Salam Gadyrdanlar we gadyrsyzlar we owadanlar we betnyşalar we şöňa meňzeşler. Ine-de gep-den gybat-dan möwç alyp, diňe gepli-gybatly we ýigrençli hem-de hapa-paýyş salgylanmalardyr, akyllydan parasatly akylsatmalardan ybarat bolan Talyplar portalymyzdaky ""Bolmajak waka"" gefleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň to day-ki myhmany elbetde hemmäniň birde ýigrenip-birde söýýän agzasy @Ýaşalymdyr,onda näme ýaşalym bilen söhwete başlaGÄNSKI...
BELLIK: MEN - BU MEN AWTOR TRUSTORG, YM - BU ÝAŞALYMYŇ SÖZLERI.

MEN: ESSALAM ÝAŞKA, GOWMY TAPLAR...

YM: SALOWMA TROSJAN, NÄHILI ONSOŇ AHWALLAR?!

MEN: ÝAGDAÝLAR TÜPEŇDIR AGOŞJAN, ÝÖNE BELLÄP GEÇEÝIN, MEŇ NIGIM TROS DÄL, TRUSTORG - ÝAGNY HAKYKATYŇ TARAPDARY DIÝMEK BOLÝAR GYSGAÇA!

YM: WAÝ GYYYY NÄMÄ YRSARAÝAŇAAAA, MEN BILÝÄNLE ADYŇ NÄME MANY BERÝÄNLIGINI, WAPŞETO NÄ MAŇA DIÝÝÄŇ OY, BAR GITDE BILMEÝÄNLERE DIÝSENE, ALLAJAN HER HILEK ADAM GÖRJEKLA GY ÖLMESEŇ?!

MEN: WI BAGYŞLAŇSIZ GYZ MAŞGALAMY?

YM: NÄMOU HUÝÝED EDÝÄŇMI HOU, MEŇ KIMLIGIMI BIR BILÝÄŇIZMI BIR?

MEN: ÝOK ŞOL BILMÄNLIGIMDEN SORAÝANDA GYZYKLANYP... JOGAP BERSEŇIZ.

YM: MEŇ ADYM NÄZZZZZIK, ÖZÜMEM BALAKANLY, 2002 ÖZÜMEM HÄ. KAKAMYŇ ÝEKKEJE WE ÝEKKETÄK MOŞŞAJYGY...

MEN: DUR, ONDA NÄ ÝAŇY GYZMY DIÝSEM SÖGÜNÝÄŇ...

YM: DOGRUDA, NÄMÄŇ GYZOW, TOWO ESTAHPRYLLA, ALLAJAN, HÄZIRKI ERKEKLERI ÝGEREM ÝUWDAÝÝANOKLA, NÄMÄ LAK ATÝAŇ, MEN SEŇ EJEŇ ÝALY ADAMA, BIH, NÄÇENJI ÝYYLYŇ SEN, 98-MI? MEŇ IŇ KIÇI BALAM 96... ÝIBALAŇY ÇAŞYRÝA, BINAMYS WIIIII....

ME: DUR HOU GELNEJE, NÄMÄŇ LAK ATMASY...

YM: HIIIIIII WUUUUU, SE KIME GELNEJE DIÝÝÄŇ EUUUUU, MEN NÄ ŞOŇŇŇÝALY GARRYMY

MEN: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

(ŞU ARALYKDA TRUSTORG DÄLIHANA ÄKIDILDI, STATUSY: PANIÇESKI ATAKA 5-NJI DEREJELI)

Täzelikler, TrustORG tarapyndan 4 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir