WMZ-WMR alýan!

WMZ-WMR alýan näçe bolsa bahany ylalaşsaňyz alýan... Kimde bar bolsa aşak näçeden satjagy bilen nomerini goýsun özim habarlaşaýyn

Dowamy »

150 3
Sorag-jogap, 4 days ago


Hany onda TÜRKMENLERI goldalyň barymyz 16.04.2021 de

...

Dowamy »

286 7
Sport, 5 days ago


Indi...

Maňa 1-2 sany adam sen ZET-PRO2003-e göripçilik etýän diýip ýazypdyr... 1-nji sorag nämesine göripçilik edeýin??? Bu oglanyň (bagyşlan ýalňyş ýazypdyrn heleýiň) özbaşyna eden 1-je işi hem ýok hemme proýektleri kopy-paste... bişen bolup dokazat et diýer onam dokazat edeýin yeketak.com dan kopy-paste edip gyzykly.ru -ny bir görgülä öz kodlamam diýip...

Dowamy »

158 11
Sorag-jogap, 6 days ago


Girip göriň

Girip göriň hany agyr işleýämikä???


http://refpaejppqdd.top/L?tag=s_921351m_14259c_&site=921351&ad=14259

Dowamy »

102 1
Sorag-jogap, 1 week ago


Baha beriň!

2 sagatlyk azap ýerine düşüpdirmi?

Dowamy »

259 8
Bilim, 1 week ago


1XBET kassa

1xBet kassa bar (Mobcash) TMT gornusde amatly bahadan icinde 66500 manat bar gerek bolsa yene limit acyp beryan kime gerek bolsa asakda nomer goysun ozim habarlasyyn... Biderek soraglar berman on bilmeyan bolsanyz teswir yazmak hokman dal. Limit minimum 65500 manat

Dowamy »

201 2
Sorag-jogap, 1 week ago


Na samsyk gurleyanizay?

Oyunlar karantin sebapli yza suysurildiiii

Dowamy »

248 4
Sport, 2 weeks ago


Trading bilen...

Ilki hemmä salam. Men size trading bilen meşgullanmak üçin "ExpertOption" programmany maslahat berip biljek! Sebäbi näme? Ynamly depozit etme mümkinçiligi bar, WebMoney-den depozit edip bolýa... Gaznada duran puly aňsatlyk bilen çekip bolýa we 3 günden 1 aksiýa! Gündeki täzelikler wideo görnüşünde halk köpçiligine ýetirilip aňsatlyk bilen ulanyp b...

Dowamy »

171 9
Täzelikler, 2 weeks ago


Trading bilen...

Salam. Men size Tradinge baslajak bolanynyzda yatdan cykarmaly dal 5 zady bellap gecmekchi.

1. Hic wagt sabyrsyz bolman... Sebabi baha 4 essa cenli galmagy mumkin ya-da tersine...
2. Hic wagt ahli pulunyzy yatyrman... Sebabi atiylyksyz yatyrylan goyum hic wagt tutmaz...
3. Hic wagt az puly depozit etman... Sebabi nace a...

Dowamy »

221 7
Täzelikler, 2 weeks ago


Beýni hakynda azajyk...

Ynsan beýnisi, ylmy jemgyýetiň henizem açmadyk iň adatdan daşary we syrly organydyr. Bu organyň haýsy syrlary öz içine alýar, ýadyň nähili işleýändigi ýa-da haýsy potensialy bar, bilesigelijiligiň iň möhüm meselelerinden biridir.

Dürli filmleriň temasy bolan beýniniň ösüşi we beýniniň potensialy doly bilinmese-de, beýnimiz hakda täze...

Dowamy »

222 12
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Kimiň ýadynda?

Şu agzalardan aramyzda bamy?

Dowamy »

401 20
Sorag-jogap, 3 weeks ago


ZET-MROOOOOOOO

ZET-MRO2003 seň 1 aýlyk gazanýan puluň men 1 hepdelik sogýan pulum... Öziňi boş reklama etjek bolma maňa

Dowamy »

426 13
Täzelikler, 3 weeks ago