Gyrgyz-tukrmen garyndaş

ýany birýerde okan makalama görä su ýerdäki möhürleriň meňzeşligi gyrgyzlar bilen turkmenleriň garynňdaşlyklaryny görkezýämiş.

Dowamy »

1028 11
Köneler, 11 years ago


Mara gitseňiz myhmanhanaňyza bar!

http://www.hotelyrsgal.com/

Dowamy »

910 4
Köneler, 11 years ago


Saýt

bulam men ýasan soňky saýtym. sizden feedback alaýaýyn diýdim. pikirleriňize garaşýan!

http://me.haydarov.net/

şu wagt meniň serwerimde ýakynda migrate etjek...

Dowamy »

1034 16
Köneler, 11 years ago


Sarkozynyň derdine seredä

sarkozä serediňä- karizma ýeriň aşagyna giripdir.


Dowamy »

1020 16
Köneler, 11 years ago


Uniwersitetler nähili bolmaly?!

Içimi gepledip otyn. bir iki setir ýazaýaýyn:

Soragym bar!

Hakykat: Uniwersitetler ylym bilim üçin gurylan ýerler. talyplaram ylym/bilim almak üçin gidýärler uniwersitede.

Turkmenistanda hem uniwersitetlerimiz bar. gowy taraplaram bar erbedem.

meniň bilmek isleýän zadym asyl biziň halkymy...

Dowamy »

1038 12
Köneler, 11 years ago


Täze websaýt

Salam hormatly talyplar!

Boş otyrdym birzatlar çyrşaşdyraýyn diýdim. Kelläme gelen ilkinji pikirem türkmen saýtlary boldy.

Dogrysyny aýtsak türkmen dilinde, beýleki dillere garanyňda gaty köp websaýtlar ýok. Gaty gynandyryjy ýagdaý. Bu sebäpli menem öz goşandymy goşyp bir saýt gurmak isleýän. talyplar.com maňa örän ýa...

Dowamy »

2052 30
Köneler, 11 years ago