Farabä bagyşlaýaryn

ýoldaş farabi

adyňdan bu hepde köp söz edildi. ýöne men-ä şu edilen zatlara we saýtdaky gürrüňlere seredip üns bermejek hem boldum weli...
bu türkmençilige hem gelişjek zat dällaý seniň edeniň, diňe bolup geçen we geçjek zatlara utandym we gynandym.

türkmenleriň internet aragatnaşygy hem beýleki milletleriňkid...

Dowamy »

1256 7
Köneler, 11 years ago


Söýgi, başarnyk we baýlyk barada rowaýat

yazgy ayryldy

seredin:
talyplar.com kanunlary

Dowamy »

1283 11
Köneler, 11 years ago


Näme üçin pullar eredi?

angliýaly callie rogers 2003-nji ýylda lotoreýden 2 million dollar pul gazandy. şu wagt bolsa hepdede 3 gün tämizlikçi bolup işläp pul gazanýar. bu pula injikler daýanman iki gezek özümi heläklejek boldum diýip rogers gürrüň berýär.
näme sebäpden beýle boldy, siziň pikiriňiz nähili?

Dowamy »

1049 6
Köneler, 11 years ago


Agzaçara näçe wagt galdy ýa-da näme iýmeli

hemme roza tutan agzalaryň tutan rozalary kabul bolsun!

batereýler çöküp näme etsemkäm diýip oturan agzalar, agzaçarda nämejikler iýseň has gowy. türkmen naharlar we beýleki naharlar barada pikir alyşma

name iýmeli

näme iýmeli däl


Dowamy »

1511 10
Köneler, 11 years ago


Gowy görülen 10 jübi telefonyjübi telefon 10-lygy

10. samsung flipshot
9: sony ericsson s500i
8: lg vu
7: nokia 6555
6: apple iphone
5. samsung glyde (u940)
4. motorola razr
3: lg chocolate:lg vx8500 chocolate
2: rim blackberry pearl
1: apple iphone 3g

Dowamy »

4596 78
Köneler, 11 years ago


Maşyn nomerlerine 1 harp goşuldy

maşynlara berilýän nomerler indi 8 sanly boldy. (bilmeýänlere ýatlatma öň 7-di)
indi
aşgabatlylaryň maşyny ab 73 45 ag ýaly bolar. beýleki welaýatlar hem şeýle.

Dowamy »

1091 6
Köneler, 11 years ago


Atlar ýa-da gelşiksiz atlar

türkmençe dakylýan atlar barada okap käbir türkmen atlarynyň dakylmagy utanç berijiligi ýadyma geldi. geliň şu temada ýazalyň. haýsy atlar çagalara dakylmaly däl diýip pikir edýärsiňiz ýa-da çaga şol atdan utanar diýip pikir edýärsiňiz?


Dowamy »

1837 40
Köneler, 11 years ago


"Gökdepe söweşi" milli muzeýi

hormatly agzalar

Gökdepe söweşi barada köp gezek welaýatlara aýryldyk. biri-birimizi gorkaklykda,agzalalykda günäkärledik.

ýakynda gökdepede gökdepe söweşine bagyşlanyp milli muzeý açyldy. uruş barada maglumatlar, serdarlar, ulanylan ýaraglar, ýitgiler, dürli suratlar bar.

gyzykly muzeý eken. tm gelseň...

Dowamy »

1235 6
Köneler, 11 years ago


öýlenme gapymyzy kakdy

öýLENme ýaşy näçe bolmaly?

biz türkmenler hemme zady adat bilen baglanyşdyryp gidip otyrys weli ine bizde öýlenme diýlen bir zat bar weli şonda eje-kaka uly rol oýnaýar. öýlenmegiň ýaşy näçe bolmaly? ir öýlenmek gowumy ýa-da saçlar biraz "güýz ýapraklary" kimin düşüp ugranda öýlenmelimi? daşary ýurtlarda nähili? bu barada pikir alyşa...

Dowamy »

2283 42
Köneler, 11 years ago


Magtymguly pyragy gözlermiziň çyragy

magtymguly pyragy gözlermiziň çyragy

1733-1783

80 ýaşatmaklaryna garamazdan bir goşgusynda beýle däldigini ýaňzydýar. siz nähili pikirde

BAŞ BOLMAŇNesihat eýläýin, diňläň, ýigitler,

Pis hatyn başlagan toýa baş bolmaň!

Müň nesihat aýtsaň, bir...

Dowamy »

1289 3
Köneler, 11 years ago


Keýp

talyplar oglanlar gyzlar

durmuşda nämeden keýp alýarsyňyz? näme siziň keýpiňizi göterýär?

Dowamy »

1959 47
Köneler, 11 years ago


AHALLYLARYŇ GEGEMONIÝASY

talyplar salam!

ine, okuwy gutardyk. Işe başlamaly. ýaňy işe başlaýjak wagtymyz öňümizde birinji böwet goýuldy: propiska.
propiskaň bolmasa ahalda işlemek gadagan. iş hem ahalda bar. beýleki welaýatdan gelenler näme etmeli? Öz ýurdunda ala tutulýanyna kemsinsinmi ýa-da öz welaýatymda çopan bolubereýin diýip gitsinmi?
...

Dowamy »

1947 51
Köneler, 11 years ago


Mantyýewiň baýlygy barada

telekeçi Mantyýewler we olaryň edýän işleri baradatelekeçi Mantyýewler we olaryň edýän işleri barada anyk maglumatlar gyt bolsa-da olaryň edýän işleri türkmeniň kalbyny buýsandyrýar. bir firmanyň (maşgala firmasynyň) beýle ýokary derejelere baryp ýetmegi we goňşy döwletler bilen aragatnaşyk saklamagy guwandyryjy. <...

Dowamy »

1766 15
Köneler, 11 years ago


Duzgunnama

salam

men duzgunnamanyn orsçasyny ya-da turkçesini gözleyan weli name bolyarka

komek etseniz hosal bolardym

Dowamy »

1329 9
Köneler, 11 years ago


SYR (THE SECRET)

The Secret
Rhonda Byme

Bu sırrın ne olduğunu söyleyemem.Tek söyleyebildiğim varolduğu.
(Alexander Graham Bell-Telefonun Mucidi) Çağlar boyu nesilden nesile geçerken, bir çok insan ona göz dikti, onu gizledi, kaybetti, çaldı, büyük paralar karşılığı satın alanlar oldu. Tarihteki en önemli insanların bazıları yüzyıllar...

Dowamy »

1440 10
Köneler, 11 years ago


Testler

salam

testler hakyndagyzyklanyanlar su saytdan islan testlerini gorup bilerler. elbetde bir minusy ol hem turkce bolmasy

Dowamy »

962 1
Köneler, 11 years ago


Atabaý Çaryguly "Owaz"da

türkmenistanyň "Owaz" teleýaýlymynda näçe ýyl aradan soň Atabý Çarygulynyň aýdymyny efire goýberdiler. Türkmen halky joşdy. Sungat talanty , "tuz"umyz ýatan ýeriň ýagty bolsun!

Dowamy »

1259 2
Köneler, 11 years ago


TÜRKMENLER we AK REŇK ýa-da AK gelinden AK dermana we AK TAMA çenli...

TÜRKMENLER we AK REŇK
ýa-da AK gelinden AK dermana we AK TAMA çenli...


Ak reňk düýn bu gün türkmeniň ulanyp gelýän reňki bolsa gerek. Ak reňki düýnki türkmen şowlulyga, üstünlige ýorar, bu günki türkmen bolsa ...
Geliň, taryh yzygiderligine görä düýnki türkmeni düşüneliň... Türkmende iň gyzgalaňly zat näme, elb...

Dowamy »

1217 1
Köneler, 11 years ago


TSSR we Türkmenistan

Türkmenistan SSR-i we Garaşsyz Türkmenistan barada pikir alyşsak. SSSR bize näme gazandyrdy? Türkmenistan garaşsyz bolmak bilen nämeler gazandy? Bu barada näme pikir edýärsiňiz?

Dowamy »

1468 11
Köneler, 11 years ago


Erkin barada

Berekella erkin666

Sen ýazgylaryňda beýan edýän zatlaryň adamlaryň pikirlenmegine getirýär. Dogrudanam musulman bolsaň musulmançylygy berjaý etmeli. Näme üçin men musulman diýen soraga jogap berip bilmeli.
Musulman agzalar hem bu ýazgylardan närazy bolmaly däl, diňe öwrenmeli, ýalňyşlar bar bolsa düzetmeli. "Janly bomba"lar...

Dowamy »

1641 34
Köneler, 11 years ago


Çagalara berilýän baha

Türkmen TW

Türkmen nesli ösmegi üçin tw_niň roly örän uly. Şu wagt biziň tv_de ynansaňyz çagalar üçin diňe atam dagyň hem gören rus kanallaryndan göçürme "siziň üçin körpeler" bar. ol hem bir multik berýär diýmeseň başga zat ýok.
çagalar "hoja we gurban " ýaly "satirikleriň" sahnalary özleri üçindir öýdýärler.
bir de...

Dowamy »

4129 27
Köneler, 11 years ago


Ýürege düşdi

Talyplar!

Goşgy nämä gerekkä? Ýa-da biz halys ýadadyk şol goşgulardan. Haýsy radiony açsaň ertirden agşama çenli 100-200 goşgy okalýar.
siz nähili garaýarsyňyz?

Dowamy »

1651 24
Köneler, 11 years ago


Mts monopoliýasy

MTS

Türkmenistanda bir MTS atly telefon kompaniýasy bar. Telefon "monopoliýasy" mts-de.
1. Türkmenistanda hemme iş düzgünlerini,telefon habarlaryny rusça alyp barýarlar.
2. Işgärlerini Tm-niň bilmen naçe % azlygy bolan ruslardan düzýärler
3. Islän wagtlary islän şeklinde wiktorina ýaryş geçirýärler
4. Mi...

Dowamy »

3058 67
Köneler, 11 years ago


Ýagşylyk tamasyn etme

Magtymguly atamyz şu ýerde näme diýjek bolýar?

"Ýagşylyk tamasyn etmäň,
Ýamanlyk çykmaýan ärden..."

Dowamy »

1613 28
Köneler, 11 years ago


GAÝGYSYZ ATABAÝ

ATABAÝ GAÝGISIZ
(1887-1937)

Tejeniň Mäne obasynda dünýä gelýär ve alty ýaşynda ýetim galyp başlangyç bilimi Tejendäki rus-ýerli mektebinde alýar. 1907-nji yýlda Daşkentdäki mugallymçylyk mektebini gutarýar ve 1907-12-nji yýllarda Maryda ve Bäherdende rus-ýerli mektebinde mugallymçylyk edýär. ýöne rus padeşahynyň magaryf vez...

Dowamy »

1530 5
Köneler, 11 years ago