Tir-keman,türkemen,türkmen

hormatly agzalar we myhmanlar!

türkmenistanyň we türkmeniň döreýşi hakda kän idealar öňe sürülýär. bularyng köpüsi ýapa degýan faktlar bilen delillendirilýän bolsa, käbirleri asla ynanar ýaly däl. hatda erteki derejesindäki zatlary hakykata berimsiz edip görkezyärler we tom tom kitaplar ýazydylar...
emma meniň gozgajak mesela...

Dowamy »

1968 11
Köneler, 11 years ago


KOWULMAGA BAHANA BOLUP BILJEK GOŞGY

"birbiriňi çapmak ermes ärlikden
bu iş şeýtanydyr, belki körlükden."

magtymguly

birbiriňi kowmak ermes ärlikden
bu iş şeýtanydyr, belki körlükden.
ataň öýnüň kerebi däl, bu kerep
adam lezzet almaz beýle zorlukdan

kowmak - kemsitmekdir owal ahyrda
beýle päle türkmen garş...

Dowamy »

1388 12
Köneler, 11 years ago


Talyplar.com-da reforma geçirmeli

hormatly talyplar we agzalar.

bu sayt birwagtlar türkmenlering dürli temalaryng töwereginde gyzykly pikir alyşyan sayty wezipesini yeine yetiryardi. şolbir wagtyng özünde agzasy hem-de okuyjusy juda kandi.yene-de bir bellemeli zat yazylyan yazgylar temasy boyunça aktual we agramlydy.

indi görüp otursam juda ownapdyr. a...

Dowamy »

1562 19
Köneler, 11 years ago


R U B A G Y L A R

Nebs hazany öwsüp akyl solmazmy,
Galplyk ýeli ar gülüňi ýolmazmy?
Öljek bolýaň nesliň üçin zat ýygnap,
Nesliňde el- hünär, kelle bolmazmy?

Tas ýalaňaç “gelin” gördüm köçede,
“Yşky nazar” dikýär oňa beçe-de.
“Äri” bilen goltuklaşyp gelşine ,
Bakyşlary jan otlaýar niçed...

Dowamy »

1153 2
Köneler, 11 years ago


özge dillere geçen sözlerimiz

salam talyplar.com-yng hormatly agzalary we myhmanlary!

ene dilimizden özge dillere geçen sözlerimizi şu yere yazmagyngyzy hayyş edyan.

yazanyngyzda ural altay dil maşgalasyna degişli bolmadyk dilleri göz öngünde tutmagyngyz gerek. sebabi ural altay dil maşgalasyna agza diller türkmen dili bilen garyndaşdyr. şonung üçi...

Dowamy »

1195 1
Köneler, 11 years ago


Dokmaçy bilen sohbetdeşlik

songky döwür işjengleşen agzalaryng biri "dokmaçy" atly agza. üns beryan bolsangyz aktual temalardan edyan çykyşlary diyseng göwnejay.

şonung üçin şu blogy "dokmaçy" agzamyza bagyşlamagy müwessa bildim.

eger kimde bu agzadan soramak isleyan soraglary bar bolsa, şu yere yazmaklaryny "dokmaçy"danam gymmatly wagtyny sarp...

Dowamy »

1235 12
Köneler, 11 years ago


Awtorlyk hukugy

hormatly talyplar!
sizing pikiringizçe awtorlyk hukugy name? ol nahili goralmaly?

bu soragy soramagymyng sebabi şundan ybarat. songky döwür "türkmen owazy" kanalynda ozal halk tarapyndan söyülip dinglenen aydymlar gaytadan yerine yetirilip efire berilyar.bu yagday bizi diyseng begendiryar.
emma ol aydymlaryng sazy kimin...

Dowamy »

1596 15
Köneler, 12 years ago