Erkek adamlara erkek diýilmeginiň sebäbi barada size gysgaça maglumat aýtmakçy! Erkek adama erkek diýilmeginiň sebäbini bilmek üçin ilki "erkek" sözüniň manysyny bileliň. Erkek sözi "erk" diýen sözden gelip çykýar. Erk diýmek özüne erk edip bilýär, özüne özi jogap berip, ähli zat öz ygtyýarynda diýmekdir. Erkek adama "erkek" sözüniň berilmegi, özüne erk edip bilensoň berilýär.

Nämeüçin zenanlara erkek diýilenok?
Sebäbi zenanlar özlerine erk edip bilmeýäler. Durmuşda bolýan ýönekeý mysal, bir zenan beýleki zenandan täze bir habar eşidýär we ol 3-nji zenana habary aýdýar, şeýdip gep zenanlaň dilinden dile geçýär. Emma erkek beýle däl, olar gepi ýaşryn saklamaga ukyply, ýagny erkli, şoň üçin erk erkek bolýar!

Erkek we zenan barada siziň pikiriňiz nähili, teswirlerde garaşýan!

Mowzugy like bilen goldamagyňyzy haýyş edýän!

Taýýarlan: Çerkez Baýlyýew

Sorag-jogap, Mr.WriTer tarapyndan 3 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir