Милая малая

Милая малая

Знаю, ты видишь во мне странности
Я не хочу переходить в крайности
Передо мной задача высокой важности
Когда рядом ты

Ты моя милая малая, заманила меня
Ты моя милая малая, все мысли про тебя
Ты моя милая малая, заманила меня
Ты моя милая малая, все мысли про тебя

Dowamy »

87 1
Täzelikler, 1 week ago


Милашка

Ты как русалка в море
Не могу к тебе доплыть
Я быть хочу с тобою
Без тебя нет смысла жить

Моя любовь как сказка
И в главной роли
Подари мне свое сердце
И любовь мне подари

пр:Милашка дай мне ответ
Милашка «Да» или «Нет»
Милашка если все решено
Милашка оден...

Dowamy »

85 1
Täzelikler, 1 week ago


Paş eder seni

Paş eder seni

Içki syryň aýtma her bir namarda,
Syryň ile ýaýyp, paş eder seni.
Ogry-kezzap bilen obadaş bolma,
Malyňdan aýyryp, aç eder seni.

Sam-sam adam bilen oturma, turma,
Zynhar, namart bilen sen söhbet gurma
Gadyrdan dostuňdan ýüzüň öwürme,
Barsaň, depesine täç eder seni...

Dowamy »

66 1
Edebiýat, 1 week ago


Pomidoryň adam saglygyna peýdasy.

Pomidoryň adam saglygyna peýdasy. Gök önümleriň arasynda iň witaminli we adam saglygy üçin peýdaly bolan gök önümleriň biri hem pomidordyr. Ol özünde dürli tebigy witaminleri ýagny A, C, K, B1, B3, B6, B7 we demir, sink hemde magniý saklamak bilen adam bedenine oňaýly täsir edýär. Bulardan başga-da, pomidor öz düzüminde kaloriýalary, uglewodlary, s...

Dowamy »

138 5
Bilim, 1 month ago


Sorag!

Konfresya dowam edyarmi

Dowamy »

168 6
Täzelikler, 1 month ago


COVID-19 barada şu gün nämeleri bilmeli?

COVID-19 barada şu gün nämeleri bilmeli?

Bu günki gün, göräýmäge, COVID-19 barada ýazyp boljak ähli zat ýazyldy. Emma kähalatlarda garaýyşlaryň, köp sanly pikir ýöretmeleriň, kä ýagdaýlarda bolsa hatda toslamalaryň hem arasyndan esasy maglumaty tapaýmak kyn bolýar.

COVID barada haýsy maglumat möhüm hasaplanylýar? Geliň...

Dowamy »

221 0
Täzelikler, 1 month ago


Konfresya dowam edyar!

Salam hormatly agzalar konfresya dowam edyar gosulasanyz gelse su belga+99364177934 jan edayin!

Dowamy »

168 6
Täzelikler, 1 month ago


Ýetginjekler näme üçin kontrasepsiýa barada köp bilmeli?

Kontrasepsiýanyň islendik usullary — barýer, gormonal, himiki, biologiki, hirurgiki we beýlekiler esasy maksada ýetmeklige — islenilmeýän göwreliligiň we irki çagany aýyrtmagyň öňüni almaklyga gönükdirilendir.

Emma statistikanyň şaýatlyk etmegine görä, gyzlaryň 1/3 (33%) bölegi 15-19 ýaş aralygynda kontraseptiw serişdelerini göwrelil...

Dowamy »

216 5
Täzelikler, 1 month ago


Sagdyn iýmitlenmek ― saglygyň esasy şertleriniň biri.

Sagdyn iýmitlenmek ― saglygyň esasy şertleriniň biri
Sagdyn iýmitlenmek — beden üçin fiziologik zerurlyk bolup, işjeň, doly bahaly ýaşaýşyň girewidir we sagdyn durmuş ýörelgesiniň aýrylmaz bölegidir. Alymlaryň bellemegine görä, sagdyn bolmagyň iki sany ýönekeýje talaby bar. Olar — fiziki taýdan işjeň hereketde bolmak we dogry iýmitlenmek. Şu...

Dowamy »

101 3
Täzelikler, 1 month ago


(Covid-19)

Koronawirus (COVID-19) pandemiýa keseli bütin dünýä boýunça maşgala durmuşyny özgertdi. Mekdepleriň ýapylmagy, uzagara iş, fiziki aradaşlyk – bu bir adam üçin, esasan hem ene-atalar üçin olaryň ählisiniň hötdesinden gelerden köpdür. Biz bu täze (wagtlaýyn) ýagdaýyň hötdesinden gelmäge kömek etmek üçin ene-atalara we ideg edijilere peýdaly maslahatl...

Dowamy »

199 6
Täzelikler, 1 month ago


14 -18 ýaş aralykdaky ýetginjekleriň ýüzden 50%-de düwürtik bolýandyr.

Eger sen hut şu 50%-me düşen bolsaň, onda tizden-tiz biziň maslahatlarymyzy berjaý et ýa-da dermatolog lukmanyňyzdan olary bejermek barada maslahat al!

Iň möhüm we ýönekey düzgün - şahsy gigiýenany berjaý etmek.

Ýüzüňi hökman günde azyndan iki gezek ýuwmaly;
Ýüzüňi hapa elleriň bilen ellemeli däl;
Düwürti...

Dowamy »

233 8
Täzelikler, 1 month ago


"Adam özüniň dowamly gaýtalanýan hereketiniň guluna öwrülýär.”

Endik näme? Birnäçe wagtyň dowamynda dowamly we durnukly gaýtalanylýan islendik hereket endige öwrülýär. Adamlar şol hereketleri dowamly gaýtalap özlerine endik edýärler we bu endikler bolsa, wagtyň geçmegi bilen olaryň häsiýetlerine öwrülýärler. Endikler 2 hili bolýar: peýdaly endikler we zyýanly endikler. Peýdaly endikler üstünlige ýetirýän bolsa...

Dowamy »

185 4
Bilim, 1 month ago


GÖRÜŞ ÝITILIGINE PEÝDALY MASLAHATLAR.

Görüş ýitiligine peýdaly maslahatlar.
Oňaýly iş ýeri, ýeterlikli ýagty we ýagtylyk şöhlesi göni göze düşmeli däl, ýagtylyk bütin otaga deň ýaýran bolmaly. Gözi goramak üçin ýörite iýmitlenmegiň öz kadasy bolmaly. Ýagny, damarlary berkidiji maddalary saklaýan iýmitleri; çernika, garaly, käşir, balyk, bagyr, ukrop, kelem, gök sogan, petruşka...

Dowamy »

197 5
Täzelikler, 1 month ago


Ýylgyralyň

– Keýwany diýýänä, tüweleme, ine oglumyzam sag-aman gullukdan geldi. Indi hem ho-ol gapydaky göläni satyp, gelniň ugruna çykybersegem boljak.

– Dogry aýdýaň kakasy, indi bizem şaýymyzy tutmaly…

Iki aýdan soňra ogly:

“Bäh, bulara meniň gulagymy owazlandyrdylarda, soňy bolmadyla. Hany ejemiň bir taryna kak...

Dowamy »

298 4
Edebiýat, 1 month ago


Degishmejikler

Rotanyň nobatçysy täze gelen esgere ýüzlenýär:

– General geldimi?

– Ýok.

– Gelse “guk” diý, maňa habar ber. Bu ýagdaý ýene bir näçe gezek gaýtalandy. Ahyr soňunda general geldi:

– Senmi general?!

– Howa…

– Sen nirede entäp ýörsüň adama dert bolup ýören haramza...

Dowamy »

275 4
Täzelikler, 1 month ago


Sorag!

Salam talyplar.com-yn agzalary size bir sorag bar basga nahili saytlar bar girer yaly

Dowamy »

310 13
Täzelikler, 1 month ago


Talyplar.comyn agzalary size haýyst bar!

Salam hemmanize talyplar.comyn agzalary size bir haýyst bardy.Alem.suda nik açyp bilyanin bolsa açyp berin.Alem.sunyn admini hem girenok admine aydar yaly

Dowamy »

172 13
Täzelikler, 1 month ago


Tiz wagtan

Hemmanize salam dostlar.Biz tiz wagtdan youtube kanalymyzda janly sesde aydylan video goymakchy Habarsyz galma senem!
https://www.youtube.com/channel/UCrjiu33-L5K05OYxBY3juyQ-Youtube kanalymyz

Dowamy »

124 1
Täzelikler, 1 month ago


Size haýystym bar

Talyplar.comyn agzalary size bir haýystym bar alem.suda men bir nik açdym sony udalit etmeli we taze nik açmaly açyp bilyanin bolsa komek edin sizden haýys

Dowamy »

156 4
Täzelikler, 1 month ago


Gray wolf gel bari

Gray wolf gel bari senlik bir is bar!

Dowamy »

342 21
Täzelikler, 1 month ago


Duydurys!

Konfresya dowam edyar

Dowamy »

165 6
Täzelikler, 1 month ago


Duydurys!

Konfresya dowam edyar

Dowamy »

95 0
Täzelikler, 1 month ago


Duydurys!

Konfresya dowam edyar

Dowamy »

154 5
Täzelikler, 1 month ago


Onson size sorag!

Konfresya gijesine kim kim barmakçy bu gezek
Juda gyzyk bolar hokman baryn menem gosmagy unutman

Dowamy »

543 108
Täzelikler, 1 month ago


Gitara Aýdym ,,Bileje okan gyzlar"

Gitara Aýdym
,,Bileje okan gyzlar"

Yada duşse gamgyn bolyan
Bileje okan gyzlar
Kalbym müñ bir mukam salyar
Bileje okan gyzlar

Yaslyk bizden geçer gider
Kepderi kemin uçar gider
Bizden arany açar gider
Bileje okan gyzlar

Okadan yazan hatlarynyz
Goz...

Dowamy »

158 5
Täzelikler, 1 month ago