAlam gadyrdan talyplar!Jumanyz mübarek bolsun.Men şu döwürler gaty myş myş eşidyan weli dogrusyna,anygyna yetip bilemok.Sizden bir hayşym bar kim bilyan bolsa işin hakykatyny doly edip yazyp bilse hoşal boljakdyryn.
Türkiyede okayan talyplaryn 5 yyldan köp yagny okuw möhletinden köp galanlary,işlemek niyeti bilen gezip yörenleri,uzadanla...

Dowamy »

1027 8
Köneler, 10 years ago


Aşgabatda metro gurulyar(myş)..

Salam gadyrdan talyplar.Sonky myşmyşlara göra gözel paytagtymyz Aşgabatda metro gurulyarmyş/guruljakmyş.Hiç bu barada ginişleyin habary bolanlar barmy? bİREM mETRONYN GURULMAGYNA NAHİLİ GARAYANYZ?.haKYKATDANAM GEREK BOLDUMYKA GURMAK YADA gAZYN PULUNA iLLERİNKİ YALY BİR METRO DA GURUP BİLSEK ARMANYM YOK DİYEN DÜŞÜNJE BİLEN GURULJAKMYKA?sEBABİ aşgaba...

Dowamy »

1868 37
Köneler, 10 years ago