Basty-maryn yash toyy

basta-mar dost yash toyyn gutly bolsyn guler yuzin solmasyn janyn sag bashyn dik bolsun

Dowamy »

1343 23
Köneler, 11 years ago


Oylanma uzak yasha

oylanma dost yashyn uzak bolsun gorjegin govy bolsun ishinde okuvynda uly ustunlikler gazanmagyny arzuv edyan allajan oz penasynda gorap saklasyn ,hovva, nache yashadym diydin 26 !26 gezek 26 yasha

Dowamy »

2134 41
Köneler, 11 years ago


Yash toy

garabekewul dost yash toyun gutly bolsun ,uzak yasha,aytjak zadym seni shu dereja yetiren eneñ atan janlary sag,yashlary uzak bolsun,senin hem guler yuzin gyzarmasyn,solmasyn,janyn sag bolsun,bashyn dik bolsun,gorjegin govy bolsun,elmydama gulup oynap gez,zanny govy yumshak,mylayym ,sada,akylly ak gyz yoldashyn bolsun,sachagyn,sallanchagyn,gujagyn...

Dowamy »

3743 13
Köneler, 11 years ago


Hatam tay

salam talyplar size bir soragym bar Hatam tay diyip e$idensiñiz jahan sahysy bu adam bil$ime görä biziñ yslamyetimiz dünya inmäkä ötüp geçen adam $u hakda yazsañyz !

Dowamy »

1600 6
Köneler, 12 years ago


Bazar

$u vagt biziñ halkymyzyñ 100 de 70 proçenti sövda b/n me$gullanyar ,eklenyärler,yöne näme üçin halal sövda etmey-ärler bazara baryp atlandyrm-ak gerek däl näme alsañam,ya puluñdan yada kläñden iy-yärler,name üçindir beyle halky çürkemek biri-birini basmak diñe bazarda däl siz nähili garayañyz $u meselä

Dowamy »

1466 22
Köneler, 12 years ago


Bina

Gadyrly talyplar ,hudaya $ukur Turkmenistan dovletimihiz gun gunden osyär gulleyär gozelle$yär ovadan seyilgäh-lerimiz ak mermerden binalar-myz,hop $u bina diyemde kel-lä bir zat geldi yurdumuzda gurulyan binalaryñ kopisi govne jay däl

Dowamy »

1371 18
Köneler, 12 years ago


Iki ayallylyk

salam talyplar $eyle sorag bar biziñ turkmenlerimizde 2 ayallylar kän $u yagdaya nähili garayañyz?

Dowamy »

1583 23
Köneler, 12 years ago


Nika

salam talyplar $eyle mesele yuze çykdy pikiriñizi aydaysañyz bilyänler jogap bersin Durmu$da $eyle zatlar kän gabat gelyär mesele talak hakynda,yagny nikaly är-ayal,zenan ma$gala talagny alman ayrylandan soñ,zenan ma$ga-la ba$ga äre baranda $oñ nikasy durs bolarmy?delil gerek.

Dowamy »

1918 9
Köneler, 12 years ago


London

london polis dostum yzyny azajyk dovam edeyin häli yazyp dynmadym! Dostum sen näme uçin bu zatlara sov-uk sala garaüañ,nämä gözini üymüan Turkmenistanda turk-men koünek geüip, sülmuräp gezüän gyzlarymyz bärik gelip çilim kukedip üörler men $u maksat b/n ayal-gyz-larymyza bu ere gelmekligine maslahat bermeüarin dogry zady dogry aüdaly hemmesi-ni...

Dowamy »

2232 31
Köneler, 12 years ago


Azgynlyk

london polis dostum gep pulda däl üone belläp geçmeli zadym $u erik gelüän oglanlardyr,gyzlar ömrinde etmedik zatlarny edüärler dogrymy in bärkijesi hemme-si diymesemem köp gyzlarmyz pul uçin hemme zada kaüyl ,Ahyrzaman geler bolsa ilki bilen $u üyrda geler üone men bir zada göz etirdim Turkmenistana geljek üyrt yok eken see you later

Dowamy »

1465 11
Köneler, 12 years ago


Habarla$

baüri$ ba$ga näme täzelik bar MERV de yazup dur gara$-üas!

Dowamy »

1137 0
Köneler, 12 years ago


London

angliyadan näme maglumat isleüäñiz..okamak üçin,i$lemek üçin gelmek pikiriñiz bar bolsa ol pikiriñizi aüryñ Ata vatanymyzda alan ylymlar-yñyz eterlik bolar,$u ere gelip alym çykypdyr diüip heniz menä e$idemok,gaty yamanlaydym öütüän,onda oziñ nämä i$leüäñ Angliyada diüip sorarsyñz.bu ere diñe köp bilip azdan galanlar geler Hudaya $ükür etmeüänler g...

Dowamy »

1597 14
Köneler, 12 years ago